Regulamin świadczenia usług związanych z publikacją ofert pracy

I. Postanowienia ogólne


 1. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
  • Usługodawca - Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000394474.
  • Serwis - serwis internetowy, należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod internetowym adresem http://www.e-petrol.pl
  • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegająca w szczególności na emisji Ogłoszeń Rekrutacyjnych Ogłoszeniodawców.
  • Usługobiorca:
   · Ogłoszeniodawca - podmiot zamieszczający Ogłoszenie Rekrutacyjne w Serwisie w ramach Usługi oferowanej przez Usługodawcę.
   · Użytkownik - podmiot korzystający z usług Serwisu.
  • Ogłoszenie Rekrutacyjne - tekst zlecony przez Ogłoszeniodawcę do umieszczenia w Serwisie, zawierający informacje dotyczące oferowanego stanowiska pracy, w zakresie ustalonym przez Ogłoszeniodawcę, z uwzględnieniem danych kontaktowych umożliwiających przekazanie odpowiedzi na ofertę pracy przez Użytkowników.
  • Zamówienie - wypełniony przez Ogłoszeniodawcę i przesłany Usługodawcy formularz zamówienia realizacji Usługi zawierający dane w nim wskazane, treść Ogłoszenia Rekrutacyjnego oraz adres e-mail służącego do obsługi odpowiedzi Użytkowników na zamieszczone Ogłoszenie Rekrutacyjne.
 2. Poniższy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie:
  a) zasad korzystania z usługi
  b) warunków sprzedaży i realizacji Usługi
  c) ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W Serwisie emitowane są Ogłoszenia Rekrutacyjne wyłącznie na zlecenie Ogłoszeniodawców, Serwis nie jest udostępniany do publikowania ogłoszeń innych, w szczególności Serwis nie jest udostępniany w celu publikowania ofert związanych z poszukiwaniem zatrudnienia przez Użytkowników.
 4. W wypadku korzystania z płatnych usług Regulamin stanowi integralną część z Zamówieniem.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.


II. Forma i zakres usługi


 1. Usługa obejmuje zamieszczenie w Serwisie pojedynczego Ogłoszenia Rekrutacyjnego dotyczącego jednego stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja przez Ogłoszeniodawcę lub podmiot, na rzecz którego działa Ogłoszeniodawca.
 2. Ogłoszenie Rekrutacyjne prezentowane jest powszechnie dla wszystkich Użytkowników, przez okres 30 dni od dnia jego opublikowania w Serwisie.
 3. Ogłoszenie Rekrutacyjne po dostosowaniu do wyglądu Serwisu, publikowane jest w formie tekstowej uwzględniającej prezentację graficzną logotypu Ogłoszeniodawcy.
 4. Odpowiedzi Użytkowników na Ogłoszenie Rekrutacyjne kierowane są bezpośrednio na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, wskazany w Zamówieniu.
 5. Obsługa odpowiedzi na Ogłoszenie Rekrutacyjne, w ramach procesu rekrutacyjnego, pozostaje po stronie Ogłoszeniodawcy.


III. Zasady korzystania z Serwisu


 1. Każdy użytkownik Internetu może przeglądać ogólnodostępną zawartość Serwisu.
 2. Aby korzystać w pełni z Serwisu, potrzebne są standardowe urządzenia i oprogramowanie, umożliwiające przeglądanie stron WWW, oraz konto poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca korzysta w Serwisie z informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Podobne rozwiązania mogą również stosować współpracujący z Usługodawcą reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie umożliwiającym przeglądanie stron WWW Użytkownik Serwisu może zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.


IV. Zasady i warunki zamówienia oraz realizacji Usługi


 1. Realizacja Usługi dokonywana jest w oparciu o zasady określone w Regulaminie i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Warunkiem publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego przez Usługodawcę w Serwisie jest:
  a) złożenie przez Ogłoszeniodawcę poprawnie i w pełni wypełnionego formularza Zamówienia Ogłoszenia Rekrutacyjnego; Zamówienie określa dane podmiotu składającego Zamówienie, zamawiany czas emisji, oraz warunki płatności za Usługę, oraz treść Ogłoszenia Rekrutacyjnego,
  b) dostarczenie przez Ogłoszeniodawcę, Zamówienia przez pocztę e-mail, oraz związanych z nim materiałów graficznych w formie elektronicznej (pliki graficzne, logotyp Ogłoszeniodawcy w formacie: *.jpg, *.gif, *.tif),
  c) weryfikacja i akceptacja przez Usługodawcę materiałów przekazanych przez Ogłoszeniodawcę pod względem kompletności i zgodności z wymaganiami technicznymi tj. pliki graficzne w formacie: *.jpg, *.gif, *.tif o wymiarach min. 600x300 pikseli i rozdzielczości min. 72 dpi,
  d) dokonanie płatności za realizację Usługi.
 3. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do dokonywania zmian w treści publikowanego Ogłoszenia Rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem, że w razie dokonania zmiany: nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, zmiany regionu emisji lub zmiany nazwy firmy i danych kontaktowych - Ogłoszenie Rekrutacyjne po zmianie traktowane będzie jako nowe, wymagające złożenia odrębnego Zamówienia. Zmiana lub dodanie treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego, numerów telefonu lub odnośników do kontaktu do przesyłania aplikacji nie jest traktowane jako nowe Ogłoszenie Rekrutacyjne i nie stanowi też podstawy do przedłużenia okresu publikacji w ramach pierwotnej emisji.
 4. Ogłoszeniodawca ma możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, przy czym skrócenie okresu publikacji nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy.
 5. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę w formularzu Zamówienia na wykorzystanie, bez odrębnego wynagrodzenia, przez Usługodawcę materiałów prezentowanych w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego objętego Zamówieniem (w tym znaków towarowych i nazw) w celach archiwalnych, a także w celu informowania o Serwisie lub usługach świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


V. Warunki Płatności za Usługę


 1. Opłata za zamówioną Usługę dokonywana jest przez Ogłoszeniodawcę, przed emisją Ogłoszenia Rekrutacyjnego, na podstawie i w terminie wskazanym w fakturze VAT proforma wystawionej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania Zamówienia zaakceptowanego przez Usługodawcę.
 2. Za moment dokonania wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania należnej opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Usługodawca po dokonanej wpłacie wystawi fakturę VAT za Usługę.

VI. Zobowiązania i odpowiedzialność

 1. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do nie zamieszczania ofert, innych niż oferty zatrudnienia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszeń Rekrutacyjnych.
 3. Usługodawca nie świadczy usług pośrednictwa pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za fakt zawarcia, bądź nie zawarcia umów będących przedmiotem czynności podejmowanych w zakresie Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Usługobiorców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność umieszczanych w Serwisie Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców.
 4. Z chwilą złożenia Zamówienia emisji Ogłoszenia Rekrutacyjnego w Serwisie, Ogłoszeniodawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż akceptując w pełni Regulamin, zawiera umowę z Usługodawcą, na mocy której obydwie strony zobowiązują się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania świadczenia Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy, w szczególności:
  a) jeżeli Ogłoszeniodawca nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b) jeżeli treść lub forma Ogłoszenia Rekrutacyjnego jest sprzeczna z prawem (w tym narusza zakaz dyskryminacji), dobrymi obyczajami, ogólnie przyjętych normami etycznymi,
  c) jeżeli osoba trzecia lub powołany do tego organ, bądź instytucja czuwająca nad przestrzeganiem prawa lub zasad etyki reklamy zgłosi zastrzeżenia dotyczące treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego,
  d) nie wpłynęła płatność za realizację Usługi lub inne zobowiązania Ogłoszeniodawcy w stosunku do Usługodawcy nie zostały zrealizowane.
 6. Ogłoszeniodawca, udostępniający za pośrednictwem Serwisu materiały własne (zdjęcia, teksty, dźwięki, materiały wideo i inne) oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub ma zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza dóbr osób trzecich. Ogłoszeniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.


VII. Ochrona prywatności


 1. Dane osobowe Ogłoszeniodawców gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z „Polityką prywatności IM S.A" dostępną pod adresem internetowym http://www.e-petrol.pl/index.php/o-firmie/polityka-prywatnosci.
 2. Usługodawca wykorzystuje dane zgromadzone za pośrednictwem Zamówienia, w celu świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną, a w szczególności Usługodawca przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawcy w zakresie niezbędnym do prezentacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, korzystających z możliwości odpowiedzi na Ogłoszenie Rekrutacyjne (ofertę pracy) nie są gromadzone w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności wszelkie dokumenty aplikacyjne związane z procesem rekrutacji prowadzonym przez Ogłoszeniodawcę, kierowane są bezpośrednio na wskazany w Zamówieniu adres e-mailowy Ogłoszeniodawcy.
 4. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych (ADO), mailowo - pisząc na adres iod@informationmarket.pl lub telefonicznie - dzwoniąc na numer: +48 71 787 69 69, może dokonać ich weryfikacji, poprawienia, zmiany ustawień zakresu przesyłanych mu drogą elektroniczną informacji, a także wycofać zgodę na ich otrzymywanie.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego


 1. Zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Zamówienia, powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@e-petrol.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, oznaczenie Ogłoszeniodawcy (nazwa firmy i dane adresowe, adres poczty elektronicznej) oraz nazwę stanowiska, którego dotyczy Ogłoszenie Rekrutacyjne.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie zostaną uznane za złożone skutecznie i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 4. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w realizacji Usługi, związanych z konserwacją systemu teleinformatycznego, dokładając wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne były jak najkrótsze i realizowane były w godzinach nocnych. Przerwy techniczne w świadczeniu Usługi nie przekraczające jednorazowo 4 kolejnych godzin nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji przez Ogłoszeniodawcę.
 6. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usługi na rzecz Ogłoszeniodawcy przekroczy 4 godziny jednorazowo, Usługodawca na wniosek Ogłoszeniodawcy zobowiązuje się do przedłużenia emisji Ogłoszenia Rekrutacyjnego w wymiarze proporcjonalnym do okresu trwania przerwy w świadczeniu Usługi.
 7. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


IX. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2013 r.