Polityka Prywatności IM S.A.

Właścicielem serwisów internetowych: e-petrol.pl, e-petrol.com.pl, e-petrol.ru, cdc24.pl, polskielupki.pl, spotkaniapaliwowe.pl, targipaliwowe.pl, nastacjipaliw.pl, informationmarket.pl, tutankuj.pl oraz aplikacji mobilnej tuTankuj jest Information Market S.A. z siedzibą przy ul. Stacyjnej 1/51, 53-613 Wrocław, zwana dalej „IM S.A.”.

Przeglądanie, używanie lub wykorzystanie informacji zawartych: w serwisach internetowych IM S.A., newsletterach i biuletynach informacyjnych wysyłanych w formie wiadomości e-mail; komunikatach wysyłanych w formie wiadomości SMS oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną - realizowanych przez IM S.A. wiąże się z akceptacją zasad zawartych w niniejszej „Polityce prywatności IM S.A.”.

Serwisy IM S.A. umożliwiają rejestrację, związaną z przekazaniem danych osobowych, wymaganych w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

„Polityka prywatności IM S.A.” zawiera informacje dotyczące:

 • rodzaju gromadzonych informacji i ich przeznaczenia;
 • sposobów wykorzystania informacji;
 • możliwości zmiany danych osobowych użytkownika;
 • zasad bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

IM S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce prywatności IM S.A.”. Każdą osobę, korzystającą z serwisów prowadzonych przez IM S.A., obowiązuje aktualna „Polityka prywatności IM S.A.”.

Jakiekolwiek wprowadzane w niniejszym dokumencie zmiany nie wpływają na podstawowe zasady: IM S.A. nie sprzedaje podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników prowadzonych przez firmę serwisów internetowych. Odbiorcami danych osobowych mogą natomiast być podmioty, z którymi IM S.A. zawarł umowy powierzenia ich przetwarzania. 

1. Jakiego rodzaju informacje gromadzi IM S.A.?

Informacje podawane przez użytkownika

W czasie korzystania z serwisów internetowych IM S.A. możesz trafić na formularze, w których oprócz danych teleadresowych firmy i informacji o interesującym Cię produkcie, poprosimy jednocześnie o podanie niektórych Twoich danych osobowych. Dane te - to w większości przypadków – imię, nazwisko, nazwa stanowiska, adres e-mail (ew. nr telefonu komórkowego – dla serwisów SMS). Możemy poprosić Cię również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgody na kontakt telefoniczny. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, dla której celu podanie danych było potrzebne – np. uzyskanie dostępu próbnego do usług lub serwisów informacyjnych, zaprenumerowanie bezpłatnych newsletterów.

Informacje uzyskiwane automatycznie 

Podczas korzystania z serwisów internetowych IM S.A. mogą być sprawdzane informacje dotyczące posiadanego urządzenia oraz działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających witryny internetowe. 

Pliki cookie

W serwisach internetowych IM S.A. można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Brak blokady plików w przeglądarce i dalsze poruszanie się po stronie internetowej oznacza wyrażenie zgody na cookies. 

2. W jaki sposób wykorzystywane są zebrane informacje?

Wszelkie dane osobowe, które użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego oraz inne dane osobowe zebrane przez IM S.A. w wyniku weryfikacji danych, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem zgody udzielonej przez użytkownika lub na innej podstawie prawnej np. w celu realizacji umowy, której jesteś stroną i na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa unijnego i krajowego, a przede wszystkim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie w celu marketingu produktów i usług IM oraz mogą zostać, za uprzednią zgodą, wykorzystane celem realizacji marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących.

3. W jakim celu wykorzystywane są zebrane informacje?

IM S.A. wykorzystuje dane zgromadzone za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, umieszczonych na stronach internetowych serwisów, w następujących celach: 

 • świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną, w szczególności IM S.A. przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez Usługobiorcę;
 • przygotowanie i uruchomienie indywidualnego konta użytkownika umożliwiającego skorzystanie z dostępu próbnego do usług świadczonych przez IM S.A.;
 • wysyłania newsletterów i biuletynów informacyjnych pochodzących z serwisów informacyjnych prowadzonych przez IM S.A.;
 • wysyłania informacji marketingowych na temat produktów i usług IM S.A. oraz produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

4. Kto ma dostęp do zebranych w systemie IM S.A. informacji?

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51. 

Zarejestrowany w systemie informatycznym IM S.A. użytkownik, podający dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Kontaktując się z inspektorem ochrony danych, mailowo – pisząc na adres iod@e-informationmarket.pl lub telefonicznie – dzwoniąc na numer: +48 71 787 69 69, może poprosić o ich sprostowanie, usunięcie, przeniesienie do innego administratora. Użytkownik ma także prawa: wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych i ograniczenia przetwarzania. Kontaktując się z inspektorem oraz poprzez stronę https://www.e-petrol.pl/zgoda może także zmienić ustawienia dotyczące zakresów wyrażonych zgód lub je wycofać. Jeśli użytkownik uzna ponadto, że przetwarzanie jego danych łamie przepisy ogólnego rozporządzenia czy ustawy o ochronie danych osobowych, ma prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

IM S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody wyłącznie w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem albo jeśli przepisy prawą będą go zobowiązywać do dalszego przechowywania danych. 

5. Jak skorzystać z bezpłatnych newsletterów IM S.A.?

W oparciu o wiadomości pochodzące z serwisów informacyjnych prowadzonych przez IM S.A. na adresy użytkowników, którzy subskrybowali ww. informacje, wysyłane są regularnie bezpłatne newslettery.

Subskrypcja newslettera „Wiadomości e-petrol.pl”

Newsletter „Wiadomości e-petrol.pl” wysyłany jest abonentom usługi „Wiadomości e-petrol.pl” w każdy dzień roboczy o godzinie 10:00. Zawiera artykuły na temat krajowego i światowego rynku paliw. 

Zaprenumerowanie newslettera „Wiadomości e-petrol.pl” odbywa się dwuetapowo: z użyciem metody double-opt-in.

 1. Wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera „Wiadomości e-petrol.pl”.
 2. Na wskazany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link aktywujący. Kliknięcie w link oznacza akceptację warunków korzystania z serwisu w celu otrzymywania newslettera „Wiadomości e-petrol.pl”. Jednocześnie podany w formularzu adres e-mail zostaje aktywowany na jego liście wysyłkowej. Jeżeli użytkownik nie aktywuje podanego w formularzu adresu e-mail - poprzez kliknięcie (lub skopiowanie adresu aktywacji do przeglądarki internetowej) - newsletter nie będzie przesyłany.

Rezygnacja z newslettera

Rezygnacja z otrzymywania wybranego przez użytkownika newslettera może być dokonana przez użytkownika w dowolnym momencie. Odbywa się ona dwuetapowo z użyciem metody double-opt-in, analogicznie jak przy aktywowaniu usługi.

 1. Wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, który ma zostać usunięty z listy wysyłkowej.
 2. Na wskazany w formularzu adres e-mail wysyłana jest automatycznie wiadomość, zawierająca link deaktywujący. Kliknięcie w niego powoduje usunięcie adresu e-mail z listy wysyłkowej i użytkownik nie będzie już otrzymywał kolejnych wydań newslettera. W celu wprowadzenia zmian w ustawieniach konta użytkownika konieczny jest kontakt z inspektorem ochrony danych, dostępnym pod numerem telefonu: +48 71 787 69 69 lub adresem e-mail: iod@informationmarket.pl. 

Niezapowiedziane Wiadomości

IM S.A. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane posiada w swojej bazie i które wyraziły na to zgodę. 

IM S.A. wysyła informacje handlowe, dotyczące produktów i usług firmy:

 • klientom, z którymi ma podpisane umowy na świadczenie usług i którzy jednocześnie wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • użytkownikom, niebędącym aktualnymi klientami spółki, ale którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

IM S.A. wysyła informacje handlowe, dotyczące produktów i usług firm współpracujących:

 • klientom, z którymi ma podpisane umowy na świadczenie usług i którzy jednocześnie wyrazili zgodę na na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firm współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • użytkownikom, nie będącym aktualnymi klientami spółki, ale którzy w tym celu wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firm współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych?

IM S.A. dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe powierzone przez użytkowników, zarejestrowanych w różnych serwisach administrowanych przez firmę, były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczone środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi ich rozliczalność, integralność i poufność. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez administratora (IM S.A.) albo podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. Przetwarzając dane osobowe IM S.A. nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

IM S.A. przechowuje dane na zabezpieczonych serwerach i stosuje protokół szyfrowania komunikacji SSL. IM S.A. wdrożył również anonimizację oraz pseudonimizację.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe oraz dane teleadresowe firm, zawarte w rozsyłanych mailowo ogłoszeniach i ofertach kupna lub sprzedaży, są dostępne dla wszystkich subskrybentów serwisów, w których dane te muszą być prezentowane ze względu na ofertowy charakter usług informacyjnych. IM S.A. nie posiada możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi lub firmami, które mogą wykorzystać je do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają „Polityce prywatności IM S.A.”. Kwestia ta jest uregulowana w odrębnym dokumencie. 

Wyłączenie Odpowiedzialności

IM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

 • prawdziwość informacji zamieszczanych w witrynach internetowych IM S.A. przez podmioty współpracujące;
 • treść zamieszczanych ofert handlowych i ogłoszeń;
 • za jakiekolwiek działania osób trzecich uniemożliwiające użytkownikom dostęp do serwisów.