Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Jakość i normy paliw
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
JAKOŚĆ i NORMY PALIW
2021-09-23
 Paliwa silnikowe, dla każdego państwa, są nośnikiem energii o znaczeniu strategicznym

Sektor transportu nadal pozyskuje paliwa z głównego źródła, jakim jest ropa naftowa. Działania społeczeństw podejmowane ze względu na cele ochrony środowiska naturalnego, w tym również zdrowia człowieka, zmierzające do zmniejszania jednostkowego zużycia paliw oraz ograniczania wielkości emisji toksycznych składników spalin, powoduje, że sektor transportu pozostaje pod ogromną presją. Zaostrzające się sukcesywnie uregulowania prawne dotyczące jakości powietrza atmosferycznego stają się przyczynkiem do zmian w konstrukcjach pojazdów silnikowych, a co za tym idzie i w specyfikacjach paliw silnikowych dedykowanych tym pojazdom. »

2021-06-30
Wzrost wiarygodności stacji poprzez systematyczną kontrolę i monitorowanie jakości paliw

Krajowy System monitorowania i kontrolowania jakości paliw, utworzony w celu wywiązania się Polski z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, składa się z dwóch części – tzw. europejskiej (obligatoryjnej dla wszystkich krajów europejskich) oraz krajowej, specyficznej dla danego państwa. Część „europejska” i „krajowa” (tzw. pozostałe kontrole) różnią się celem, typem kontrolowanych podmiotów i sposobem ich wybierania do kontroli oraz ilością i rodzajem parametrów podlegających badaniu. »

2021-03-30
Potrzeba rozszerzania zakresu badań paliw silnikowych

Powszechne dążenie do ograniczania zanieczyszczeń z sektora transportu drogowego, oraz zmniejszania emisji CO2 wymusza wprowadzania zupełnie nowych lub znacznie zmodyfikowanych, już wykorzystywanych, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych silników. Pociąga to za sobą konieczność dostosowywania paliw silnikowych do wymagań producentów najnowszych generacji silników, przy równoczesnym spełnianiu wymagań ich starszych generacji, pozostających w eksploatacji. Ponadto, obecnie homologowane silniki muszą zapewniać utrzymywanie stabilności parametrów w zakresie obligatoryjnych emisji w okresie długotrwałej eksploatacji. »

2019-10-07
Czy oprócz nowego oznaczenia paliw etykietami E5, E10, B7, LPG konieczne jest umieszczanie na dystrybutorze informacji z kodami CN?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku wdrożyła europejską normę PN–EN 16942, która określa zharmonizowane identyfikatory dla paliw ciekłych i gazowych będących w obrocie. Z powyższą dyrektywą wiąże się wprowadzenie nowego oznaczenia paliw, które uwzględnia informacje o zawartości biokomponentów. Przedstawia się ono następująco: (poniżej całość odpowiedzi) »

2017-11-09
Planowane zmiany w ustawie o biokomponentach biopaliw ciekłych

W dniu 24 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r.poz. 285 i 624) – dalej „ustawa o biokomponentach i biopaliwach”, który ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 roku ., zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. »

2017-02-09
Kontrole odmierzaczy paliw na nowych zasadach

Po zmianie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, od początku tego roku inspektorzy mogą rozpocząć kontrolę odmierzaczy już w momencie przekazania przedsiębiorcy zawiadomienia. Dotychczas firmy miały 7 dni, aby się do tego typu czynności sprawdzających przygotować. Szczegóły w poniższym opracowaniu prawnym. »

2016-10-21
Udostępnienie przez RCL projektu rozporządzenia ws. wykazu paliw ciekłych

W dniu 17 października 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. »

2016-09-22
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W dniu 6 września 2016 roku opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu implementację dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE t 239 z 15.09.2015), dalej „dyrektywa 2015/1513". »

2015-03-12
System monitorowania jakości paliw

Konsumenci, dokonując wyboru stacji paliw często kierują się jej lokalizacją a także ceną oferowanego paliwa. Jednakże czynnikiem mającym tu decydujące znaczenie jest jakość tego produktu, która często opiera się wyłącznie o doskonale wypracowany wizerunek marki. Jak powszechnie wiadomo w ostatecznym rozrachunku takie założenie nie zawsze przekłada się na 100 % gwarancję dobrej jakości oferowanego paliwa. Wskazać należy iż dopiero przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych, przy zachowaniu ustalonych norm i procedur, pozwala na dokładną ocenę jakości paliwa. To właśnie dzięki takim systematycznym badaniom została stworzona mapa stacji benzynowych, która pozwala konsumentowi sprawdzić, czy dana stacja była kontrolowana przez Inspekcję Handlowa. Znajduje się ona na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) a by uzyskać potrzebne informacje o stacji wystarczy w odpowiednie pola wpisać nazwę województwa, miasta, oraz rodzaj używanego paliwa (benzyna, olej, LPG). »

2014-11-05
Problemy praktyczne z tzw. „zmieszanym paliwem”

Na stacjach paliw z różnych przyczyn może dojść do zmieszania paliw np. oleju napędowego i benzyny. Powodem może być uszkodzony zbiornik magazynowy, niedopatrzenie lub błąd pracownika bądź kierowcy cysterny dowożącej paliwo. Konsekwencją powyższego jest zmieszanie wymienionych produktów oraz utrata ich wcześniejszych właściwości paliwowych. Uzyskujemy wówczas nowy produkt - kontaminat, nie odpowiadający określonym normom jakościowym, które spełniały zarówno benzyna jak i olej napędowy przed zmieszaniem. W tym momencie powstaje problem, co zrobić z taką mieszaniną? »

2014-09-01
Główne założenia ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z uwzględnieniem nowelizacji

Główne założenia ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z uwzględnieniem nowelizacji: Zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw wskazane zostały w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), zwaną dalej „ustawą”. Powyższa ustawa swym zakresem obejmuje paliwa przeznaczone do stosowania: »

Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.