Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Blokada rachunku bankowego jako narzędzie walki z wyłudzeniami VAT

e-petrol.pl
2017-12-11 / 09:43
Blokada rachunku bankowego jako narzędzie walki z wyłudzeniami VAT

Zgodnie z nową regulacją, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Za podmiot kwalifikowany uznano:
  • a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
  • c) osobę prawną,
  • d) jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  której  ustawa przyznaje zdolność prawną.

Co istotne, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze  postanowienia,  termin  blokady  rachunku  podmiotu  kwalifikowanego  na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania  podatkowego  lub  zobowiązania  z  tytułu odpowiedzialności podatkowej  osób  trzecich,  przekraczających  równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank  Polski  w  ostatnim  dniu  roboczym  roku  poprzedzającego rok,  w  którym  wydano postanowienie.

Warto również odnotować, że na oba powyższe postanowienia przysługuje wniosek o ponowne   rozpatrzenie   sprawy   do organu, który je wydał tj. do Szefa   Krajowej   Administracji Skarbowej. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje jednak wykonania postanowienia.


Opracowanie:

Redakcja – CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa
www.cww.pl

Ostatnio zadane pytania
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Partner sekcji
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.