Zasady wystawienia i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Information Market S.A.

 1. Firma Information Market S.A. może przesyłać, w tym udostępniać, faktury VAT, w tym ich korekty i duplikaty, z tytułu świadczonych usług w formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
 2. Firma Information Market S.A. zgodnie z przepisami Rozporządzenia gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści przesyłanych, w tym udostępnianych, faktur VAT w formie elektronicznej. Klient nie musi posiadać podpisu elektronicznego, aby korzystać z faktur w formie elektronicznej wystawianych przez Information Market S.A.
 3. Podstawowym warunkiem zawartym w rozporządzeniu, które pozwala na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur VAT w formie elektronicznej, jest uzyskanie pisemnej Akceptacji Klienta. Akceptacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczona podpisem (podpisami) osób reprezentujących Klienta.
 4. Klient przesyła do Information Market S.A. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Akceptacji na jeden z poniższych sposobów:
  • listem na adres siedziby Information Market S.A., ul. Stacyjna 1/51, 53-613 Wrocław,
  • e-mailem na adres: efaktura@e-petrol.pl,
  • fax na nr +48 71 787 69 96.
 5. Formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portable Document Format).
 6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Information Market S.A. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie czy przesłanie ich w formie elektronicznej.
 7. Klient jest zobowiązany do przechowywania faktur w formie elektronicznej w sposób określony w Rozporządzeniu.
 8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu efaktura@e-petrol.pl na wskazany przez Klienta w formularzu Akceptacji adres poczty elektronicznej.
 9. Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia wg formularza wskazanego przez Information Market S.A. Od dnia następującego po dniu otrzymania od Klienta oświadczenia o wycofaniu Akceptacji, Information Market S.A. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania wycofania Akceptacji.
 10. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu e-mail lub w przypadku braku powiadomienia Information Market S.A. o zmianie tych danych, wszelkie e-maile kierowane do Klienta są uważane za prawidłowo doręczone i wywołują wszelkie skutki prawne.
 11. Wszelkie wzory dokumentów związanych z fakturami w formie elektronicznej (akceptacja, wycofanie akceptacji, zmiana adresu e-mail) dostępne są na stronie internetowej www.e-petrol.pl/o-firmie/efaktury.