MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Tankowanie autogazu w rękach zespołów roboczych

Na przestrzeni lipca i sierpnia specjalna grupa robocza zajmie się problemem wprowadzenia samoobsługi przy tankowaniu LPG. Podczas niedawnego spotkania przedstawiciele resortu gospodarki wespół z urzędnikami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdołali zakreślić konieczny “zakres zmian w prawie”. Kolejnym etapem – przygotowaniem projektu przepisów – zajmie się specjalnie organizowany zespół roboczy złożony z przedstawicieli urzędów, ekspertów oraz organizacji branżowych. Z uzyskanych informacji wynika, iż wkrótce wyłonione będą także inne zespoły robocze do dyskutowania projektów zmian przepisów w kolejnych zgłaszanych przez branżę obszarach.

Tankowanie autogazu w rękach zespołów roboczych
Spotkanie międzyresortowe w sprawie wprowadzenia samoobsługi LPG na stacjach odbyło się – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - w piątek, 13 lipca br. Ministerstwo Gospodarki umieściło na swojej stronie krótką informację, według której zarówno zakończenia prac nad przepisami, jak i udostępnienia do konsultacji społecznych gotowych projektów można oczekiwać już pod koniec wakacji. Ministerstwo Gospodarki wyraźnie zaznaczyło swoje stanowisko, podkreślając, iż “samoobsługa tankowania LPG powinna być w Polsce dopuszczona, a wymogi techniczne w tym zakresie należy ograniczyć do niezbędnego minimum”. Resort zapowiada konsultowanie z branżą i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem technicznym szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. 

Omawiając temat tankowania LPG nie sposób pominąć milczeniem niedawnego wystąpienia Marcina Szpondera, dyrektora ds. regulacji rynku z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego podczas II Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw organizowanego przez Information Market S.A. Podczas tej imprezy udało się przy jednym stole zebrać wszystkie strony zaangażowane w zagadnienie samodzielnego tankowania gazu. Dyrektor Szponder zaproponował, by zamiast dyskutować o tym, co było omówić kwestię szybkiego rozwiązania spornych kwestii opóźniających wprowadzenie samoobsługi w zakresie tankowania LPG. Szkoda bowiem, podkreślał “przerzucać się argumentami, gdy trzeba pchnąć sprawę do przodu”. W ten sposób - przy poparciu obecnych na konferencji gości, ekspertów i szefów organizacji - sprawa dokończenia ustaleń nabrała rumieńców. Piątkowe spotkanie w Ministerstwie Gospodarki oraz poprzedzająca je czwartkowa debata paliwowa były odpowiedzią urzędników na zgłoszone oczekiwania branżowców.

Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, Halina Pupacz następująco relacjonuje wyniki rozmów: - Uzyskałam informację z Ministerstwa Gospodarki, że oba biorące udział w rozmowach resorty (gospodarki i transportu) doszły do porozumienia podczas spotkania zorganizowanego w piątek, 13 lipca. Z przyjętych ustaleń wynika, iż zainteresowane strony widzą realną możliwość zmiany rozporządzeń będących w gestii jednego i drugiego resortu. Wypracowana zmiana przepisów doprowadzi do wprowadzenia samoobsługi tankowania LPG na stacjach paliw w Polsce. Liczymy, iż za miesiąc, pod koniec sierpnia, projekty zmiany zostaną już przekazana do konsultacji społecznych – w tym momencie ruszy już proces legislacyjny.

Kulisy tych rozmów nie są znane, jednak – jak podkreśliła prezes Pupacz - istotne jest to, że ustalono  już  zakres zmian w przepisach, że doszło do oczekiwanego porozumienia. Każdy z resortów podjął zadanie przygotowania do połowy sierpnia swoich propozycji tychże zmian. Następnie wszyscy jeszcze raz się spotkają by uzgodnić wspólną wersję całego projektu. Zgodnie z przyjętym założeniem propozycje zmian trafią pod ocenę w ramach konsultacji społecznych.

Czy więc faktycznie pod koniec sierpnia oczekiwać można dokumentu zawierającego projekt przepisów wprowadzających samodzielne tankowanie LPG na stacje? Czy pojawi się szansa na załatwienie problemu  nierozwiązywalnego przez kilka ostatnich lat? - Ja żywię taką nadzieję – podkreśliła Halina Pupacz – ponieważ temat prowadzony jest już tak długo i  długo byliśmy w tym obszarze w sytuacji patowej. Izba uważa, że korzyści z wprowadzenia samoobsługi muszą być dostrzegalne zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmiany nie mogą wprowadzać takich rozwiązań, których koszty będą większe niż oczekiwane korzyści. Natomiast w tym momencie to nie my proponujemy owe zmiany, ale sami pracownicy resortów. 

Branżowcy ze swej strony zaproponowali pakiet rozwiązań, które mogą być wykorzystywane jako rozwiązania niskokosztowe. Oczekują, że te propozycje zostaną uwzględnione w zmianach rozporządzeń. Jest to kilkanaście rozwiązań stanowiących pewien wybór możliwości. Wśród propozycji są rozwiązania bardziej i mniej kosztochłonne dla właściciela stacji gazowej. W każdym przypadku zachowane być muszą warunki, by ta sama usługa – dystrybucja LPG - mogła być bezpiecznie wykonywana. Chodzi więc teraz o takie dobranie propozycji zmian, by potencjalne nakłady inwestycyjne nie przewyższyły oczekiwanych korzyści z samoobsługi. Za podstawowe i konieczne rozwiązania uznaje się czytelną instrukcję obsługi urządzenia tankującego i obowiązkowy instruktarz stanowiskowy BHP.

Dzień przed spotkaniem poświęconym samoobsłudze LPG, Ministerstwo Gospodarki podjęło się organizacji debaty o przeszkodach w działalności branży paliwowej. Uczestnikami tego spotkania byli zarówno przedstawiciele ministerstw, jak i szefowie organizacji reprezentujących interesy branżowe. Dyskutowano m.in. o problemach utrudniających pracę przedsiębiorców, ograniczających wzrost dochodów firm oraz o możliwościach wprowadzenia pożądanych rozwiązań na poziomie legislacyjnym. Zasygnalizowano istnienie konkretnych problemów, których likwidacja może przynieść realne korzyści odczuwane na poziomie cenowym (kosztowym) przez całe społeczeństwo. W toku debaty podjęto decyzję o wyłonieniu wspomnianych wyżej zadaniowych zespołów roboczych, zajmujących się wypracowywaniem kompetentnych i akceptowalnych rozwiązań. Szerokie spektrum tematyczne wymaga powołania kilku takich zespołów. Ich członkami zostaną urzędnicy i eksperci branżowi oraz przedstawiciele zainteresowanych stron, według kompetencji. Gotowe, wypracowane rozwiązania trafić mają do szefów resortów, a za ich pośrednictwem - pod uwagę organów ustawodawczych.
XVI Spotkanie Branży Paliwowej
Pozostałe aktualności
Coraz więcej stacji z logo Orlenu w Niemczech

Coraz więcej stacji z logo Orlenu w Niemczech

PKN Orlen w czwartek na Twitterze podał, że w Trewirze uruchomiono już dziesiątą w Niemczech stację paliw z szyldem Orlen.

Rekord eksportu ropy z Iranu

Rekord eksportu ropy z Iranu

Eksport ropy z Iranu wzrósł do najwyższego poziomu od dwóch lat, przekraczając w zeszłym miesiącu 1,3 miliona baryłek dziennie. Poinformował o tym irański minister gospodarki i finansów Ehsan Khanduzi.

Uzupełnienie strategicznych rezerw ropy zajmie Stanom Zjednoczonym kilka lat

Uzupełnienie strategicznych rezerw ropy zajmie Stanom Zjednoczonym kilka lat

Stanom Zjednoczonym potrzebne będzie kilka lat, aby uzupełnić strategiczne rezerwy ropy naftowej, które uległy zmniejszeniu w wyniku interwencji surowcowych — powiedziała sekretarz ds. energii Jennifer Granholm.

We Francji na stacjach zaczyna brakować paliwa

We Francji na stacjach zaczyna brakować paliwa

Akcja protestacyjna, która zakłóciła pracę francuskich rafinerii, spowodowała, że niektórym stacjom benzynowym brakuje paliwa. Protesty uderzyły także w terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG), dostawy energii i konserwację reaktorów jądrowych. Francuskie lotniska także już zaczynają obawiać się o zapasy paliwa lotniczego.

Mały atom - umowa na SMR w Polsce zawarta w Waszyngtonie

Mały atom - umowa na SMR w Polsce zawarta w Waszyngtonie

PKN Orlen podał w komunikacie, że jego spółka Orlen Synthos Green Energy jest coraz bliżej budowy pierwszych małych reaktorów jądrowych (tzw. SMR-ów) w Polsce.

Pełne magazyny diesla w Azji

Pełne magazyny diesla w Azji

W ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosły zapasy azjatyckiego oleju napędowego, ponieważ tamtejsze rafinerie nie są w stanie eksportować go na rynki położone na wschód od Suezu, dodatkowo mają też mniejsze możliwości eksportu paliwa do Afryki, bowiem muszą tam konkurować z dostawami z Rosji.