Kontenery Ad-Blue SWIMER

Biopaliwa

Wraz ze wzrostem wymagań stawianych paliwom, coraz większą liczbą samochodów poruszającą się po drogach świata, perspektywą końca zasobów paliw kopalnych, wzrasta zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii między innymi: ogniwami paliwowymi, paliwami pochodzenia roślinnego.

Biopaliwa - alternatywa dla ropy naftowej

Pęd ku nowym technologiom tworzącym energie tanią, a co najważniejsze ekologicznie czystą, jest coraz bardziej eksponowany na arenach światowych. Kilkanaście lat temu prace nad takimi projektami toczyły się w zaciszu laboratoriów. Tylko część informacji docierała do statystycznego Kowalskiego, który zazwyczaj i tak nie był „uświadomiony ekologicznie”, i nie zdawał sobie sprawy jak wielkie znaczenie mają takie badania.

Już na przełomie lat 1995-99 większość analityków przewidywało na jaki czas starczy nam ropy kopalnej. Stały wzrost wydobycia ropy ma osiągnąć w pewnym momencie swoje apogeum, po czym następować będzie stały spadek ilości ropy pojawiającej się na rynkach światowych. Oczywiście wiąże się to z ciągłymi wzrostami cen tego paliwa, w przypadku gdy nie spadnie na nią popyt. Punkt zwrotny, czyli spadek produkcji ropy, ma nastąpić około roku 2010. Efekt ten obrazuje poniższy wykres wykres.
Wykres 1: Krzywa Hubberta
Krzywa Hubberta (M. King Hubbert geolog z Shell Oil) sumująca wydobycie surowej ropy z kilku odwiertów. Od momentu wydobycia 50% złoża ilość wydobycia sukcesywnie spada do zera.
Prognozy, które są tworzone podczas analizy dotychczasowych danych, gromadzonych m.in. przez World Oil oraz Oil and Gas Journal, nie napawają optymizmem. Wykres 2 obrazuje zmiany wydobycia w stosunku do ilości ropy wcześniej odkrytej dla wszystkich największych złóż ropy naftowej z wyjątkiem Bliskiego Wschodu.
Wykres 2: Odkrycia złóż ropy
Analizy doprowadzają do jednoznacznego wniosku - nadszedł najwyższy czas aby zająć się zagadnieniem alternatywnych źródeł energii.
Spadek wydobycia związany z wyczerpywaniem się złóż łatwo dostępnej ropy spowoduje zwiększenie znaczenia krajów OPEC z Bliskiego Wschodu, dzięki większemu udziałowi w handlu ropą, najprawdopodobniej do 50% do roku 2010. Siłę argumentów krajów OPEC możemy już niedługo odczuć w formie embarga wprowadzonego na kraje UE. Oczywiście związane są z tym podwyżki cen tego surowca i zahamowanie gospodarki uprzemysłowionych krajów, które są uzależnione od ropy. Większość krajów w których myśli się perspektywicznie uruchomiło programy badawcze które mają na celu zmniejszenie ich uzależnienia od ropy. Prace trwają nad udoskonalaniem i tworzeniem nowych technologii mających na celu otrzymanie „czystej energii”.

Takimi ekologicznymi źródłami energii są między innymi:
  • elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne – rzeczne,
  • elektrownie przepływowe itp.,
  • elektrownie wykorzystujące energię słoneczną za pomocą baterii słonecznych czy kolektorów słonecznych cieplnych,
  • paliwa pochodzenia roślinnego. W tym przypadku wykorzystywana jest energia wiązań chemicznych zmagazynowanych w komórkach roślinnych na drodze fotosyntezy.
Czynnikami przemawiającymi za wykorzystywaniem biomasy jako źródła energii są:
  • ekologicznie nieuciążliwe metody pozyskiwania energii z biomasy użytecznej (zboża, ziemniaki, owoce itp.) jak i bezużytecznej (słoma, gnojowica, wywar gorzelniany itp., które są zagrożeniem ze względów chemicznych jak i epidemiologicznych)
  • poprawę bilansu paliwowego kraju – zmniejszenie uzależnienia gospodarki od paliw importowanych dodatkowy bodziec rozwojowy dla gospodarki, przede wszystkim dla rolnictwa i transportu
  • dodatkowe przychody państwa z podatków w związku z ożywieniem koniunktury
Dodatkowym bodźcem wprowadzania zmian w polityce energetycznej krajów uprzemysłowionych jest stałe zaostrzanie norm emisji szkodliwych substancji do środowiska, które skutecznie mobilizują ośrodki badawcze do opracowywania technologii otrzymywania zamienników paliw płynnych. Takim paliwem jest między innymi biodiesel, który może zostać użyty jako komponent wchodzący w skład ropy pochodzenia kopalnego, lub jako czyste paliwo nie zmieniające parametrów silnika. Zaletą biopaliw jest fakt, że rzepak, lub inna roślina oleista, z której otrzymujemy olej, w trakcie wzrostu asymiluje dwutlenek węgla z powietrza, który powraca do obiegu w procesie spalania biodiesla w silniku. Tworzy się, więc cykl obiegu CO2, co jest bardzo ważne dla ochrony środowiska.

Liczne badania produktów spalania udowadniają przewagę estrów metylowych, a zwłaszcza estrów etylowych, nad paliwami mineralnymi. Produkty spalania estrów nie zawierają groźnych dla organizmów żywych rodników metylowych i HCOH, zaś paliwa mineralne uwalniają szkodliwe policykliczne związki aromatyczne.

Już w roku 1892 Rudolf Diesel przewidywał, że głównym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa będzie produkcja paliw z oleju roślinnego. W roku 1900 na światowym pokazie w Paryżu zaprezentował swój nowatorski projekt silnika, który zasilany był olejem z orzeszków ziemnych.

Temat odnawialnych źródeł energii ponownie nabrał dużego znaczenia po kryzysach paliwowych w roku 1973 i 1979, które były znakiem dla większości krajów, że nadszedł czas aby zacząć myśleć o alternatywie dla ropy naftowej.
Spis treści: