Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Pytania i odpowiedzi
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Pytania i odpowiedzi
2021-03-31 10:44
Czy posiadanie urządzenia do napełniania cystern drogowych - samochodowych tzw. urządzenia NO ( będącego pod dozorem TDT) zamontowanego na stacji paliw ( ale podłączonego do zbiornika służącego tylko do celów magazynowych własnego paliwa, ale nie zasilającego dystrybutory stacji) wymaga zgłoszenia go do URE poprzez aktualizację informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności?
Na pytanie odpowiadają eksperci z Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe. Materiał dostępny po zalogowaniu do Sekcji Prawnej e-petrol.pl.     »

2021-03-09 08:31
Czy przy wymianie dystrybutorów na stacji paliw na nowe trzeba zgłaszać ten fakt do Urzędu Regulacji Energetyki?
Tak postawione pytanie zdaje się nawiązywać do treści art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833). Zgodnie z treścią tego przepisu przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystr...     »

2021-03-02 10:01
Jaki trzeba wypełnić formularz potwierdzający spełnienie wymagań EURO 6? Jaką opłatę należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego?
Powyższe pytanie dotyczy uiszczania tzw. opłaty środowiskowej. Reguluje ją art. 284 i następne ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Na pytania odpowiada Bartosz Brzyski, prawnik z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy. Całość odpowiedzi dostępna jest dla użytkowników zalogowanych, posiadających dostę...     »

2021-02-24 09:01
Jestem podmiotem pośredniczącym w dostawach oleju opałowego, ale również jestem zużywającym olej opałowy. Jeżeli wykorzystuję olej do własnego pieca, muszę wystawiać SENT?
Na pytanie odpowiada Kancelaria Cabaj-Kotala, specjalistyczna kancelaria doradztwa podatkowego.Całość odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników z uprawnieniami do przeglądania Sekcji Prawnej e-petrol.pl. Nie masz dostępu - sprawdź jak go uzyskać.     »

2021-02-19 08:02
Nasza firma zakupiła nagrzewnicę olejową, która będzie używana w miejscu parkowania autocystern. Jaki dokument na PUESC trzeba wypełnić, jeśli zużywać będziemy paliwo opałowe na potrzeby własne i nie nastąpi przewóz tego paliwa?
Przedstawiony w pytaniu stan faktyczny rozumiemy w ten sposób, że nabywa Pan olej opałowy, którego część przeznaczona jest na dalszą sprzedaż, a część jest zużywana na potrzeby własne. Zdaniem Kancelarii Cabaj-Kotala, która odpowiada na pytanie czytelnika wątpliwości budzi kwestia dotycząca tej części oleju, która jest zużywana przez nagrzewnicę ol...     »

2021-02-12 09:06
Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 1a ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859; dalej „Ustawa o SENT”) systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce. Omawiane przepisy obowiązują od 1...     »

2021-02-10 09:28
Czy istnieje możliwość wystawiania faktury VAT przed dokonaniem dostawy paliwa? Czy zgłoszenie SENT powinno być zarejestrowane w dniu wystawienia faktury czy może być zgłoszone w dniu dostawy?
Na pytanie odpowiadają specjaliści z Kancelarii Cabaj Kotala: Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106; dalej: ''Ustawa o VAT'') faktura powinna zawierać datę wystawienia. Natomiast art. 106i ust. 7 pkt. 1 reguluje zasady wcześniejszego wystawiania faktur. Całość odpowiedzi...     »

2021-01-28 07:36
Czy obecnie wprost z jakichś regulacji wynika, że data sprzedaży, data wystawienia faktury i data potwierdzenia dostawy oleju opałowego muszą być zgodne?
W przeszłości po kontrolach Urzędu Celnego doszło w Polsce do masowego nakładania kar za nieprawidłowości w handlu olejem opałowym. Była to akcja zorganizowana i powszechna. Jednym z kwestionowanych błędów jaki wykazywał organ przedsiębiorcom była inna data na fakturze za olej opałowy i inna data na oświadczeniu, przy sprzedaży dla osób fizycznych....     »

2020-11-02 10:33
Czy muszę uiszczać opłatę za napełnianie zbiorników pojazdów (VRS) i napełnianie zbiorników podziemnych, jeśli nie mam obrotu rocznie 500 tys. l? Czy jestem zwolniony z składania w urzędzie marszałkowskim zestawienia zbiorczego za korzystanie z środowiska?
Poniżej wyczerpująca odpowiedź na pytania czytelnika oraz informacje na temat sposobu wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska wraz ze wskazaniem konkretnych przepisów opracowane przez Joannę Bogdańską z Kancelarii KW Kruk i Wspólnicy.     »

2020-09-16 09:40
Czy dopuszczalne jest tankowanie maszyn rolniczych bezpośrednio do ich baków, z cysterny lub podwiezionego na przyczepie zbiornika z paliwem, np. w polu? Wiele maszyn rolniczych to ciężki sprzęt, przemieszczający się powoli, ich przejazd na stację paliw czy choćby do zbiornika centralnego w gospodarstwie byłby kłopotliwy i czasochłonny. Podobnie jak rzecz ma się z ciężkim sprzętem np. w zakładach przemysłowych (fabryki, kopalnie, itp.).
Na pytanie odpowiada Joanna Bogdańska, radca prawny z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k. - poniżej treść odpowiedzi, dostępna dla zalogowanych użytkowników.     »

2020-05-04 10:08
Pytanie 4/4 - Czy zgłaszać przewóz w sytuacji, kiedy gospodarz rolny jako podmiot, prowadzi działalność gosp. Zarejestrowaną w CEIDG (np. USŁUGI MASZYNAMI ROLNICZYMI) oraz na platformie PUESC posiada numer IDSISC, zamawia dostawę paliwa na Gospodarstwo Rolne, które nie widnieje w jawnych rejestrach?
Na pytanie odpowiada Joanna Bogdańska, radca prawny z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k. - poniżej treść odpowiedzi, dostępna dla zalogowanych użytkowników.     »

2020-05-04 10:06
Pytanie 3/4 - Czy podlegają zgłoszeniu gospodarstwa rolne, które uzyskały rejestracje podmiotu i został im nadany numer IDSISC, mimo, iż nie prowadzą działalności gospodarczej?
Zgłoszeniu podlegają przewozy do podmiotów zarejestrowanych w KRS i CEIDG, jeżeli jakiś podmiot nie jest wpisany do któregoś z tych rejestrów, nie mieści się w ustawowym obowiązku zgłoszenia. (Poniżej dalsza część odpowiedzi)     »

2020-05-04 08:10
Pytanie 2/4 - W przypadku kontroli inspekcji celnej na drodze, jakimi dokumentami mam uzasadnić niezgłoszony przewóz?
Poniżej odpowiedź radcy prawnego - p. Joanny Bogdańskiej z KW Kruk i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej sp. k.     »

2020-05-04 08:04
Pytanie 1/4 - dotyczące zgłoszeń dostaw oleju napędowego do odbiorców rolnych nieprowadzących działalności gospodarczej
Treść pytania: Czy w ramach działalności koncesjonowanej, dostarczając paliwo do gospodarza rolnego nieprowadzącego działalności gospodarczej, mogę zgłosić taki przewóz dla bezpieczeństwa firmy? Mam na myśli sytuację, kiedy kierowca na liście przewozowym ma rozpisaną dostawę na 20 000 litrów oleju napędowego a zgłoszonych (zgodnie z ustawą) jest ty...     »

2020-02-04 11:05
Jakie obowiązki związane z zakupem LPG ma wspólnota mieszkaniowa, która nie prowadzi działalności gospodarczej i kupuje gaz w celach grzewczych?
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, transport gazu płynnego (LPG) przeznaczonego na cele opałowe, czyli zwolnionego z podatku akcyzowego od 31 stycznia 2021 roku będzie obligatoryjnie realizowany na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Do tej daty natomiast odbiór g...     »

2020-01-16 09:55
Czy oprócz nowego oznaczenia paliw etykietami E5, E10, B7, LPG konieczne jest umieszczanie na dystrybutorze informacji z kodami CN?
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku wdrożyła europejską normę PN–EN 16942, która określa zharmonizowane identyfikatory dla paliw ciekłych i gazowych będących w obrocie. Z powyższą dyrektywą wiąże się wprowadzenie nowego oznaczenia paliw, które uwzględnia informacje o zawartości biokomponentów. Przed...     »

2019-07-19 11:26
Kiedy powstaje obowiązek zgłaszania w systemie SENT przewozu oleju opałowego powyżej 100 litrów?
Aktualnie monitoringowi w ramach SENT podlega obrót olejem opałowym dopiero powyżej 500 litrów bądź 500 kilogramów. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw znosi ten limit i wprowadza regulację polegającą na tym, że systemowi monitorowania przewozu i obrot...     »

2019-07-19 11:22
Czy odbiorcy oleju opalowego muszą uzyskać pełną rejestrację na PUESC-u od 01.08.2019?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. 2018 poz. 1849) z dniem 1 sierpnia 2019 roku po stronie podmiotów odbierających towary wrażliwe, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200) powstaje wymóg uwierzytelnienia...     »

2019-07-16 12:21
Na kim spoczywa obowiązek rejestracji w systemie PUESC w przypadku nabywania produktów podlegających zgłoszeniu w systemie SENT przez jednostki podległe np. Szkołom Podstawowym gdzie organem prowadzącym a tym samym nabywcą jest Gmina a odbiorcą Szkoła Podstawowa. Czy w systemie SENT rejestruje się Szkoła ze swoim nr NIP, a następnie zamyka SENT,czy obowiązek ten spoczywa na Gminie. Na fakturze widnieje Gmina jako nabywca.
Zgodnie z art. 2 pkt 6) ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów podmiotem odbierającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku ...     »

2019-07-05 09:39
Czy potrzebuję w kraju koncesję lub inne zezwolenia na import paliw płynnych z Ameryki Południowej i czy takowy import jest możliwy i legalny?
Import, eksport oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wymagają uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Obowiązujące przepisy nie wprowadzają terytorialnego ograniczenia w zakresie importu paliw ciekłych. W związku z tym import paliw ciekłych z Ameryki Południowej jest możliwy, ale wymaga spełnienia szereg...     »

Partner sekcji
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy
Partner sekcji
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.