Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi i ogłoszenia » Ogłoszenia
Live Chat Software
Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie o przetargu Orlen Paliwa
2018-10-11

Województwo kieleckie

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000126258
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1.    Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bliżynie przy ul. Kościuszki 12 a, Nieruchomość stanowią działki nr ewid. 89 i 90, obręb 0020  Wojtyniów o łącznej powierzchni 1,1100 ha.
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KI1R/00010275/3.
Zabudowę nieruchomości stanowi:
- budynek obsługi klientów
- zadaszenie nad dystrybutorami paliw
- dystrybutory paliw ( 2xPb, 1xON dwuwężowy)
- dwa dwukomorowe podziemne zbiorniki paliw (2x25m3)
- budynek usługowo – administracyjny
- stacja LPG
- parking
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenie podstawowe to zaplecze komunikacji samochodowej – stacja paliw z urządzeniami towarzyszącymi jak handel i mała gastronomia, myjnia.
Przeznaczenie uzupełniające:
a)    parkingi ogólnodostępne
b)     urządzenia i sieci uzbrojenia związane z obsługą zagospodarowania terenu
wraz z drogami dojazdowymi
c)    zieleń urządzona i elementy wypoczynkowo – rekreacyjne.

2.    Miejsce przetargu: pisemne oferty należy kierować na adres:

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
z dopiskiem „Przetarg – Bliżyn”

3.    Termin składania ofert: 31.10.2018 r., godz. 15:00 - decyduje termin wpłynięcia oferty.
4.    Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 30.11.2018 r.
O wynikach przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi bez udziału Oferentów.
5.    Cena wywoławcza nieruchomości: 1 350 000,00 zł, (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT; Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %.
Oferent będzie związany złożoną ofertą w terminie 90 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

Warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki: www.orlenpaliwa.com.pl

Organizator zastrzega, że warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również, że przetarg może zostać przez organizatora unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 605 672603.Grupa Muszkieterów szuka dostawcy gazu LPG
2018-10-04

Grupa Muszkieterów szuka dostawcy lub dostawców autogazu LPG dla swoich stacji paliw

Kontakt:
ahologa@muszkieterowie.com

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.