MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Czy szybki VAT od paliw jest zgodny z unijnym prawem?

Paliwowe organizacje branżowe (Polska Izba Gazu Płynnego, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Platforma LNG i bioLNG) oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zajęły stanowisko w sprawie toczącej się przed TSUE, dotyczącej zgodności polskich przepisów VAT-14 z przepisami UE (C-855/19).

Szybki VAT od paliw jest zgodny z unijnym prawem i jest jednym z filarów uszczelnienia podatkowego, który przyczynił się do ograniczenia gigantycznych patologii w sektorze paliw płynnych w Polsce – oceniają przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

Sprawa toczy się w trybie prejudycjalnym, na wniosek NSA w sprawie przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Powodem wspólnego wystąpienia organizacji branżowych była opinia Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał badane przepisy za niezgodne z prawem unijnym.

Jak wskazał ZPP, za uznaniem mechanizmu szybkiego VAT za zgodny z prawem unijnym, przemawia to, że skala nielegalnego obrotu paliwami w Polsce w 2015 r. sięgała ponad 20 proc. legalnego rynku.

Polskie organizacje paliwowe przedłożyły TSUE stanowisko, z którego wynika, że propozycja przyspieszenia płatności zaliczki VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw została zaproponowana przez firmy paliwowe jeszcze przed 2015 rokiem. Doprecyzowano, że takie rozwiązanie, chociaż miało niekorzystny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców, było jednak konieczne, by zwalczać zorganizowaną przestępczość.

ZPP wskazał, że przyjęcie niekorzystnej interpretacji przez TSUE będzie oznaczało konieczność zmiany prawa krajowego i zostanie podważony jeden z filarów uszczelnienia podatkowego, który w istotny sposób przyczynił się do ograniczenia gigantycznych patologii na rynku paliw płynnych.

Zdaniem, cytowanego w piśmie organizacji paliwowych mec. Krzysztofa Rutkowskiego, Rzecznik Generalny TSUE przedstawił stronniczą opinię, która pomija argumenty przemawiające za stanowiskiem Polski. W szczególności w jego opinii wątpliwości budzi wykładnia art. 273 Dyrektywy VAT, według której wymaganie zapłaty tytułem przyszłego podatku może dotyczyć wyłącznie kwot „netto”, a więc powinno odnosić się do „wyniku” kwoty VAT należnego za dany okres, a nie do kwoty VAT „brutto”. Dodaje on, że w jego ocenie nietrafny jest pogląd RG Saugmandsgaarda jakoby w trybie art. 273 Dyrektywy Państwa Członkowskie mogły nałożyć tylko takie „dodatkowe obowiązki” które w pełni byłyby zgodne z innymi przepisami dyrektywy VAT. Zdaniem Rutkowskiego taka interpretacja pozbawia art. 273 dyrektywy VAT treści i sensu.
Słowa kluczowe:

Powiązane publikacje

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023