Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Pytania i odpowiedzi
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Pytania i odpowiedzi
2018-07-02 13:00
Czy mogę przewozić paliwo busem w beczce 200 litrow jeżeli nie mam uprawnień ADR a pracodawca prosi mnie o przewóz? Co w takiej sytuacji robić? Czy odmówić wykonania przewozu czy też można śmiało przewozić?
Zakres wymagań dotyczących przewozu paliwa jest w głównej mierze uzależniony od ilości przewożonego materiału, jak i charakteru wykonywanego przewozu. W określonych przypadkach przewóz paliw nie wymaga od nas bowiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w ADR. (Poniżej dalsza część odpowiedzi)     »

2018-02-16 11:53
Czy możliwe jest równoczesne funkcjonowanie dwóch podmiotów (dwóch firm) posiadających koncesje na jednej stacji paliw, bez rozdziału infrastruktury? Posiadamy stację paliw, którą użytkuje obecnie podmiot posiadający koncesję OPC, w której wskazane jest miejsce prowadzenia działalności - wskazana stacja paliw.
Chcielibyśmy umożliwić drugiemu podmiotowi, również posiadającemu koncesję OPC, ale bez wskazanego miejsca prowadzenia działalności wykorzystywanie naszej stacji do prowadzenia sprzedaży. Na stacji nie ma możliwości rozdzielenia infrastruktury - nowy podmiot korzystałby z tego samego zbiornika oraz dystrybutorów. Czy Państwa zdaniem jest możliwe uz...     »

2018-02-15 11:10
Moje pytanie dotyczy jednej z pozycji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W zakładce e-przewóz w czasie zamykania SENT znajduje się pozycja "Data ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZENIA przewozu", czy w tej pozycji należy wpisać datę ZAKOŃCZENIA PRZEWOZU? W mojej opinii, data zamknięcia zgłoszenia przewozu, jest jednoznacznie określona datą, w której dokument jest wysyłany. Moim zdaniem brakuje miejsca na określenie daty faktycznego zakończenia przewozu.
Pomimo niejednoznacznego określenia w formularzu, należy w przedmiotowej rubryce wpisać faktyczną datę zakończenia przewozu (datę dostawy paliwa).     »

2018-02-14 11:13
Przedsiębiorca zajmuje się wynajmem urządzeń budowlanych, nie posiada koncesji na sprzedaż paliw płynnych. W ramach wynajmu kontrahent zapytał o możliwość dostarczenia paliwa do wynajętego agregatu prądotwórczego. Czy aby napełnić zbiornik paliwa własnego agregatu wynajętego kontrahentowi i wystawić fakturę na dostawę paliwa do tego agregatu konieczna jest koncesja na obrót paliwami płynnymi.
W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, iż zadane pytanie i przytoczone okoliczności są na tyle ogólne, że niemożliwym jest w pełni ustosunkowanie się do problemu. Podstawowym zagadnieniem jakie należałoby wyjaśnić jest okoliczność, czy kwestia tankowania pojazdu (maszyny) jest uregulowana w umowie najmu, jeżeli tak to w jakim zakresie, oraz czy s...     »

2018-01-11 11:16
Czy jest potrzebna koncesja na magazynowanie oleju napędowego? Jakie akty prawne to regulują?
Odpowiadając na pytanie, na wstępie należy zaznaczyć, że kwestia koncesji na magazynowanie oleju napędowego została uregulowana w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 220) – a ściślej w rozdziale V odnoszącym się do koncesji, rejestrów i taryf - oraz w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 grudnia 201...     »

2018-01-03 09:40
Czy jako odbiorca hurtowy paliwa, mogę żądać od dostawcy paliwa by okazał się legalizacją urządzenia mierniczego (dystrybutora)?
Odpowiadając na powyższe pytanie na wstępie należy podkreślić i przypomnieć, że dystrybutor paliwa rozumiany jako przesył paliwa i przeładunek paliwa ze zbiornika do baku samochodu – zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologic...     »

2017-12-14 10:53
Jestem posiadaczem koncesji na obrót paliwami ciekłymi i zajmuję się sprzedażą gazu w butlach. W tej chwili mam działalność gospodarczą, ale chcę przekształcić działalność w spółkę. Czy istniejącą koncesję można przypisać do spółki?
Zgodnie z art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) - (przedsiębiorca przekształcany) mo...     »

2017-12-13 12:45
W jaki sposób przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych określają warunki, jakie mogą znaleźć się w SIWZ. Czy zamawiająca dostawy paliw płynnych jednostka, taka jak zakład Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym, może w specyfikacji zamówienia wymagać, aby wykonawca posiadał minimum trzy stacje paliw w każdym województwie?
Odpowiadając na zadane pytanie, w pierwszej kolejności należy zastrzec, iż wobec braku wiedzy o pozostałych warunkach SIWZ niemożliwym jest sporządzenie pełnej i jednoznacznej opinii w tym zakresie. Tym samym autor niniejszego tekstu w sposób zwięzły przybliży ogólne zasady określania warunków sporządzania SIWZ, natomiast ostateczną ocenę przedmiot...     »

2017-11-21 09:28
Posiadam koncesję OPC/13011/23614/W/OWR/2014/HK na obrót paliwami ciekłymi przy wykorzystaniu środków transportowych - cystern drogowych. Czy mogę tankować paliwo bezpośrednio do baków, czy moi klienci muszą posiadać dwupłaszczowe zbiorniki na ON?
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż co do zasady przyjmuje się, że obrót detaliczny paliwami ciekłymi dopuszczalny jest tylko na terenie stacji paliw, które dodatkowo muszą spełniać wymagania techniczne, wyszczególnione w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinn...     »

2017-11-10 11:33
Czy zdaniem Kancelarii stacja paliw ma prawo do rozliczania normatywnych (tj. w granicach przyjętych norm) ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów)?
Odnosząc się do kwestii „rozliczania normatywnych ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów), powyższe pytanie rozumiemy jako pytanie w zakresie możliwości uznania strat powstałych z niezawinionych niedoborów (ubytków paliw) jako koszt uzyskania przychodu.     »

2017-10-19 12:08
Jakie uprawnienia należy posiadać lub jakie wymogi należy spełniać, aby móc uczestniczyć jako firma w pośrednictwie sprzedaży paliw? Chodzi mi zarówno o przypadek, gdy nie jest wymagana koncesja, czyli pośrednik wyłącznie kojarzy (kontaktuje) ze sobą dwa podmioty oraz gdy wymagana jest koncesja i pośrednik prócz wyszukania odpowiednich kontrahentów, przekazuje za pomocą własnej infrastruktury technicznej zakupiony towar do nabywcy.
Drugie moje pytanie dotyczy legalizacji dystrybutorów LPG na stacjach paliw. Nasza firma rozważa rozszerzenie działalności o sprawdzanie poprawności odmierzania takich dystrybutorów. Czy my jako firma możemy się taką procedurą zajmować, oczywiście w obecności przedstawiciela Urzędu Miar, który założy cechy urzędowe i wystawi świadectwo legalizacji?...     »

2017-10-18 11:21
Jak obliczyć wysokość dopuszczalnych ubytków normatywnych na stacjach paliw?
Kwestię wysokości dopuszczalnych ubytków reguluje ustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a w szczególności art. 85 wspomnianej ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2181). Aby...     »

2017-10-09 09:51
Czy na odprowadzanie ścieków opadowych ze stacji paliw, poprzez separator koalescencyjny, do miejskiej kanalizacji deszczowej, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu?
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.). Należy zwrócić szczególną uwagę, iż pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku bezpośredniego odprowadzania ścieków ...     »

2017-09-20 09:32
Jaki jest właściwy moment do wypełnienia i wysłania zgłoszenia SENT 102 - komunikat do aktualizacji zgłoszenia przewozu przez przewoźnika?
Czy jest to moment pomiędzy pobraniem paliwa z bazy paliw a wyjazdem na drogę? Czy można takiej aktualizacji zgłoszenia dokonać wcześniej, przed wyruszeniem pustej cysterny z bazy - w momencie przyjęcia zlecenia przewozu? Większość baz paliw gwarantuje ilość towaru zgodną z zamówieniem, raczej nie jest możliwe by odbiór odbiegał od zamówienia o wię...     »

2017-09-18 14:10
Czy z cysterny, która stoi u mnie na placu i ma wszelką dokumentację i legalizację z Urzędu Miar można sprzedawać paliwo?
Czym to się różni od sytuacji gdzie dowozimy paliwo do maszyn drogowych typu walce, kruszarki lub inne maszyny pracujące np. w kopalni żwiru? Reasumując czyli jak my dojeżdżamy do klienta to jest legalne, ale jak klient do nas przyjedzie to jest to niezgodne z prawem? Kto kontroluje takie sytuacje i czy to jest karalne i przez kogo?     »

2017-08-30 09:49
Czy zmiana ustawy o dozorze technicznym dotycząca odzyskiwania par paliwa z dnia 20 lipca 2017r dotyczy tylko dystrybutorów (pistoletów) na benzynę silnikową czy także na olej napędowy?
Wskazana przez Pana zmiana ustawy o dozorze technicznym miała na celu zapewnienie prawidłowej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw w związku z jej zmianą wprowadzoną dyrektywą Komi...     »

2017-07-19 12:26
Przedmiotem zapytania jest kwestia umieszczania kodu CN na fakturach. Przedsiębiorstwo zajmuje się hurtowym handlem ON, posiada koncesje OPC, towar zakupuje oraz sprzedaje wyłącznie na terenie PL - towar więc jest już oclony.
Pierwsza kwestia, to czy Prawo Energetyczne normuje/nakazuje umieszczanie kodu CN każdorazowo na fakturze sprzedaży? Jeśli nie to czy taki obowiązek wynika z innych przepisów? Dodatkowo, przedsiębiorstwo nie magazynuje towaru (jedynie na cysternach), paliwo zakupowane jest jako CN 27101943 (B0) i CN 27102011 (BIO), czy istnieje potrzeba prowadzenia...     »

2017-07-10 12:43
Prowadzę stację paliw dodatkowo klientom którzy zakupią u mnie np. 600 l Oleju napędowego oferuję możliwość przewozu tego paliwa za pomącą zbiorników mobilnych w świetle nowych przepisów przewóz taki muszę zgłosić do PUESC czy na takie przewozy powinienem rozszerzyć koncesję w URE?
W pierwszej kolejności zwracam uwagę, że istnieje ryzyko oceny przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, że planowane przez Pana działanie pozostaje niedozwolone w świetle postanowień Ustawy – Prawo energetyczne. Otóż z treści Pana zapytania wynika, że planuje Pan przewozić zakupione paliwo z pomocą zbiorników mobilnych wyposażonych w pompy paliwo...     »

2017-07-06 11:40
Prowadzę skład podatkowy i dokonuję odpraw oleju napędowego.Urząd celny nakazuje mi każdorazowo rozładunek autocysterny do zbiornika magazynowego w celu ustalenia dokładnej ilości towaru. Do niedawna ilość towaru ustalałem na podstawie wskazań wagi samochodowej-legalizowanej. W interpretacjach odnalezionych w internecie odnalazłem informację, iż obowiązek rozładunku oleju napędowego do zbiorników naziemnych objęte są wyłącznie statki. Który z przepisów prawa definiuje tę kwestię?
Zgodnie z ustaleniami, jeśli cysterna była legalizowana, co wynika z Pańskiego zapytania, to wówczas służby celne nie powinny kwestionować wyników pomiarów na podstawie samego zważenia samochodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli ...     »

2017-06-13 09:18
Czy mogę dzierżawić koncesję wraz ze stacją od właściciel stacji który np. nie chce już jej prowadzić?
Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej. Podnieść jednocześnie należy, iż sama ustawa - prawo energetyczne nie przewiduje możliwości " zbycia" koncesji na inny podmiot.     »

Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.