Oferent

Użytkownik, który złożył ofertę sprzedaży lub kupna towaru na elektronicznej giełdzie paliw e-petrol.pl.

Niezależnie od rodzaju złożonej oferty (sprzedaży, czy kupna) osoba występująca w imieniu firmy, która składa ofertę nazywana jest Oferentem.

Oferta

Zawiera podstawowe informacje o produkcie wystawionym na sprzedaż przez Oferenta.
 • Nr i typ oferty
  Każda oferta składana na elektronicznej giełdzie paliw e-petrol.pl otrzymuje numer, który dodatkowo uzupełniany jest symbolem określającym jej typ: S – dla ofert sprzedaży, K – dla ofert kupna.
 • Opis produktu
  Zawiera informacje dotyczące rodzaju produktu i charakteryzujących go parametrów (jakość).
 • Warunki handlowe
   Zawierają informacje dotyczące:
  • ilości towaru /*/
   Zaznaczenie pola min pozwala określić minimalną ilość towaru, jaką Oferent zgadza się sprzedać (wówczas nie jest określona całkowita ilość towaru wystawianego na aukcję). Kontroferty z ilością towaru, która jest mniejsza od określonej w ofercie nie zostaną przyjęte przez system giełdy.
   Nie zaznaczenie pola min oznacza, że w ofercie została wpisana pełna ilość towaru wystawianego na aukcję przez Oferenta. Kontroferty z ilością towaru, która jest większa od określonej w ofercie nie zostaną przyjęte przez system giełdy.
   W tym przypadku minimalna ilość towaru może zostać określona przez Oferenta w polu informacje dodatkowe.
  • sugerowanej lub proponowanej ceny jednostkowej towaru /*/
   Oferent w warunkach handlowych określa sugerowaną cenę jednostkową za jaką chce sprzedać lub kupić towar.
   Licytujący w kontrofercie podaje proponowaną cenę jednostkową zakupu lub sprzedaży towaru.
  • bazy ceny: loco lub franco Sugerowana cena określana jest zawsze dla jednej z dwóch możliwych opcji związanej z kosztami transportu:
   Loco – koszty transportu i ryzyko ponosi kupujący od momentu postawienia towaru do jego dyspozycji w miejscu odbioru.
   Franco – koszty związane z transportem towaru do umówionego miejsca ponosi sprzedający.
  • rodzaju transportu
  • miejsca odbioru (loco) lub obszaru obowiązywania oferty (franco)
   Dla ceny LOCO wymagane jest wpisanie miejsca odbioru.
   Dla ceny FRANCO wymagane jest określenie obszaru obowiązywania oferty
  • sposobu płatności
  • terminu obowiązywania oferty (zobacz również Aukcja)
   Termin obowiązywania oferty określa datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia aukcji towaru na elektronicznej giełdzie paliw e-petrol.pl. Licytacja towaru możliwa jest tylko w ramach aukcji.
  • terminu dostawy/odbioru /*/
   Termin dostawy odbioru nie jest związany z terminem obowiązywania oferty. Dzięki temu możliwa jest sprzedaż lub kupowanie towarów z terminem dostawy odbioru wybiegającym poza termin obowiązywania oferty (tzw. futures).
  • informacje dodatkowe /*/
   Informacje dodatkowe, które nie zostały określone w warunkach handlowych lub stanowią ich uzupełnienie.
  • ukrywanie danych oferenta

  /*/- pola dostępne dla Licytującego, który zgłasza swoją kontrofertę

Baza ceny LOCO - FRANCO

Baza ceny związana jest z kosztami transportu. W zależności od wybranej opcji koszty transportu pokrywane są przez kupującego lub sprzedającego.

Loco – koszty transportu i ryzyko ponosi kupujący od momentu postawienia towaru do jego dyspozycji w miejscu odbioru.

Franco – koszty związane z transportem towaru do umówionego miejsca ponosi sprzedający.

Oferta sprzedaży Baza ceny Oferta Odpowiedź na ofertę
LOCO Oferent (sprzedający) określa miejscowość (+ województwo), w której możliwy będzie odbiór towaru. Licytujący (kupujący) zobowiązany jest do odbioru towaru w miejscu określonym przez Oferenta.
FRANCO Oferent określa obszar obowiązywania oferty (wybiera z listy województw). Licytujący określa miejscowość leżącą w obszarze określonym przez Oferenta.
Oferta    kupna    Baza ceny Oferta Odpowiedź na ofertę
LOCO Oferent (kupujący) określa obszar obowiązywania oferty (wybiera z listy województ). Licytujący (sprzedający) określa miejsce odbioru towaru znajdujące się w obszarze wskazanym przez Oferenta.
FRANCO Oferent określa miejscowość (+ województwo), do której powinien być dostarczony towar. Licytujący zobowiązany jest dostarczyć towar w miejsce wskazane przez Oferenta.

Składanie ofert sprzedaży lub kupna towarów

Oferty w elektronicznej giełdzie paliw e-petrol.pl mogą być składane wyłącznie przez uprawnionych użytkowników.

Złożenie oferty sprzedaży dokonywane jest po wybraniu z menu giełdy funkcji Sprzedaj, zaś złożenie oferty zakupu towarów poprzez wybranie funkcji Kupuj. W obu przypadkach złożenie oferty sprowadza się do wypełnienia formularza.

Formularz ofertowy