Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Pytania i odpowiedzi
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Pytania i odpowiedzi
2020-09-16 10:46
Czy firma paliwowa dostarczając paliwo do gospodarstwa rolnego powinna przy każdej takiej dostawie zakładać zgłoszenie SENT? Czy forma prawna prowadzenia działalności rolnej (posiadanie NIP) jest nadal decydująca w kontekście „obowiązuje zgłoszenie/nie obowiązuje zgłoszenie”?
Na pytanie odpowiada Joanna Bogdańska, radca prawny z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k. - poniżej treść odpowiedzi, dostępna dla zalogowanych użytkowników.     »

2020-09-16 09:40
Czy dopuszczalne jest tankowanie maszyn rolniczych bezpośrednio do ich baków, z cysterny lub podwiezionego na przyczepie zbiornika z paliwem, np. w polu? Wiele maszyn rolniczych to ciężki sprzęt, przemieszczający się powoli, ich przejazd na stację paliw czy choćby do zbiornika centralnego w gospodarstwie byłby kłopotliwy i czasochłonny. Podobnie jak rzecz ma się z ciężkim sprzętem np. w zakładach przemysłowych (fabryki, kopalnie, itp.).
Na pytanie odpowiada Joanna Bogdańska, radca prawny z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k. - poniżej treść odpowiedzi, dostępna dla zalogowanych użytkowników.     »

2020-05-04 10:08
Pytanie 4/4 - Czy zgłaszać przewóz w sytuacji, kiedy gospodarz rolny jako podmiot, prowadzi działalność gosp. Zarejestrowaną w CEIDG (np. USŁUGI MASZYNAMI ROLNICZYMI) oraz na platformie PUESC posiada numer IDSISC, zamawia dostawę paliwa na Gospodarstwo Rolne, które nie widnieje w jawnych rejestrach?
Na pytanie odpowiada Joanna Bogdańska, radca prawny z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k. - poniżej treść odpowiedzi, dostępna dla zalogowanych użytkowników.     »

2020-05-04 10:06
Pytanie 3/4 - Czy podlegają zgłoszeniu gospodarstwa rolne, które uzyskały rejestracje podmiotu i został im nadany numer IDSISC, mimo, iż nie prowadzą działalności gospodarczej?
Zgłoszeniu podlegają przewozy do podmiotów zarejestrowanych w KRS i CEIDG, jeżeli jakiś podmiot nie jest wpisany do któregoś z tych rejestrów, nie mieści się w ustawowym obowiązku zgłoszenia. (Poniżej dalsza część odpowiedzi)     »

2020-05-04 08:10
Pytanie 2/4 - W przypadku kontroli inspekcji celnej na drodze, jakimi dokumentami mam uzasadnić niezgłoszony przewóz?
Poniżej odpowiedź radcy prawnego - p. Joanny Bogdańskiej z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k.     »

2020-05-04 08:04
Pytanie 1/4 - dotyczące zgłoszeń dostaw oleju napędowego do odbiorców rolnych nieprowadzących działalności gospodarczej
Treść pytania: Czy w ramach działalności koncesjonowanej, dostarczając paliwo do gospodarza rolnego nieprowadzącego działalności gospodarczej, mogę zgłosić taki przewóz dla bezpieczeństwa firmy? Mam na myśli sytuację, kiedy kierowca na liście przewozowym ma rozpisaną dostawę na 20 000 litrów oleju napędowego a zgłoszonych (zgodnie z ustawą) jest ty...     »

2020-02-04 11:05
Jakie obowiązki związane z zakupem LPG ma wspólnota mieszkaniowa, która nie prowadzi działalności gospodarczej i kupuje gaz w celach grzewczych?
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, transport gazu płynnego (LPG) przeznaczonego na cele opałowe, czyli zwolnionego z podatku akcyzowego od 31 stycznia 2021 roku będzie obligatoryjnie realizowany na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Do tej daty natomiast odbiór g...     »

2020-01-16 09:55
Czy oprócz nowego oznaczenia paliw etykietami E5, E10, B7, LPG konieczne jest umieszczanie na dystrybutorze informacji z kodami CN?
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku wdrożyła europejską normę PN–EN 16942, która określa zharmonizowane identyfikatory dla paliw ciekłych i gazowych będących w obrocie. Z powyższą dyrektywą wiąże się wprowadzenie nowego oznaczenia paliw, które uwzględnia informacje o zawartości biokomponentów. Przed...     »

2019-07-19 11:26
Kiedy powstaje obowiązek zgłaszania w systemie SENT przewozu oleju opałowego powyżej 100 litrów?
Aktualnie monitoringowi w ramach SENT podlega obrót olejem opałowym dopiero powyżej 500 litrów bądź 500 kilogramów. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw znosi ten limit i wprowadza regulację polegającą na tym, że systemowi monitorowania przewozu i obrot...     »

2019-07-19 11:22
Czy odbiorcy oleju opalowego muszą uzyskać pełną rejestrację na PUESC-u od 01.08.2019?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. 2018 poz. 1849) z dniem 1 sierpnia 2019 roku po stronie podmiotów odbierających towary wrażliwe, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200) powstaje wymóg uwierzytelnienia...     »

2019-07-16 12:21
Na kim spoczywa obowiązek rejestracji w systemie PUESC w przypadku nabywania produktów podlegających zgłoszeniu w systemie SENT przez jednostki podległe np. Szkołom Podstawowym gdzie organem prowadzącym a tym samym nabywcą jest Gmina a odbiorcą Szkoła Podstawowa. Czy w systemie SENT rejestruje się Szkoła ze swoim nr NIP, a następnie zamyka SENT,czy obowiązek ten spoczywa na Gminie. Na fakturze widnieje Gmina jako nabywca.
Zgodnie z art. 2 pkt 6) ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów podmiotem odbierającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku ...     »

2019-07-05 09:39
Czy potrzebuję w kraju koncesję lub inne zezwolenia na import paliw płynnych z Ameryki Południowej i czy takowy import jest możliwy i legalny?
Import, eksport oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wymagają uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Obowiązujące przepisy nie wprowadzają terytorialnego ograniczenia w zakresie importu paliw ciekłych. W związku z tym import paliw ciekłych z Ameryki Południowej jest możliwy, ale wymaga spełnienia szereg...     »

2019-06-19 09:47
Czy przedsiębiorca posiadający koncesję na Obrót Paliwami Ciekłymi (OPC), w tym olejem grzewczym, dostarczający ten olej do odbiorcy np.osoby fizycznej lub firmy i zlewający do zbiornika jednopłaszczowego w piwnicy domu, warsztatu lub innego pomieszczenia narusza jakieś przepisy?
Odbiorca oleju napędowego jest zobowiązany do jego przechowywania zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z regulacjami niniejszego rozporządzenia dopuszczalne jest przechowywa...     »

2019-04-18 08:48
Chciałbym prowadzić hurtową sprzedaż paliw. Czy potrzebuję do tego przedsięwzięcia stacji paliw czy wystarczy cysterna z wszystkimi homologacjami?
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowego handlu paliwami wymaga uzyskania koncesji. (Przeczytaj poniżej całą treść odpowiedzi).     »

2019-03-19 09:39
Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?
Zgodnie z ustawą o systemie drogowego i kolejowego monitorowania przewozu towarów (tzw. ustawa o SENT, system SENT) za odbiorcę towaru uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą (...) [poniżej dalsza część odpowiedzi]     »

2019-02-14 10:34
Co się stanie, kiedy podatnik zostaje wykreślony z rejestru VAT? Jakie konsekwencje w branży paliw niesie wystawienie faktury na takiego podatnika?
Ideą istnienia rejestru podatników VAT czynnych jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przejrzystości obrotu gospodarczego. Słusznym i godnym pochwały jest zatem postulat, aby w rejestrze znajdowały się tylko podmioty faktycznie dokonujące czynności opodatkowanych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku organy podatkowe otrzymały od Ustawodawcy narzędzie pozwa...     »

2019-01-11 09:42
Czy od 1 stycznia 2019 roku rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli paliwem tym jest olej napędowy B7 sklasyfikowany jako CN 2710 20 11
Wątpliwości pojawiły się z dniem 1 stycznia 2019 r., kiedy zmianie uległ art. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: ustawa o zwrocie). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do działalności rolni...     »

2018-11-28 11:12
Czy nie posiadając koncesji na import paliw, jako podmiot zarejestrowany w Polsce mogę kupować gaz LPG lub inne paliwa poza naszą granicą (Kaliningrad) i odsprzedawać je na Ukrainie? Transport paliwa niekoniecznie musi odbywać się przez Polskę.
Wszystkie podmioty zarejestrowane w Polsce podlegają prawu polskiemu. W tym wypadku miejsce wykonywania działalności z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia. Aby wykonywać działalność gospodarczą polegająca na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą należy uzyskać koncesję OPZ (koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą). (Dalsza część odpowied...     »

2018-10-15 09:41
Czy w obecnym stanie prawnym (po nowelizacji prawa wodnego) jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne dla odprowadzania wód opadowych z terenu stacji (poprzez separator) do sieci kanalizacyjnej?
    »

2018-09-04 11:08
 W koncesji OPC widnieje zapis: ''Przedsiębiorca nie może dokonywać przeładunku paliw ciekłych pomiędzy cysternami poza terenem do tego odpowiednio przystosowanym''. Jakie wytyczne musi spełniać teren przystosowany do przeładunku paliw ciekłych między cysternami w zakresie własnego przedsiębiorstwa?
Czy może być to przystosowany plac? Wyznaczony teren przy własnej stacji paliw? Czy musi to być baza? Oraz czy przy przeładunku pomiędzy cysternami (w zakresie własnej działalności) na przystosowanym do tego terenie wymagana jest koncesja MPC? (poniżej odpowiedź na pytanie)     »

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.
Partner sekcji
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.