REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ INFORMATION MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 01 STYCZNIA 2006 R

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1.Ustawa – ustawa z dnia 18.07.2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Nr. 144 poz. 1204 z dnia 9 września 2002 r ze zmianami).

2.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń i oprogramowania w rozumieniu ustawy.

3.System e-petrol.pl - system teleinformatyczny, będący własnością Dostawcy, umożliwiający Odbiorcy dostęp do usług świadczonych przez Dostawcę polegających w szczególności na możliwości zamieszczania ogłoszeń oraz dostarczaniu Odbiorcom systemu zamówionych informacji o rynkach produktów petrochemicznych, w szczególności paliw, zamieszczonych na witrynach i stronach internetowych WWW systemu, w tym także do informacji handlowych w rozumieniu ustawy. Działanie systemu e-petrol.pl nie stanowi prowadzenia giełdy towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26.10.2000r o giełdach towarowych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 121, poz. 1019 z 2005r) a system e-petrol.pl nie służy też do zawierania jakichkolwiek umów bądź transakcji, w szczególności transakcji giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych.

4.Dostawca – Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394474.

5.Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, korzystająca z usług na podstawie zawartej z Dostawcą umowy o świadczeniu usług systemu e-petrol.pl.

6.Baza danych systemu – baza danych systemu e-petrol.pl w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz .1402 z 2001r ze zmianami) podlegająca ochronie na zasadach określonych w tej ustawie.

7.Rejestracja - dodanie danych teleadresowych Odbiorcy do systemu, oraz o ile jest to niezbędne do korzystania z usług nadanie Odbiorcy przez administratora systemu, haseł i kodów dostępu do systemu.

8.Ogłoszenie - ogłoszenie w formie elektronicznej, zamieszczone przez Odbiorcę zawierające zbiór informacji dotyczących Odbiorcy systemu i towaru objętego systemem, a w szczególności wskazanie: danych Odbiorcy tj. jego adresu, telefonu, faksu, adresu elektronicznego adresu WWW (adres internetowy), branży Odbiorcy, opisu towaru (rodzaj, ilości, jakość), informacji czy Odbiorca jest zainteresowany zakupem czy sprzedażą towaru, osoby do kontaktu, obszaru na jakim Odbiorca działa, numeru koncesji na obrót paliwami. Ogłoszenie zamieszczane jest za pomocą systemu przez administratora Odbiorcy i udostępnione innym Odbiorcom w odpowiedniej tabeli ogłoszeń. Ogłoszenie zawierające powyższe informacje ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych, w szczególności zaś nie stanowi oferty złożonej w formie elektronicznej.

9.Umowa - umowa o świadczenie przez Dostawcę drogą elektroniczną usług systemu e petrol.pl zawarta w formie pisemnej na podstawie, której Dostawca świadczy na rzecz Odbiorcy usługi w zakresie określonym w umowie lub w umowie i załącznikach, a Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i opłacania abonamentu za każdy okres rozliczeniowy. Umowa taka może – o ile Dostawca wyrazi na to zgodę - być również zawarta przez złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, pod warunkiem że obie strony umowy mogą złożyć oświadczenia przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. W razie zawierania umowy przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące zawierania umów w formie pisemnej oraz przepisu ustawy z dnia 18.09.2001r o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z 2001r ze zmianami). Umowa niniejsza nie może być zawarta przez złożenie oferty w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 661 § 1 kodeksu cywilnego.

10.Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę polegające w szczególnościi na możliwości zamieszczania ogłoszeń oraz na umożliwieniu Odbiorcy uzyskiwania, zamieszczania, wykorzystywania informacji zawartych na stronach internetowych Dostawcy oraz korzystania z serwisów porad danych w zakresie przewidzianym w Regulaminie umowie i załącznikach.

11.Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usług w rozumieniu ustawy.

12.Regulamin - regulamin świadczenia przez Dostawcę usług do systemu e-petrol.pl drogą elektroniczną, stanowiący integralną część umowy.

13.Abonament - stała opłata ponoszona przez Odbiorcę z góry za każdy okres rozliczeniowy z tytułu gotowości Dostawcy do świadczenia usług i możliwości uzyskiwania, zamieszczania i wykorzystywania informacji zawartych na stronach internetowych Dostawcy w zakresie i w wysokości określonej w Regulaminie, w umowie lub w załącznikach.

14.Okres rozliczeniowy - okres, za który Odbiorca uiszcza abonament.

15.Załącznik do umowy - podpisany przez Dostawcę i Odbiorcę dokument opatrzony odpowiednim numerem, stanowiący integralną część umowy zawierający techniczny opis świadczonej przez Dostawcę usługi oraz warunków technicznych na jakich będzie świadczona, w szczególności: datę uruchomienia usługi, dane Odbiorcy i użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu oraz wysokość abonamentu.

16.Administrator systemu - osoba wyznaczona przez Dostawcę do dokonywania wszelkich zmian w zakresie działania systemu, a w szczególności do nadawania Odbiorcom haseł i kodów dostępu do systemu przeznaczonych dla administratorów Odbiorcy oraz definiowania uprawnień tych administratorów.

17.Administrator Odbiorcy - osoba wyznaczona przez Odbiorcę do dokonywania na jego rzecz działań w systemie.

18.Kod dostępu i hasło - kod cyfrowo-literowy składający się z minimum 4 znaków oraz hasło składające się z minimum 6 znaków, przy pomocy którego Odbiorca jest identyfikowany w systemie i po wpisaniu których uzyskuje dostęp do systemu w zakresie wybranych przez siebie usług.

19.Wymagania techniczne sprzętu komputerowego - minimalne wymagania sprzętowe w zakresie konfiguracji i oprogramowania urządzeń komputerowych umożliwiających dostęp do systemu.

20.Przerwa techniczna systemu - okres czasu niezbędny do dokonania przez administratora systemu zmian w systemie, mających na celu przywrócenie bądź ulepszenie jego działania, aktualizację danych, konserwację systemu oraz sprzętu komputerowego obsługującego system.

21.Podmiot konkurencyjny – każdy podmiot prowadzący działalność konkurencyjną (w rozumieniu tego Regulaminu) wobec Dostawcy.


ROZDZIAŁ II
Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dostawcę

§3

1.Dostawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

2.Dostawca świadczy następujące usługi:

a) giełda paliw - usługa polegająca na udostępnianiu Odbiorcy witryny internetowej (portalu) http://www.e-petrol.pl do samodzielnego umieszczania na niej przez Odbiorcę informacji i ogłoszeń o zamiarze kupna lub sprzedaży paliw oraz innych produktów petrochemicznych do przeglądania ogłoszeń innych Odbiorców systemu w celu znalezienia Odbiorcy oferującego najlepsze warunki.

b) serwisy informacyjne e-petrol.pl - usługa polegająca na udostępnianiu lub wysyłaniu Odbiorcy drogą elektroniczną (przy użyciu poczty elektronicznej) lub pocztą tradycyjną zebranych w systemie e-petrol.pl informacji w postaci różnych serwisów, dotyczących wybranych przez Odbiorcę rynków paliw, w szczególności zaś cen paliw i produktów petrochemicznych zmian cen na poszczególnych rynkach paliw, regulacji prawnych itp.

c) Serwisy SMS - usługa polegająca na wysyłaniu Odbiorcy przez Dostawcę na podany przez Odbiorcę numer telefonu w każdy dzień roboczy za pomocą sieci telefonii komórkowej (GSM), danych oraz informacji dotyczących cen produktów petrochemicznych w formie SMS.

3.Dostawca świadczy usługi na podstawie i w zakresie ustalonym w umowie, załącznikach oraz niniejszym Regulaminie.

4.Inne usługi mogą być świadczone na podstawie indywidualnych umów zawieranych z Odbiorcami w drodze indywidualnych negocjacji. Postanowienia tego Regulaminu stosuje się do innych usług w zakresie określonym przez strony w umowie.

§4

1. Dostawca może rozszerzyć zakres świadczonych usług.

§5

1.Dostawca nie działa na rachunek, ani w imieniu żadnego z Odbiorców.

2.Dostawcy nie łączy z Odbiorcą stosunek przedstawicielstwa, pełnomocnictwa, agencji, zlecenia, franszyzy, ani żaden inny stosunek o podobnym charakterze. Dostawca nie występuje też jako pośrednik jakiegokolwiek Odbiorcy i nie pobiera żadnych prowizji z tytułu umów jakie Odbiorcy mogą zawrzeć w oparciu o informacje uzyskane w systemie e-petrol.pl.

Rozdział III
Warunki świadczenia usług.
Umowa o świadczenie usług dostępu

§ 6
Postanowienia ogólne

1.Umowa o świadczeniu usług zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez Odbiorcę warunków określonych w Regulaminie z zastrzeżeniem postanowień o zawarciu umowy przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz z zastrzeżeniem postanowień tego Regulaminu.

2.W umowie Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, umowie i w załącznikach, a Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania umowy, Regulaminu, w szczególności do terminowego uiszczania abonamentu w wysokości określonej w umowie.

3.Regulamin dostępny jest w siedzibie Dostawcy, w biurach obsługi klienta, u przedstawicieli Dostawcy oraz na stronach internetowych systemu e-petrol.pl pod adresem http://www.e petrol.pl/regulamin.

4.W imieniu Dostawcy umowę zawiera osoba upoważniona do reprezentowania Dostawcy lub osoba upoważniona przez Zarząd Dostawcy.

5.Odbiorca zawiera umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika), pod warunkiem przedłożenia do umowy dokumentów potwierdzających umocowanie.

6.W imieniu Odbiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej umowę mogą zawrzeć osoby reprezentujące te podmioty na podstawie odpowiednich przepisów regulujących sposób ich reprezentowania, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich umocowanie.

7.Dostawca może odmówić zawarcia umowy oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług jeżeli Odbiorca:

a) nie złoży oświadczenia o tym, że zapoznał się niniejszym Regulaminem przed zawarciem umowy bądź odmówi złożenia takiego oświadczenia,

b) przed zawarciem umowy zalega lub zalegał z opłatami na rzecz Dostawcy z jakiegokolwiek tytułu,

c) przed zawarciem umowy dostarczał do systemu e-petrol.pl dane o charakterze bezprawnym,

d) przy zawieraniu umowy przedłoży dokumenty, które budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności,

e) poda nieprawdziwe lub błędne dane konieczne do zawarcia umowy.

8.W przypadku wymiany dokumentów potwierdzających tożsamość bądź zmiany: adresu lub siedziby, nazwiska, nazwy lub firmy Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie na piśmie powiadomić o tym zdarzeniu Dostawcę i w terminie 10 dni od dnia dokonania zmiany potwierdzić fakt zmiany dostarczając Dostawcy dokumenty potwierdzające zmianę. W wypadku niepowiadomienia Dostawcy o zaistniałych zmianach w trybie opisanym w tym punkcie, Dostawca może zablokować kod dostępu i hasło Odbiorcy do systemu, co nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowego opłacania abonamentu. Ponadto wszelka korespondencja przesłana przez Dostawcę na adres Odbiorcy wskazany w umowie wywołuje skutki prawne także wtedy, jeżeli pomimo prawidłowego działania doręczyciela nie została przez adresata odebrana chyba, że nadawca został skutecznie przez adresata zawiadomiony o zmianie adresu.

§7
Warunki zawarcia i wykonania umowy

1.Umowa zawierana jest pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.

2.Dostawca może rozszerzyć zakres świadczonych na rzecz Odbiorcy usług pod warunkiem, że rozszerzenie zakresu usług nastąpi pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.Umowa zawierana jest w siedzibie Dostawcy lub Odbiorcy oraz w biurach Dostawcy. Umowa może być zawierana przez umocowanych przedstawicieli handlowych Dostawcy także w innych miejscach.

4.W celu zawarcia umowy Odbiorca:

a) będący osobą fizyczną zobowiązany jest wskazać Dostawcy: nazwisko, imię numer PESEL, numer paszportu bądź dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji jeśli został ustanowiony, dane służące do podpisu elektronicznego Odbiorcy, adres elektroniczny Odbiorcy,

b) będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadąjącą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest wskazać dane wskazane pod litera „a” tego punktu, adres do korespondencji jeśli został ustanowiony, dane służące do podpisu elektronicznego Odbiorcy, adres elektroniczny Odbiorcy oraz przedstawić: dokument potwierdzający status prawny Odbiorcy (odpis z KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej), decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nr REGON, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego potwierdzające że, Odbiorca jest płatnikiem podatku VAT oraz na żądanie Dostawcy zaświadczenie z KRS, że Odbiorca nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych bądź informację z biura informacji gospodarczej o braku wpisów o zadłużeniu.

5.Dostawca może żądać od Odbiorcy innych danych osobowych w zakresie określonym w ustawie.

6.Odbiorca przy zawarciu umowy powinien złożyć na piśmie oświadczenie, stosownie do treści § 18 pkt. 3 Regulaminu.

7.Art. 68[1] oraz 66[1] § 1 kodeksu cywilnego nie stosuje się, chyba że co innego wynika z postanowień tego Regulaminu.

§8
Rejestracja kod dostępu i hasło

1.Po zawarciu umowy Dostawca dokonuje rejestracji Odbiorcy oraz, o ile jest to niezbędne do korzystania z usługi, przydziela mu kod dostępu i hasło do systemu.

2.Kod dostępu i hasło przesyłane są na adres poczty elektronicznej Odbiorcy.

3.Postanowień nie stosuje się do usług niewymagających rejestracji kodu dostępu i hasła.

§9
Czas trwania umowy

1.Umowa może zostać zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony.

2.Umowa zawarta na czas oznaczony może zostać przedłużona na warunkach dotychczasowych, jeżeli w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy Odbiorca złoży na piśmie oświadczenie, że zamierza korzystać z usług Dostawcy a Dostawca wyrazi na to zgodę, w szczególności poprzez dalsze świadczenie usług. Umowę taką uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

§10
Opłata

1.Rodzaj i wysokość opłat za usługi oraz zasady ich naliczania określone są w umowie lub załącznikach do umowy.

2.Z tytułu zawartej umowy Odbiorca zobowiązany jest uiszczać w terminie abonament.

3.Wysokość abonamentu uzależniona jest od rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy.

4.Terminy płatności oraz wysokość opłaty uiszczanej przez Odbiorcę z tytułu świadczonych usług określone są w fakturze VAT wystawianej przez Dostawcę.

5.Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat, w szczególności w wypadku wzrostu kosztów świadczonych usług wskutek okoliczności niezależnych od Dostawcy.

6.O każdej planowanej zmianie wysokości abonamentu określonego w załączniku, Dostawca poinformuje Odbiorcę na piśmie bądź drogą elektroniczną za pomocą sieci teleinformatycznej co najmniej na 30 dni przed jej dokonaniem.

7.Jeżeli Odbiorca nie wyrazi zgody na zmianę wysokości abonamentu może rozwiązać umowę na zasadach określonych w § 15 Regulaminu. W razie nie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez Odbiorcę przyjmuje się, że Odbiorca wyraził zgodę na zmianę wysokości abonamentu.

8.Dostawca może dokonać waloryzacji wysokości abonamentów ustalonych w umowach lub załącznikach raz na pół roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzednie półrocze od następnego miesiąca po miesiącu publikacji wskaźnika.

§ 11
Sposób rozliczania

1.Strony rozliczają się na zasadach określonych w umowie, w załącznikach i w Regulaminie na podstawie wystawianych przez Dostawcę faktur VAT.

2.Odbiorca uiszcza abonament z góry za każdy okres rozliczeniowy.

3.Długość okresu rozliczeniowego określa umowa lub odpowiedni załącznik. Okres rozliczeniowy może być dłuższy niż jeden miesiąc.

4.Dostawca wystawi fakturę VAT w terminie do siódmego dnia od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Po wystawieniu faktury VAT Dostawca dostarczy ją na adres Odbiorcy.

5.Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty faktury VAT w terminie określonym na fakturze.

6.W przypadku bezskutecznego upływu terminu, w jakim Odbiorca, z uwzględnieniem normalnych okoliczności, powinien otrzymać fakturę VAT, Odbiorca powiadomi niezwłocznie Dostawcę o tym, iż nie otrzymał faktury za dany miesiąc. Niezależnie od tego Odbiorca zobowiązany jest dokonać zapłaty na rachunek bankowy Dostawcy w terminie określonym w umowie.

7.Odbiorca na podstawie zawartej umowy upoważnia dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury i zobowiązuje się do uznania kwot objętych takimi fakturami.

8.Odbiorca z tytułu zawartej umowy zobowiązany jest do dokonywania wpłat na rachunek bankowy Dostawcy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

9.W wypadku opóźnienia w płatności całości lub części faktury VAT Dostawca może naliczyć od kwoty pozostałej do zapłaty odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia wymagalności faktury VAT.

10.Odbiorca zobowiązany jest zapłacić należne Dostawcy odsetki bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

11.Jeżeli Odbiorca opóźnia się z zapłatą kwot wynikających z umowy i nie dokona wpłaty najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wymagalności jego zobowiązania, Dostawca może zablokować kod dostępu i hasło Odbiorcy do czasu dokonania wpłaty kwoty głównej wraz z odsetkami.

§12
Obowiązki Dostawcy

1.Dostawca zobowiązuje się umożliwić Odbiorcy dostęp do systemu w każdym czasie z zastrzeżeniem postanowień tego regulaminu oraz zapewnić administratorowi Odbiorcy możliwość składania, usuwania i dokonywania zmiany informacji, w szczególności zawierających dane teleadresowe i kontaktowe Odbiorcy.

2.Dostawca po zawarciu umowy zobowiązany jest dokonać niezwłocznej rejestracji i przydzielić Odbiorcy odpowiednią liczbę kodów dostępu do systemu.

3.Dostawca po zawarciu umowy i zarejestrowaniu Odbiorcy zobowiązany jest świadczyć na rzecz Odbiorcy usługi na zasadach wynikających z Regulaminu umowy lub załącznika.

4.Dostawca zobowiązuje się dokonać niezwłocznie i bezpłatnie zmiany kodu dostępu i hasła, jeżeli przydzielony kod dostępu jest wadliwy albo wskutek okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialności, uniemożliwia Odbiorcy korzystanie z usług.

5.W wypadku, jeżeli kod dostępu i hasło zostaną udostępnione przez Odbiorcę lub przez osoby, które działają w imieniu Odbiorcy osobom trzecim, Dostawca na pisemny wniosek Odbiorcy zablokuje dotychczasowe hasło i kod dostępu, a następnie niezwłocznie przydzieli nowy kod dostępu i hasło po uiszczeniu przez Odbiorcę opłaty w wysokości połowy abonamentu. Dostawca może w uzasadnionych wypadkach przydzielić bezpłatnie nowy kod dostępu i hasło.

6.Dostawca z chwilą zawarcia umowy wpisuje Odbiorcę do branżowego katalogu firm Dostawcy oraz na wniosek Odbiorcy zakłada i utrzymuje konto poczty elektronicznej Odbiorcy w domenie e-petrol.pl o rozmiarze określonym w umowie lub w załączniku.

7.Dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Odbiorcy:

a) zapewnić Odbiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

b) informować Odbiorcę o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Dostawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Odbiorca.

§13
Obowiązki Odbiorcy

1.Odbiorca zobowiązany jest do uiszczania w terminie abonamentu za każdy okres rozliczeniowy.

2.Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonywania uaktualnień zamieszczonych na stronach systemu informacji oraz do usuwania informacji nieaktualnych.

3.Odbiorca zobowiązany jest zachować przydzielony mu kod dostępu w tajemnicy i nie udostępniać go, ani nie ujawniać osobom trzecim, poza administratorem systemu, pod rygorem zapłaty kary umownej.

4.W przypadku ujawnienia lub udostępnienia kodu dostępu osobom trzecim Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 12 godzin od chwili uzyskania wiadomości, że kod dostępu został udostępniony osobom trzecim, powiadomić Dostawcę o tym fakcie pod rygorem zapłaty kary umownej.

5.Dostawca w terminie 24 godzin od chwili powiadomienia, licząc od północy dnia, w którym zostało dokonane powiadomienie (chyba że jest to dzień wolny od pracy) zablokuje kod dostępu, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin przydzieli Odbiorcy nowy kod dostępu po spełnieniu warunków przewidzianych w § 12 punkt 5 regulaminu.

6.W przypadku niepowiadomienia Dostawcy w terminie o wykorzystywaniu kodu dostępu przez osoby trzecie, wyłączną odpowiedzialność za bezumowne korzystanie przez osoby trzecie z systemu ponosi Odbiorca. Zobowiązany jest on również do zapłaty kary umownej.

7.Za działania i zaniechania osób, które uzyskały dostęp do kodu wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca, bądź z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę oraz za skutki takich działań i zaniechań Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli osoba trzecia uzyskała dostęp do systemu, wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca, bądź w wyniku przyczyn, za które nie odpowiada Dostawca, za skutki wykorzystywania przez osobę trzecią kodu dostępu i hasła wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca. Ponadto Dostawca w takiej sytuacji może żądać od Odbiorcy kary umownej. Odbiorca otrzymuje nowy kod dostępu i hasło po spełnieniu warunków przewidzianych w § 12 pkt. 5 Regulaminu.

8.Odbiorca zobowiązany jest pod rygorem zapłaty kary umownej do niezamieszczania w na stronach www.e-petrol.pl treści o charakterze bezprawnym oraz materiałów, które zawierałyby wirusy, bomby czasowe, konie trojańskie, łączniki, korki anulujące lub inne elementy programujące komputer, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniszczyć, uszkodzić, zablokować lub spowolnić system i jego urządzenia lub doprowadzić do przerwy w pracy systemu. Odbiorca zobowiązuje się ponadto, pod rygorem zapłaty kary umownej, do zablokowania hasła i kodu dostępu oraz usunięcia przez administratora systemu jego ogłoszenia i innych informacji a także, pod rygorem rozwiązania umowy, do nie zamieszczania na stronach internetowych systemu informacji, w szczególności:

a) nieprawdziwych,

b) dotyczących towarów pochodzących z przestępstwa,

c) dotyczących towarów, którymi obrót jest zabroniony przez prawo,

d) które mogą naruszać jakiekolwiek prawa majątkowe i niemajątkowe osób trzecich bądź stron umowy,

e) które naruszają przepisy prawa,

f) na temat towarów których obrót wymaga koncesji lub zezwolenia, a Odbiorca ich nie posiada,

g) zawierających treści obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe lub o charakterze pornograficznym,

h) które mogą oczernić bądź zniesławić Dostawcę, Odbiorców lub osoby trzecie.

§14
Zmiany zakresu umowy

1.Strony mogą w czasie trwania umowy zmienić zakres usług świadczonych przez Dostawcę.

2.O zamiarze zmiany zakresu usług dostępu Odbiorca powinien powiadomić Dostawcę na piśmie ze wskazaniem zakresu zmiany oraz terminu, od którego zmiana ma obowiązywać.

3.Zmiana następuje przez zawarcie nowej umowy bądź w drodze aneksu. Aneks przygotowuje Dostawca i przedstawia Odbiorcy do podpisania.

4.Zmiana zakresu świadczonych przez Dostawce usług nie wymaga zamiany kodu dostępu i hasła.

5.Postanowienia tego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie zawierania aneksu przy użyciu podpisu elektronicznego.

§15
Rozwiązanie i wygaśniecie umowy

1.Umowa zawarta na czas oznaczony wygasa z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

2.Umowa zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez Dostawcę za 14 dniowym terminem wypowiedzenia, licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia Odbiorcy.

3.Umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana przez Odbiorcę za 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia a przez Dostawcę za miesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym doręczone zostało stronie pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu.

4.Strony w umowie mogą określić inne, niż wskazane w punkcie 2 i 3 tego paragrafu terminy wypowiedzenia.

5.Dostawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a) Odbiorca nie opłaci w terminie jakichkolwiek dwóch faktur VAT,

b) Odbiorca narusza postanowienia umowy lub Regulaminu w szczególności regulujące jego obowiązki,

c) Odbiorca narusza tajemnicę przedsiębiorstwa lub zakaz konkurencji,

d) Odbiorca dostarcza podmiotom trzecim wobec stron tej umowy, w szczególności innym przedsiębiorcom informacji uzyskanych na podstawie umowy zawartej z Dostawcą.

6.Oświadczenie o wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a Odbiorca w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jej zawarcia nie opłaci przynajmniej jednej faktury VAT, Dostawca może w tym terminie odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na zapłatę.

§16
Odpowiedzialność Dostawcy

1.Dostawca odpowiada tylko za umyślne niewykonanie lub umyślne nienależyte wykonanie umowy w granicach określonych w umowie i Regulaminie. Wszelkie inne wypadki odpowiedzialności Dostawcy są wyłączone, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości wyłączenia.

2.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w wypadkach wskazanych w ustawie.

3.Dostawca nie ponosi także odpowiedzialności, w szczególności:

a) za szkody powstałe wskutek jego nieumyślnych działań lub zaniechań bądź za szkody powstałe w wyniku nieumyślnych działań lub zaniechań osób za pomocą lub przy pomocy których Dostawca wykonuje umowę,

b) za prawdziwość informacji zamieszczanych przez Odbiorców w witrynach internetowych systemu,

c) za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku bezumownego lub bezpłatnego korzystania z Systemu e-petrol.pl lub w związku z takim korzystaniem,

d) za treści ogłoszeń zamieszczanych na stronach internetowych w domenie www.e petrol.pl,

e) za wadliwe działanie sprzętu komputerowego bądź oprogramowania używanego przez Odbiorcę,

f) za szybkość transmisji danych przesyłanych pomiędzy urządzeniami Odbiorcy i urządzeniami systemu,

g) za przerwę w dostępie do systemu spowodowaną siłą wyższą, bądź wskutek awarii urządzeń obsługujących system. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Odbiorców poprzez przygotowanie odpowiedniego komunikatu i umieszczenie go na stronach http://www.e-petrol.pl,

h) za jakiekolwiek działania osób trzecich, uniemożliwiające Odbiorcom dostęp do systemu,

i) za skutki utraty lub udostępnienia przez Odbiorcę kodu dostępu,

j) za wykonanie lub nienależyte wykonanie umów, jakie zostaną zawarte przez Odbiorcę przy wykorzystaniu informacji uzyskanych http://www.e-petrol.pl,

k) za informacje podawane do wiadomości publicznej przez producentów paliw i produktów petrochemicznych przesyłane w ramach usług świadczonych przez Dostawcę oraz za skutki kontraktów, jakie w oparciu o te informacje zawierają Odbiorcy,

l) za informacje zawarte w prognozach cen przesyłanych w serwisach SMS oraz za skutki kontraktów jakie w oparciu o te prognozy Odbiorcy zawierają,

m) za wykonanie, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie czynności dokonywanych pomiędzy Odbiorcami.

§ 17
Odpowiedzialność Odbiorcy

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji

1.Odbiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, postanowień umowy a także przepisów ustawy regulującej świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.W związku z zawarciem umowy w okresie jej obowiązywania Odbiorca zobowiązuje się powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Dostawcy.

3.Za działalność konkurencyjną uważa się działalność każdego podmiotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, polegającą na świadczeniu usług takich samych lub podobnych do usług świadczonych przez Dostawcę na podstawie tego Regulaminu. W szczególności za działalność konkurencyjną uważa się podjęcie w jakiejkolwiek formie prawnej identycznej lub podobnej działalności do działalności opisanej w tym Regulaminie, umowie lub załącznikach oraz wykorzystywanie informacji uzyskanych od Dostawcy do prowadzenia podobnej lub identycznej działalności na rzecz innych Odbiorców lub osób trzecich w celu odpłatnym lub nieodpłatnym. Działanie takie może być wykonywane, o ile Odbiorca uzyska pisemne oświadczenie Dostawcy, iż zwalnia Odbiorcę od zakazu konkurencji.

4.Celem przestrzegania zakazu konkurencji Odbiorca zobowiązuje się do powstrzymania się między innymi od ujawniania podmiotom konkurencyjnym oraz osobom nieupoważnionym, z którymi Dostawca nie zawarł umowy jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z realizacją tej umowy, w szczególności zaś technologicznych, handlowych lub organizacyjnych.

5.Odbiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz w ciągu dwunastu miesięcy od dnia jej ustania do niepodejmowania jakichkolwiek działań, bezpośrednich lub pośrednich, zmierzających do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego (np. umowy cywilnoprawnej) na własny lub cudzy rachunek, osób spośród władz i personelu Dostawcy w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej lub nakłaniania ich do rozwiązania stosunku prawnego łączącego ich Dostawcą.

6.Odbiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz w ciągu dwunastu miesięcy od dnia jej ustania do zaniechania jakichkolwiek działań, bezpośrednich lub pośrednich, w celu pozyskania klientów Dostawcy lub zmierzających do nakłaniania klientów Dostawcy do rozwiązania stosunku prawnego łączącego ich z Dostawcą lub niewykonania lub nienależytego wykonania umów łączących ich z Dostawcą lub zaprzestania współpracy z Dostawcą w celach prowadzenia działalności konkurencyjnej.

7.Odbiorca ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy w czasie realizacji umowy a także w czasie dwunastu miesięcy od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia wszelkich informacji, w szczególności zaś informacji programowych, technicznych, technologicznych, know-how, handlowych i organizacyjnych Dostawcy uzyskanych w czasie jej trwania („Tajemnica Przedsiębiorstwa Dostawcy”), z którymi zapoznał się w związku z zawarciem umowy. Tajemnicę Przedsiębiorstwa Dostawcy, o której mowa wyżej stanowią w szczególności informacje dotyczące:

a) stworzonych przez Dostawcę i będących w trakcie opracowania programów komputerowych, a zwłaszcza kodów źródłowych i wynikowych stosowanych w tych programach,

b) technik realizowania zakupu, cen i zasad rozliczeń z kontrahentami, sposobów koncepcji i pomysłów świadczenia usług,

c) wzorów umów, formularzy, załączników wykorzystywanych przez Dostawcę,

d) organizacji i struktury Dostawcy,

e) prowadzonych negocjacji między stronami,

f) projektów marketingowych Dostawcy.

8.W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek postanowień tego paragrafu Odbiorca zapłaci za każde naruszenie na rzecz Dostawcy karę umowną w wysokości trzykrotności sumy abonamentów za cały ostatni rok trwania umowy, jakie zapłacił lub jakie byłby zapłacił, gdyby umowa trwała jeden rok w sytuacji gdy umowa została zawarta na czas krótszy niż jeden rok. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty tej kary. Dostawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek zobowiązań, wynikających z tego Regulaminu, umowy lub załączników.

9.Jeśli jakieś postanowienia tego Regulaminu, umowy lub załączników przewidują obowiązek zapłaty kary umownej bez wskazania jej wysokości kara umowna wynosi trzykrotność sumy abonamentów za cały ostatni rok trwania umowy, jakie zapłacił lub jakie byłby zapłacił, gdyby umowa trwała jeden rok w sytuacji, gdy umowa została zawarta na czas krótszy niż jeden rok. Dostawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zapłata kary umownej nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z tego Regulaminu, umowy lub załączników.

ROZDZIAŁ IV

§18
Wymagania techniczne systemu

1.Odbiorca w celu uzyskania dostępu do systemu zobowiązany jest spełniać minimalne sprzętowe wymagania techniczne, a w szczególności posiadać:

a) środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy,

b) dostęp do sieci, przez którą świadczona będzie usługa,

c) komputer PC wyposażony co najmniej w procesor o mocy 1 GHz, kartę graficzną, pamięć RAM 256 MB, płytę główną i monitor oraz telefon w sieci GSM,

d) odpowiednie oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług. Minimalne wymagania systemu to: np. Windows 98/2k/XP, przeglądarka Internet Explorer/Mozilla Firefox lub równorzędne programy innych producentów.

2.Dostawca przed zawarciem umowy pouczy Odbiorcę o minimalnych wymaganiach technicznych systemu.

3.Odbiorca przystępując do umowy oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami technicznymi systemu oraz że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy.

4.Dostawca ma prawo zawieszenia działania systemu w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny, w szczególności z uwagi na przerwę techniczną systemu uprzedzając jednak o tym Odbiorców na co najmniej 6 godzin naprzód i zamieszczając odpowiedni komunikat na stronach systemu.

ROZDZIAŁ V

§19
Zmiana Regulaminu

1.W razie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu w trakcie trwania umowy Dostawca doręczy Odbiorcy zmieniony Regulamin i poinformuje Odbiorcę o przysługującym prawie wypowiedzenia umowy. Doręczenie zmiany Regulaminu następuje bądź pocztą, bądź osobiście, bądź pisemnie na adres elektroniczny Odbiorcy wskazany w umowie lub Oświadczeniu Odbiorcy do przesyłania korespondencji elektronicznej na co Odbiorca wyraża zgodę.

2.W razie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu Odbiorca może na koniec miesiąca kalendarzowego wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia Odbiorcy zmiany Regulaminu złoży na piśmie oświadczenie o wypowiedzeniu.

3.Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia według zasad określonych w tym paragrafie zmiany Regulaminu lub nowego Regulaminu Odbiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu przyjmuje się, że Odbiorca wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

§ 20
Postępowanie reklamacyjne

1.W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających Odbiorcy należyte tj. zgodne z umową korzystanie z usług systemu Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dostawcę telefonicznie bądź pisemnie na adres elektroniczny Dostawcy biuro@e-petrol.pl.

2.W ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Dostawcy, chyba że powiadomienie zostało doręczone w dniu wolnym od pracy bądź w porze nocnej w rozumieniu przepisów kodeksu pracy wtedy termin ten należy liczyć od godziny 9.00 następnego pierwszego dnia roboczego, Dostawca zobowiązany jest poinformować Odbiorcę o przyczynach uniemożliwiających Odbiorcy należyte korzystanie z usług systemu oraz do niezwłocznego usunięcia tych przyczyn, chyba że powstały one wskutek okoliczności niezależnych od Dostawcy i ich usunięcie wymaga dokonania czynności od Dostawcy niezależnych bądź przez podmioty trzecie. W takim wypadku Dostawca zobowiązany jest do usunięcia tych przyczyn niezwłocznie po dokonaniu czynności od Dostawcy niezależnych bądź przez podmioty trzecie.

3.O fakcie usunięcia przyczyn uniemożliwiających Odbiorcy należyte tj. zgodne z umową korzystanie z usług systemu zawiadamia Odbiorcę telefonicznie bądź pisemnie na adres elektroniczny Odbiorcy.

4.W przypadku utraty kodu dostępu Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin, powiadomić o tym Dostawcę, który wygeneruje dla Odbiorcy nowy kod dostępu na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.

§21
Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy prawa.

2.Odbiorca nie może bez pisemnej zgody Dostawcy przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek praw w tym wierzytelności wynikających z zawartej umowy, ani też składać oświadczeń o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.

3.Umowy zawierane są w języku polskim.

4.Wszelka korespondencja przesłana na adresy wskazane w umowie wywołuje skutki prawne także wtedy, jeżeli pomimo prawidłowego działania doręczyciela nie została przez adresata odebrana chyba, że nadawca został skutecznie przez adresata zawiadomiony o zmianie adresu.

5.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z zawartej umowy jest właściwy rzeczowo Sąd siedziby Dostawcy.

6.Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006 r.

7.Regulamin niniejszy stosuje się do umów zawartych po dniu 01.01.2006 r a do umów zawartych przed dniem 01.01.2006 r o ile Odbiorcy wyrazili zgodę na jego treść. Zgoda na zmianę Regulaminu może być wyrażona w ten sposób, że Dostawca prześle na adres elektroniczny Odbiorcy niniejszy Regulamin a Odbiorca prześle na adres siedziby Dostawcy pisemne oświadczenia podpisane przez upoważnione osoby następującej treści „Oświadczam że, wyrażam zgodę na treść nowego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 01 stycznia 2006 r oraz na jego obowiązywanie od dnia 01.01.2006 r”. W razie niewyrażenia zgody przez Odbiorcę do umów zawartych przed datą wejścia w życie tego Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2006 r.