Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Pytania i odpowiedzi
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Pytania i odpowiedzi
2019-07-19 11:26
Kiedy powstaje obowiązek zgłaszania w systemie SENT przewozu oleju opałowego powyżej 100 litrów?
Aktualnie monitoringowi w ramach SENT podlega obrót olejem opałowym dopiero powyżej 500 litrów bądź 500 kilogramów. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw znosi ten limit i wprowadza regulację polegającą na tym, że systemowi monitorowania przewozu i obrot...     »

2019-07-19 11:22
Czy odbiorcy oleju opalowego muszą uzyskać pełną rejestrację na PUESC-u od 01.08.2019?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. 2018 poz. 1849) z dniem 1 sierpnia 2019 roku po stronie podmiotów odbierających towary wrażliwe, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200) powstaje wymóg uwierzytelnienia...     »

2019-07-16 12:21
Na kim spoczywa obowiązek rejestracji w systemie PUESC w przypadku nabywania produktów podlegających zgłoszeniu w systemie SENT przez jednostki podległe np. Szkołom Podstawowym gdzie organem prowadzącym a tym samym nabywcą jest Gmina a odbiorcą Szkoła Podstawowa. Czy w systemie SENT rejestruje się Szkoła ze swoim nr NIP, a następnie zamyka SENT,czy obowiązek ten spoczywa na Gminie. Na fakturze widnieje Gmina jako nabywca.
Zgodnie z art. 2 pkt 6) ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów podmiotem odbierającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku ...     »

2019-07-05 09:39
Czy potrzebuję w kraju koncesję lub inne zezwolenia na import paliw płynnych z Ameryki Południowej i czy takowy import jest możliwy i legalny?
Import, eksport oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wymagają uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Obowiązujące przepisy nie wprowadzają terytorialnego ograniczenia w zakresie importu paliw ciekłych. W związku z tym import paliw ciekłych z Ameryki Południowej jest możliwy, ale wymaga spełnienia szereg...     »

2019-06-19 09:47
Czy przedsiębiorca posiadający koncesję na Obrót Paliwami Ciekłymi (OPC), w tym olejem grzewczym, dostarczający ten olej do odbiorcy np.osoby fizycznej lub firmy i zlewający do zbiornika jednopłaszczowego w piwnicy domu, warsztatu lub innego pomieszczenia narusza jakieś przepisy?
Odbiorca oleju napędowego jest zobowiązany do jego przechowywania zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z regulacjami niniejszego rozporządzenia dopuszczalne jest przechowywa...     »

2019-04-18 08:48
Chciałbym prowadzić hurtową sprzedaż paliw. Czy potrzebuję do tego przedsięwzięcia stacji paliw czy wystarczy cysterna z wszystkimi homologacjami?
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowego handlu paliwami wymaga uzyskania koncesji. (Przeczytaj poniżej całą treść odpowiedzi).     »

2019-03-19 09:39
Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?
Zgodnie z ustawą o systemie drogowego i kolejowego monitorowania przewozu towarów (tzw. ustawa o SENT, system SENT) za odbiorcę towaru uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą (...) [poniżej dalsza część odpowiedzi]     »

2019-02-14 10:34
Co się stanie, kiedy podatnik zostaje wykreślony z rejestru VAT? Jakie konsekwencje w branży paliw niesie wystawienie faktury na takiego podatnika?
Ideą istnienia rejestru podatników VAT czynnych jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przejrzystości obrotu gospodarczego. Słusznym i godnym pochwały jest zatem postulat, aby w rejestrze znajdowały się tylko podmioty faktycznie dokonujące czynności opodatkowanych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku organy podatkowe otrzymały od Ustawodawcy narzędzie pozwa...     »

2019-01-11 09:42
Czy od 1 stycznia 2019 roku rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli paliwem tym jest olej napędowy B7 sklasyfikowany jako CN 2710 20 11
Wątpliwości pojawiły się z dniem 1 stycznia 2019 r., kiedy zmianie uległ art. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: ustawa o zwrocie). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do działalności rolni...     »

2018-11-28 11:12
Czy nie posiadając koncesji na import paliw, jako podmiot zarejestrowany w Polsce mogę kupować gaz LPG lub inne paliwa poza naszą granicą (Kaliningrad) i odsprzedawać je na Ukrainie? Transport paliwa niekoniecznie musi odbywać się przez Polskę.
Wszystkie podmioty zarejestrowane w Polsce podlegają prawu polskiemu. W tym wypadku miejsce wykonywania działalności z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia. Aby wykonywać działalność gospodarczą polegająca na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą należy uzyskać koncesję OPZ (koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą). (Dalsza część odpowied...     »

2018-10-15 09:41
Czy w obecnym stanie prawnym (po nowelizacji prawa wodnego) jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne dla odprowadzania wód opadowych z terenu stacji (poprzez separator) do sieci kanalizacyjnej?
    »

2018-09-04 11:08
 W koncesji OPC widnieje zapis: ''Przedsiębiorca nie może dokonywać przeładunku paliw ciekłych pomiędzy cysternami poza terenem do tego odpowiednio przystosowanym''. Jakie wytyczne musi spełniać teren przystosowany do przeładunku paliw ciekłych między cysternami w zakresie własnego przedsiębiorstwa?
Czy może być to przystosowany plac? Wyznaczony teren przy własnej stacji paliw? Czy musi to być baza? Oraz czy przy przeładunku pomiędzy cysternami (w zakresie własnej działalności) na przystosowanym do tego terenie wymagana jest koncesja MPC? (poniżej odpowiedź na pytanie)     »

2018-09-04 09:24
Jak należy postępować w przypadku awarii cysterny na drodze?
Czy przedsiębiorstwo posiadające koncesję OPC może podstawić własną zastępczą cysternę w celu przeładunku oraz przeładować paliwo? Jeżeli nie, czy posiadając dodatkowo koncesję MPC będzie do tego uprawnione? Jeżeli również nie, kto może podstawić cysternę zastępczą i dokonać przeładunku paliwa na drodze w przypadku awarii? (Poniżej odpowiedź na pyt...     »

2018-07-02 13:00
Czy mogę przewozić paliwo busem w beczce 200 litrow jeżeli nie mam uprawnień ADR a pracodawca prosi mnie o przewóz? Co w takiej sytuacji robić? Czy odmówić wykonania przewozu czy też można śmiało przewozić?
Zakres wymagań dotyczących przewozu paliwa jest w głównej mierze uzależniony od ilości przewożonego materiału, jak i charakteru wykonywanego przewozu. W określonych przypadkach przewóz paliw nie wymaga od nas bowiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w ADR. (Poniżej dalsza część odpowiedzi)     »

2018-02-16 11:53
Czy możliwe jest równoczesne funkcjonowanie dwóch podmiotów (dwóch firm) posiadających koncesje na jednej stacji paliw, bez rozdziału infrastruktury? Posiadamy stację paliw, którą użytkuje obecnie podmiot posiadający koncesję OPC, w której wskazane jest miejsce prowadzenia działalności - wskazana stacja paliw.
Chcielibyśmy umożliwić drugiemu podmiotowi, również posiadającemu koncesję OPC, ale bez wskazanego miejsca prowadzenia działalności wykorzystywanie naszej stacji do prowadzenia sprzedaży. Na stacji nie ma możliwości rozdzielenia infrastruktury - nowy podmiot korzystałby z tego samego zbiornika oraz dystrybutorów. Czy Państwa zdaniem jest możliwe uz...     »

2018-02-15 11:10
Moje pytanie dotyczy jednej z pozycji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W zakładce e-przewóz w czasie zamykania SENT znajduje się pozycja "Data ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZENIA przewozu", czy w tej pozycji należy wpisać datę ZAKOŃCZENIA PRZEWOZU? W mojej opinii, data zamknięcia zgłoszenia przewozu, jest jednoznacznie określona datą, w której dokument jest wysyłany. Moim zdaniem brakuje miejsca na określenie daty faktycznego zakończenia przewozu.
Pomimo niejednoznacznego określenia w formularzu, należy w przedmiotowej rubryce wpisać faktyczną datę zakończenia przewozu (datę dostawy paliwa).     »

2018-02-14 11:13
Przedsiębiorca zajmuje się wynajmem urządzeń budowlanych, nie posiada koncesji na sprzedaż paliw płynnych. W ramach wynajmu kontrahent zapytał o możliwość dostarczenia paliwa do wynajętego agregatu prądotwórczego. Czy aby napełnić zbiornik paliwa własnego agregatu wynajętego kontrahentowi i wystawić fakturę na dostawę paliwa do tego agregatu konieczna jest koncesja na obrót paliwami płynnymi.
W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, iż zadane pytanie i przytoczone okoliczności są na tyle ogólne, że niemożliwym jest w pełni ustosunkowanie się do problemu. Podstawowym zagadnieniem jakie należałoby wyjaśnić jest okoliczność, czy kwestia tankowania pojazdu (maszyny) jest uregulowana w umowie najmu, jeżeli tak to w jakim zakresie, oraz czy s...     »

2018-01-11 11:16
Czy jest potrzebna koncesja na magazynowanie oleju napędowego? Jakie akty prawne to regulują?
Odpowiadając na pytanie, na wstępie należy zaznaczyć, że kwestia koncesji na magazynowanie oleju napędowego została uregulowana w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 220) – a ściślej w rozdziale V odnoszącym się do koncesji, rejestrów i taryf - oraz w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 grudnia 201...     »

2018-01-03 09:40
Czy jako odbiorca hurtowy paliwa, mogę żądać od dostawcy paliwa by okazał się legalizacją urządzenia mierniczego (dystrybutora)?
Odpowiadając na powyższe pytanie na wstępie należy podkreślić i przypomnieć, że dystrybutor paliwa rozumiany jako przesył paliwa i przeładunek paliwa ze zbiornika do baku samochodu – zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologic...     »

2017-12-14 10:53
Jestem posiadaczem koncesji na obrót paliwami ciekłymi i zajmuję się sprzedażą gazu w butlach. W tej chwili mam działalność gospodarczą, ale chcę przekształcić działalność w spółkę. Czy istniejącą koncesję można przypisać do spółki?
Zgodnie z art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) - (przedsiębiorca przekształcany) mo...     »

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.