Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Transport paliw
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Transport paliw
2021-08-16
Zakup i przewóz paliw przez rolników

Paliwo jest specyficznym towarem, którego przewożenie podlega wielu ograniczeniom, monitorowaniu i regulacjom. Głównymi powodami tych regulacji są z jednej strony właściwości łatwopalne / wybuchowe paliw (są towarem niebezpiecznym), a z drugiej walka z wyłudzeniami podatku od towaru i usług oraz akcyzy, którymi są obciążone paliwa. »

2018-06-15
Omówienie zmian ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

W dniu 14 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowana drogowego przewozu towarów. W wyniku nowelizacji ustawa zyskała nową nazwę – ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. »

2017-05-16
Odmowa przyjęcia towaru w świetle ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która weszła w życie 18 kwietnia bieżącego roku, z racji krótkiego okresu obowiązywania, a tym samym braku rozstrzygnięć odpowiednich organów administracji publicznej lub sądów wydanych w oparciu o jej regulacje, rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jedną z nich, o znacznej doniosłości dla uczestników rynku paliw, którzy zostali zobowiązani do stosowania ww. ustawy, pozostaje kwestia sposobu postępowania na wypadek odmowy przyjęcia towaru. »

2017-04-05
Projekt nowego rozporządzenia - obowiązki dla przewożących olej rzepakowy

Dnia 31 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów stanowiącą element tzw. pakietu przewozowego, czyli kolejnego po pakiecie paliwowym i energetycznym projekcie ustawodawczym, którego podstawowym celem ma być walka z szarą i czarną strefą w branży paliw. »

2017-03-01
Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Celem regulacji jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie niepłacenia podatku od towarów i usług czy podatku akcyzowego poprzez wdrożenie systemu monitoringu przewozów (m. in. paliw, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego) dokonywanych na terytorium RP. Ustawa ma wejść w życie od 1 marca 2017 roku. Zgodnie z treścią projektu stworzony zostanie "rejestr zgłoszeń" w systemie teleinformatycznym, którego administratorem będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane przetwarzane w rejestrze będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia przewozu. Termin ten został zaproponowany analogicznie do rozwiązania występującego w przepisach podatkowych, dotyczącego przedawnienia. Szczegóły projektu ustawy w poniższym opracowaniu. »

2016-12-12
Od 1 stycznia 2017 r. – kolejne obowiązki dla przedsiębiorców… I wysokie kary!

W dniu 10 listopada 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Stanowi on w części regulację komplementarną dla tzw. pakietu paliwowego przyjętego ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, będąc zarazem samoistną podstawą dla obowiązku rejestracji i monitorowania przewozu towarów wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw publicznych. »

2016-09-28
Zmiany w ADR

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku każdemu przedsiębiorcy (przewoźnikowi), którego kierowca dopuścił się wykroczenia kwalifikowanego jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, grozi zarzut utarty dobrej reputacji, traktowany jako element niezbędny do wykonywania usług przewozu. Można określić to mianem pierwszego etapu, zanim przewoźnik zostanie ostatecznie pozbawiony uprawnień transportowych. Jednocześnie nakłada on na osobę zarządzającą obowiązek wytłumaczenia się przed organem administracji publicznej ze stwierdzonego przewinienia a także obowiązek udowodnienia, że dochował należytej staranności przy wykonywaniu czynności transportowych. Ich brak, lub niewystarczające wyjaśnienie, spowoduje wszczęcie procedury, uwieńczonej utratą niezbędnych uprawnień a także uznaniem osób zarządzających za niezdolne do wykonywania nadzoru w przedsiębiorstwach transportowych. »

2016-09-27
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W dniu 12 kwietnia 2016 r. polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który ma poprawić bezpieczeństwo oraz warunki uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Ma on być połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych. Co do zasady, rejestr ma powstać na podstawie funkcjonujących dotąd rejestrów w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego a także ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. »

2015-02-06
Transport drogowy paliw ciekłych, niezbędne wyposażenie i dokumentacja

Faktem powszechnie znanym jest, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce a w szczególności mając na uwadze regulacje zawarte w ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) kierowcy pojazdów zobowiązani są mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionych organów między innymi: dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu a także dokument OC. »

2015-01-05
Załadunek, przewóz i rozładunek paliw ciekłych

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), zwana dalej „Ustawą”, jest podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce zasady transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Ustawa implementuje do krajowego systemu prawnego umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ. U. nr 27, poz. 162)., zwana dalej „Umową ADR”. »

2014-12-01
Główne obowiązki uczestników przewozu

Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce zasady transportu drogowego towarów niebezpiecznych jest ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), zwana dalej „Ustawą”. Implementuje ona do krajowego systemu prawnego umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ. U. nr. 27, poz. 162)., zwana dalej „Umową ADR”. »

2014-09-03
Ogólne informacje dotyczące transportu paliw drogą morską i kolejową.

Paliwa klasyfikowane są jako towary niebezpieczne. Wynika to z faktu, iż są substancjami łatwopalnymi oraz stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z uwagi na powyższe ich transport musi odbywać się w szczególnych warunkach, opisanych szeroko w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (dalej „ADR”), Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (dalej „RID”), a także ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367). »

Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.