Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia ogólne

Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie danych z Serwisu internetowego e-petrol.pl bez pisemnej zgody Information Market Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwanej dalej IM lub Spółką, nie jest dozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z Serwisu internetowego e-petrol.pl.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie, które pochodzą od osób trzecich zlecających ich prezentacje, są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej. Niemniej jednak pomimo naszych starań informacje, które zawiera niniejsza strona mogą okazać się niewyczerpujące, niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę IM nie może ponosić odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie.

Jakakolwiek decyzja podejmowana na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie podejmowana jest na własne ryzyko osoby, która korzysta z tych informacji. IM nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego, dostępu do przedmiotowej strony lub zastosowania informacji na niej przedstawionych, a w szczególności za utracone zyski lub utracone korzyści.

IM nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Oferentami. IM nie działa na rachunek, ani w imieniu żadnej z osób trzecich prezentowanych na stronach Serwisu e-petrol.pl. IM nie łączy z tymi osobami stosunek przedstawicielstwa, pełnomocnictwa, agencji, zlecenia, franszyzy, ani żaden inny stosunek o podobnym charakterze. IM nie występuje też jako pośrednik tych i nie pobiera żadnych prowizji z tytułu umów jakie te osoby mogą zawrzeć w związku z informacjami i danymi prezentowanymi przy pomocy Serwisu e-petrol.pl. IM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów z osobami trzecimi prezentowanymi na stronach Serwisu e-petrol.pl.

IM nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron dzięki, którym uzyskano dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których można uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. IM nie odpowiada za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

W przypadku jeżeli strona internetowa IM odsyła (zawiera link) do strony internetowej osoby trzeciej, odesłanie takie wynika z działania przez IM w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, iż to co taka strona zawiera lub może zawierać pozostaje w związku ze stroną e-petrol.pl. Odesłania (linki) nie oznaczają, iż IM dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez IM.

IM zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na tej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

IM nie ponosi również odpowiedzialności za szkody na komputerach lub innym sprzęcie osób odwiedzających i korzystających ze stron Serwisu e-petrol.pl, powstałe w wyniku otwarcia niniejszych stron internetowych.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu e-petrol.pl wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Użytkownicy strony internetowej zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników lub przez IM.

Żadne elementy zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane ani reprodukowane, w całości ani w części, dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego lub w innych sytuacjach prawem przewidzianych.

Żadne elementy niniejszej strony internetowej nie mogą być zmieniane, udostępniane publicznie, rozpowszechniane lub zamieszczane w innych utworach, publikacjach lub stronach internetowych, w całości ani w części, bez uprzedniej zgody IM, z wyjątkiem sytuacji prawem przewidzianych.

Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz IM.

Serwis e-petrol.pl zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez IM, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie e-petrol.pl IM nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na Serwisie e-petrol.pl, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

Umieszczenie odniesienia do strony e-petrol.pl na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody IM.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.