Shell Franczyza

Czy zdaniem Kancelarii stacja paliw ma prawo do rozliczania normatywnych (tj. w granicach przyjętych norm) ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów)?

Odnosząc się do kwestii „rozliczania normatywnych ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów), powyższe pytanie rozumiemy jako pytanie w zakresie możliwości uznania strat powstałych z niezawinionych niedoborów (ubytków paliw) jako koszt uzyskania przychodu.

Czy zdaniem Kancelarii stacja paliw ma prawo do rozliczania normatywnych (tj. w granicach przyjętych norm) ubytków paliw w trakcie np. inwentaryzacji i zaliczania ich wartości do kosztów działalności operacyjnej (kosztów uzyskania przychodów)?

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej ustawa CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1

Wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków.

W tym miejscu wskazać należy na przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. u. z 2017 r. poz. 43 ze zm. dalej jako ustawa o podatku akcyzowym).

W myśl art. 2 pkt 20 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, ubytki wyrobów akcyzowych, to wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

Stosownie do przepisu art. 8 ust. 3 tej ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych.

W przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia z ubytkami wyrobów energetycznych sprzedawanych z zapłaconą akcyzą wg stawek określonych w art. 89 ust. 1 ww. ustawy, z zachowaniem warunków określonych w ust. 5-10 i ust. 14-15 tego artykułu, powstałych w trakcie obrotu paliwem.
Zatem, ubytki opisanych wyrobów energetycznych powstałe w trakcie obrotu paliwem, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy o podatku akcyzowym i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą. w związku z tym, cytowany wyżej art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy CIT nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera w art. 16 ust. 1 strat w środkach obrotowych. Zatem, co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Należy jednak podkreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy przypadek straty w środkach obrotowych, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie i oceniać pod kątem całokształtu prowadzonej działalności.

Przechodząc do kwestii związanej z obliczeniem oraz udokumentowaniem strat powstałych w środkach obrotowych jakim są paliwa, przede wszystkim zasady rozliczania magazynu – w przypadku jednostek prowadzących księgi rachunkowe – powinny znaleźć odzwierciedlenie w posiadanej przez te jednostki polityce rachunkowości.

Dopuszczalne jest w tym przypadku przyjęcie w polityce rachunkowości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków (strat) magazynowanych paliw na stacji benzynowej do rozliczania magazynów paliw określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2181 ze zm.).

Określona zgodnie z powyższym wartość strat w środkach obrotowych (paliwie) będzie mogła zostać ujęta do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać o właściwym udokumentowaniu wyliczenia powstałej straty w środkach obrotowych.

Analogicznie wygląda kwestia związana z rozliczeniem strat w przypadku podatników będących osobami fizycznymi (art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).
Powyższy sposób rozliczenia potwierdza również Ministerstwo Finansów np. w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2010 r., znak: ILPB3/423-231/10-4/MC.

Reasumując należy stwierdzić, iż pomimo braku opodatkowania podatkiem akcyzowym stwierdzonych ubytków w paliwach sprzedawanych na stacjach paliw (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy), z punktu widzenia podatku dochodowego (CIT/PIT) podatnik ma prawo do ujęcia wartości powstałych strat w środkach obrotowych, o ile mieszą się one w dopuszczalnych normach przyjętych przez podatnika (np. w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych).


Opracowanie:

Redakcja – CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa
www.cww.pl

Zadaj pytanie w kategorii Jakość Paliw

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partner Sekcji Prawnej

SGS

Opracowania tematyczne

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.

Podatek od przerzuconych zysków

Podatek od przerzuconych zysków

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.

Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne

Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne

Światowe koszty związane z usuwaniem skutków skażeń mikrobiologicznych wynoszą rocznie >10 bilionów USD. W skład mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie paliw wchodzą najczęściej grzyby pleśniowe, drożdże i bakterie tlenowe lub beztlenowe.

Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA

Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA

Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformowała,że 15 grudnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?

Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?

Platforma Paliwowa to nowy system teleinformatyczny, mający na celu usprawnienie wymiany informacji o podmiotach, transakcjach oraz infrastrukturze wykorzystywanej w operacjach z wykorzystaniem paliw ciekłych w Polsce. Co to za system? Kogo będzie dotyczył obowiązek raportowania? Jak zmieni się sposób wymiany informacji o rynku paliw

Pozostałe aktualności

Francja sięga do strategicznych rezerw

Francja sięga do strategicznych rezerw

Z powodu przedłużających się strajków pracowników rafinerii i magazynów ropy przeciwko reformie emerytalnej francuskie władze od początku marca zaczęły sięgać do strategicznych rezerw, aby zapewnić zaopatrzenie w paliwo.

Zamrożenie cen paliw na Węgrzech przyczyną drożyzny

Zamrożenie cen paliw na Węgrzech przyczyną drożyzny

Z analizy Narodowego Banku Węgier (MNB) wynika, że wyjątkowo wysokie ceny paliw w porównaniu z innymi krajami regionu są rezultatem zamrożenia cen w ubiegłym roku.

Rosyjskie cięcia produkcji ropy przedłużone

Rosyjskie cięcia produkcji ropy przedłużone

Decyzja o dobrowolnym ograniczeniu wydobycia w Rosji o 500 tys. baryłek dziennie będzie obowiązywała do czerwca 2023 roku włącznie - poinformował wicepremier Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak.

Niebawem poznamy kształt przepisów o podatku od spółek paliwowych

Niebawem poznamy kształt przepisów o podatku od spółek paliwowych

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska przekazała, że przygotowanie projektu dotyczącego podatku od nadmiarowych zysków od spółek paliwowych i górniczych to kwestia najbliższych tygodni.

Shell chce sprzedać swoje udziały w rafinerii w Schwedt

Shell chce sprzedać swoje udziały w rafinerii w Schwedt

Shell znów rozpoczyna poszukiwania nabywców na swoje akcje w rafinerii w Schwedt.

Spadek cen ropy może mieć charakter spekulacyjny

Spadek cen ropy może mieć charakter spekulacyjny

Przecena na rynku naftowym spowodowana kłopotami sektora bankowego ma charakter spekulacyjny i do końca roku cena ropy sięgnie 140 USD za baryłkę, powiedział we wtorek menedżer funduszu hedgingowego Pierre Andurand z Andurand Capital.

Tankowanie lokomotyw z problemami

Tankowanie lokomotyw z problemami

Ministerstwo Finansów zaproponowało rozwiązania prawne, których celem jest uszczelnienie prawa w zakresie monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Jak podaje ‘’Puls Biznesu’’ nowe przepisy utrudnią tankowanie na kolei. Ministerstwo Infrastruktury ma jednak pomysł jak nie uziemić lokomotyw.

Traderzy mogą zintensyfikować handel rosyjską ropą

Traderzy mogą zintensyfikować handel rosyjską ropą

Trafigura i Vitol nie mają nic przeciwko handlowi rosyjską ropą i jak donoszą agencje informacyjne wciąż na małą skalę w swoich portfelach mają kontrakty na rosyjski surowiec.

Zgoda na połączenie PKN Orlen i Lotos SPV 5

Zgoda na połączenie PKN Orlen i Lotos SPV 5

Kancelaria premiera w komunikacie podała we wtorek, że Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen ze spółką Lotos SPV 5.

MOL przetestuje ropę z Azerbejdżanu w słowackiej rafinerii

MOL przetestuje ropę z Azerbejdżanu w słowackiej rafinerii

Węgierski koncern naftowo-gazowy MOL przetestuje w rafinerii na Słowacji próbną partię ropy naftowej z azerskiego złoża Azeri-Chirag-Guneshli. Jednocześnie kontynuowany będzie import rosyjskiej ropy rurociągiem ‘’Przyjaźń’’.