Zasady wystawienia i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Information Market S.A.

 1. Firma Information Market S.A. może przesyłać, w tym udostępniać, faktury VAT, w tym ich korekty i duplikaty, z tytułu świadczonych usług w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą z dn. 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 2174 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 2. Firma Information Market S.A. zgodnie z przepisami Ustawy gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści przesyłanych, w tym udostępnianych, faktur VAT w formie elektronicznej. Klient nie musi posiadać podpisu elektronicznego, aby korzystać z faktur w formie elektronicznej wystawianych przez Information Market S.A.
 3. Zgodnie z Ustawą stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Klient przesyła do Information Market S.A. prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych na jeden z poniższych sposobów:
  • listem na adres siedziby Information Market S.A., ul. Stacyjna 1/51, 53-613 Wrocław,
  • e-mailem na adres: efaktura@e-petrol.pl.
 4. Formatem faktury elektronicznej jest plik PDF (Portable Document Format).
 5. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Information Market S.A. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie czy przesłanie ich w formie elektronicznej.
 6. Klient jest zobowiązany do przechowywania faktur elektronicznych w sposób określony w Ustawie o VAT.
 7. Każda faktura elektroniczna będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu efaktura@e-petrol.pl na wskazany przez Klienta w oświadczeniu adres poczty elektronicznej.
 8. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia. Od dnia następującego po dniu otrzymania oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji, Information Market S.A. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania wycofania akceptacji.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu e-mail lub w przypadku braku powiadomienia Information Market S.A. o zmianie tych danych, wszelkie e-maile kierowane do Klienta są uważane za prawidłowo doręczone i wywołują wszelkie skutki prawne.
 10. Wszelkie wzory dokumentów dotyczących faktur elektronicznych (oświadczenie o akceptacji, wycofanie akceptacji, zmiana adresu e-mail) dostępne są na stronie internetowej www.e-petrol.pl/o-firmie/efaktury. www.e-petrol.pl/o-firmie/efaktury.