Shell Franczyza
Dołącz do sieci HUZAR i ciesz się korzystnymi warunkami działania

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - zagadnienia ogólne

W dniu 1 stycznia 2007r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.). Obok ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych rangi ustawowej, regulujący tak istotną dziedzinę, jaką w ostatnich latach stało prawo paliwowe.


Przystępując do omówienia wskazanej ustawy, należy w pierwszej kolejności wskazać, iż określa ona przede wszystkim zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw przeznaczonych do stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach; w instalacjach energetycznego spalania oraz statkach żeglugi śródlądowej; w wybranych flotach; przez rolników na własny użytek. Celem, jaki zamierza osiągnąć ustawodawca poprzez ustanowienie przepisów omawianej ustawy, jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi.
W powiązaniu z powyższą kwestią, omawiana ustawa kładzie duży nacisk na jakość paliw, stanowiąc w art. 3 ust. 1, iż paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, a także maszynach nieporuszających się po drogach. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż paliwami w rozumieniu omawianej ustawy są:

 • paliwa ciekłe;
 • biopaliwa ciekłe;
 • gaz skroplony (LPG);
 • sprężony gaz ziemny (CNG);
 • lekki olej opałowy;
 • ciężki olej opałowy oraz
 • olej do silników żeglugi śródlądowej.
Za paliwa ciekłe ustawa obecnie uważa benzyny silnikowe zawierające do 5% objętościowo bioetanolu lub do 15% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym oraz olej napędowy zawierający do 5% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Gazem skroplonym LPG jest, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 6) omawianej ustawy, mieszanina skroplonych gazów węglowodorowych, głównie propanu C3 i butanu C4, stosowana w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa.

Sprężony gaz ziemny CNG jest mieszaniną sprężonych gazów węglowodorowych, głównie metanu C1, stosowaną w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa.

Ponadto, lekki olej opałowy to olej stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczony kodami CN 2710 19 45 oraz 2710 19 49; ciężki olej opałowy jest olejem opałowym stosowanym do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczonym kodami CN 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 53, 2710 19 65 oraz 2710 19 69, natomiast olej do silników statków żeglugi śródlądowej to paliwo żeglugowe stosowane w statkach żeglugi śródlądowej.

Wyjaśnienia wymaga również na czym - według przepisów ustawowych - polegają czynności  transportowania, magazynowania, gromadzenia i wprowadzania do obrotu paliw. Otóż, pierwsza z wymienionych czynności polega na przewożeniu paliwa przeznaczonego do magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej - zespole urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do zaopatrywania w paliwa pojazdów, ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także wybranych flot, przez niego używanych, przy czym za maszyny nieporuszające się po drogach uważane są wszystkie maszyny jezdne, przewoźne wyposażenie przemysłowe lub robocze albo inne urządzenia wymagające do przemieszczenia się odrębnego środka transportu, a wybraną flotę stanowi grupa co najmniej 10 pojazdów, ciągników rolniczych lub maszyn, o jakich mowa powyżej albo grupa lokomotyw lub statków wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będąca własnością lub użytkowana przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Z kolei, magazynowanie to taki rodzaj działalności gospodarczej, który polega na przechowywaniu paliwa przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu - z reguły ta ostatnia czynność polega na sprzedaży lub innej formie zbycia paliw, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Natomiast gromadzenie paliw wiąże się z przechowywaniem paliw nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, LPG, CNG oraz olejów zostaną określone w drodze rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie, projekty tych rozporządzeń znajdują się w fazie uzgodnień międzyresortowych). Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 7 omawianej ustawy, istnieje zakaz transportowania, magazynowania, gromadzenia w stacjach zakładowych i wprowadzania do obrotu paliw wszystkich wyżej wymienionych rodzajów, jeśli nie spełniają one wymagań jakościowych określonych przepisami powyższych rozporządzeń.

Ponadto, przedsiębiorcy (ustawa wyraźnie wskazuje, iż jest to przedsiębiorca rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. - wykonujący działalność w zakresie wytwarzania, transportowania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie są obowiązani:

 • nie wprowadzać takich biopaliw ciekłych do obrotu poza wybraną flotą;
 • zapewnić zgodność takich biopaliw ciekłych z wymaganiami jakościowymi, ustalonymi w odrębnych przepisach, o jakich była mowa powyżej;
 • oznakować zbiorniki, w których magazynowane będą biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranych flotach, w sposób odróżniający je od zbiorników przeznaczonych do paliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych dopuszczonych do wprowadzenia do obrotu, oraz umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie.
Zgodnie z art. 9 omawianej ustawy, stosowanie w wybranych flotach biopaliw ciekłych, spełniających wymagania jakościowe, podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy czym zgłoszenie to winno być dokonane jeszcze przed planowanym terminem stosowania biopaliw ciekłych. Należy zaznaczyć w tym miejscu, iż Prezesowi UOKiK, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powyższego zgłoszenia, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony w przepisanym terminie, biopaliwa ciekłe objęte zgłoszeniem mogą być stosowane. Powyższe zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę, adres oraz siedzibę właściciela lub użytkownika wybranej floty;
 • dane dotyczące rodzaju i wielkości wybranej floty;
 • informacje o miejscach zaopatrywania się wybranej floty w biopaliwo ciekłe;
 • informacje o przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie.
Ponadto, do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • 1) dane zawarte w zgłoszeniu są kompletne i zgodne z prawdą;
 • 2) nie będę wprowadzał stosowanych biopaliw ciekłych do obrotu;
 • 3) znane mi są wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200) i będę ich przestrzegał;
 • 4) oznakuję dystrybutor, zaopatrujący wybraną flotę w biopaliwo ciekłe, w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie oraz odróżnienie tych biopaliw od biopaliw dopuszczonych do wprowadzenia do obrotu".
Powyższe oświadczenie winno także zawierać oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub użytkownika wybranej floty.

Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie o treści:


„Oświadczam, że:

 • 1) biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranej flocie nie będą wprowadzane do obrotu poza tą flotą;
 • 2) znane mi są wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200) i będę ich przestrzegał;
 • 3) biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranej flocie magazynowane będą w zbiornikach oznakowanych w sposób odróżniający je od zbiorników dla paliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych dopuszczonych do wprowadzania do obrotu, oraz umożliwiający identyfikacje rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie".
Powyższe oświadczenie musi zawierać także nazwę, adres oraz siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą we wskazanym zakresie, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, a także podpis osoby uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy.

            Każdy właściciel lub użytkownik wybranej floty ma obowiązek informować Prezesa UOKiK o każdej zmianie danych, zawartych w powyższym zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.


Oprac.: M. Skórkowska

Zadaj pytanie w kategorii Jakość Paliw

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
Tankuj na stacjach z logo HUZARA

Więcej w kategorii

Podatek od nieruchomości – pamiętaj o złożeniu deklaracji
Podatek od nieruchomości – pamiętaj o złożeniu deklaracji
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że do końca stycznia podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi są zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023.
Start systemu Platforma Paliwowa coraz bliżej
Start systemu Platforma Paliwowa coraz bliżej
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) w drugim kwartale 2023 roku uruchamia system informatyczny — Platforma Paliwowa. Obecnie do przedsiębiorców trafiają informacje w tej sprawie.
 e-SAD - elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych "z zapłaconą akcyzą"
e-SAD - elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych "z zapłaconą akcyzą"
Eksperci z kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypominają, że 13 lutego 2023 r. wchodzą w życie przepisy o elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów
Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformował, że 3 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nabór wniosków o dopłaty ma zostać otwarty już w pierwszej połowie stycznia br.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.
Podatek od przerzuconych zysków
Podatek od przerzuconych zysków
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.
Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Prezydent RP 2 listopada podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa”), która wprowadza mechanizm czasowego zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla przedsiębiorców z tzw. sektora MŚP. Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe – partner sekcji prawnej e-petrol.pl przygotowała artykuł wyjaśniający kto i na jakich warunkach może skorzystać na zmianach prawa.

Partner Sekcji Prawnej

SGS

Opracowania tematyczne

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.
Podatek od przerzuconych zysków
Podatek od przerzuconych zysków
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.
Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne
Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne
Światowe koszty związane z usuwaniem skutków skażeń mikrobiologicznych wynoszą rocznie >10 bilionów USD. W skład mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie paliw wchodzą najczęściej grzyby pleśniowe, drożdże i bakterie tlenowe lub beztlenowe.
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu
Nowelizacja ustawy o akcyzie
Nowelizacja ustawy o akcyzie
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformowała,że 15 grudnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?
Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?
Platforma Paliwowa to nowy system teleinformatyczny, mający na celu usprawnienie wymiany informacji o podmiotach, transakcjach oraz infrastrukturze wykorzystywanej w operacjach z wykorzystaniem paliw ciekłych w Polsce. Co to za system? Kogo będzie dotyczył obowiązek raportowania? Jak zmieni się sposób wymiany informacji o rynku paliw
Zwiększ swoją widoczność i sprzedaż w międzynarodowej sieci UTA!

Pozostałe aktualności

Branża paliwowa w Polsce dobrze przygotowana na unijne sankcje dotyczące zakazu importu rosyjskich paliw
Branża paliwowa w Polsce dobrze przygotowana na unijne sankcje dotyczące zakazu importu rosyjskich paliw
5 lutego wchodzą w życie unijne sankcje obejmujące import rosyjskich paliw gotowych. Jest to odpowiedź na kontynuację działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie. Celem embargo jest ograniczenie możliwości finansowania rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów.
e-petrol.pl: unijne embargo na paliwa z Rosji niepokoi kierowców
e-petrol.pl: unijne embargo na paliwa z Rosji niepokoi kierowców
Ceny paliw na stacjach rosną, a kierowcy obawiają się, że w związku z unijnym zakazem importu rosyjskich produktów naftowych, to dopiero początek ich problemów. Uspokajamy – w najbliższych dniach nie spodziewamy się skokowych podwyżek na detalicznym rynku paliw.
Będą kontrole spółek skarbu państwa
Będą kontrole spółek skarbu państwa
Sąd w Gdańsku uznał, że Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ma prawo kontrolować spółki z udziałem skarbu państwa. Decyzja sądu dotyczyła co prawda kontroli w grupie Energa, ale dziś w serwisie rp.pl czytamy, że szef NIK Marian Banaś zapowiada wejście z kontrolą do Orlenu.
Zysk Shella w 2022 roku przebił szacunki
Zysk Shella w 2022 roku przebił szacunki
Shell poinformował, że w 2022 roku osiągnął rekordowy zysk w wysokości 40 miliardów USD. Koncern energetyczny potwierdził, że na wynik i wysokie dywidendy pozwolił gwałtowny wzrost cen energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Zatrzymany za kradzież paliwa
Zatrzymany za kradzież paliwa
Policjanci z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim kontrolę pojazdu zakończyli zatrzymaniem kierowcy. Funkcjonariusze rozpoznali bowiem samochód i mężczyznę, którego wizerunek został utrwalony kilka dni wcześniej na jednej ze stacji paliw podczas kradzieży paliwa.
ConocoPhillips także z rekordowym zyskiem
ConocoPhillips także z rekordowym zyskiem
Koncern ConocoPhillips poinformował w czwartek, że jego zysk wzrósł ponad dwukrotnie do 18,7 mld USD w 2022 r. To największy zysk, osiągnięty przez firmę od czasu wydzielenia działalności rafineryjnej w 2012 r.
Parlament Europejski wezwał UE do przyjęcia dziesiątego pakietu antyrosyjskich sankcji
Parlament Europejski wezwał UE do przyjęcia dziesiątego pakietu antyrosyjskich sankcji
W przededniu szczytu UE-Ukraina, w czwartek 2 lutego, Parlament Europejski przyjął na sesji plenarnej rezolucję, w której zaapelował do krajów Unii Europejskiej o jak najszybsze przyjęcie dziesiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji.
Co stanie się po wejściu w życie unijnych sankcji na import paliw z Rosji?
Co stanie się po wejściu w życie unijnych sankcji na import paliw z Rosji?
Na rynku europejskim brakuje podaży średnich destylatów i nie wiadomo jeszcze, co stanie się po wejściu w życie unijnych sankcji na import rosyjskich produktów naftowych - powiedział na konferencji prasowej szef Shell Wael Sawan, odpowiadając na pytanie, czy po 5 lutego Europa będzie miała wystarczającą ilość oleju napędowego.
Rosja zmniejszyła przerób ropy
Rosja zmniejszyła przerób ropy
Przerób ropy w Federacji Rosyjskiej w 2022 roku spadł o 3,5 proc. w stosunku do 2021 roku, do 276 mln ton - poinformował w materiałach Rosstat.