MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Orlen rozwiązuje umowę z firmą audytorską

Zarząd Orlenu poinformował, że podpisał w poniedziałek porozumienie z Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. o rozwiązaniu umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 roku.

Orlen w komunikacie przypomniał, że umowa została zawarta na czas wykonywania przez audytora prac objętych przedmiotem umowy, początkowo na lata 2019, 2020 i 2021, a po wyborze przez Radę Nadzorczą audytora, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w kolejnych okresach, na lata 2022-2023 oraz warunkowo za rok 2024.

Umowa dotyczyła m.in. świadczenia przez Deloitte Audyt badania i przeglądu, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa, m.in. rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

Orlen podał w komunikacie, że decyzja o rozwiązaniu umowy była podjęta przez strony, bowiem audytor ma czasowy zakaz świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Zarząd Orlenu zaznaczył jednak, że w okresie obowiązywania umowy z Deloitte Audyt nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Orlenu lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.
Słowa kluczowe:

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023