Magazyn Branżowych Inspiracji

EXW

EXW - Ex Works (...named place )
Z zakładu (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu

Formalności eksportowe Formalności importowe Zlecenie transportowe Miejsce dostawy Przekazanie ładunku Koszty przekazania Ubezpieczenie
Kupujący Kupujący Kupujący Z zakładu Miejsce dostawy Kupujący

Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania (magazyn, zakład itp.), bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.

Koszty
Sprzedający ponosi:
  • koszty postawienia towaru (tj. dostarczenia i wyodrębnienia) w uzgodnionym miejscu i czasie swojej siedzibie (magazynie) do dyspozycji kupującego;
  • koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
  • koszty zawiadomienia kupującego, gdzie i kiedy towar zostanie postawiony do jego dyspozycji;
  • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, jeśli są one niezbędne do postawienia towaru do dyspozycji kupującego;
  • koszty opakowania i jego znakowania wymaganego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.
Kupujący ponosi:
  • koszty zakupu towaru (cena kupna);
  • wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji przez sprzedającego w oznaczonym miejscu i czasie, w tym koszty załatwienia licencji i formalności celnych w kraju eksportu i importu oraz tranzytu.
Niniejsza formuła nie nakłada na żadną ze stron obowiązku zawarcia umowy przewozu, ubezpieczenia i obowiązku załadunku towaru, ale z jej istoty wynika, że są one w gestii kupującego. W INCOTERMS 1980 formuła przewidywała, że załadunek towaru na środek transportu jest obowiązkiem sprzedającego i została zmieniona już w INCOTERMS 1990.

Ryzyko
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie postawienia go przez sprzedającego do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu i czasie pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy.

Uwaga
W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu. Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.