Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes

Dobrze wykorzystany potencjał operacyjny

Widać, że w pierwszym półroczu tego roku Lotos w pełni wykorzystuje swój potencjał operacyjny. Wysiłek włożony w realizację założeń Programu 10+ przynosi bardzo dobre rezultaty. Świadczy o tym między innymi rekordowy przerób ropy oraz zwiększony wolumen sprzedaży, odnotowane w II kwartale tego roku. W pierwszym półroczu Grupa Lotos uzyskała ze sprzedaży 16 216,4 mln zł, czyli o 1/5 więcej w stosunku do danych z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podczas sierpniowej konferencji podsumowującej wyniki za pierwsze półrocze br. (II kwartał działalności rynkowej), Paweł Olechnowicz - prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Lotos SA już na wstępie zaznaczył, iż stacje sieci Optima rosą i ilościowo projekt dobrze się rozwija (już w trakcie konferencji została potwierdzona wiadomość, iż uruchomiono stację nr 56). Zainteresowani przedstawiciele branży – a na pewno wszyscy konkurenci rynkowi – uzyskali tym samym potwierdzenie dynamiki sieci oraz etapowego wypełniania założeń strategicznych koncernu. Na koniec roku – jak oczekuje Zarząd – stacji będzie “100 lub nawet więcej” (zadanie budowy sieci i utrzymania jej dynamiki wzrostu spoczywa bezpośrednio na osobie prezesa Pawła Lisowskiego, szefa spółki Lotos Paliwa oraz na Marku Szoździe, wiceprezesie i Dyrektorze ds. Handlu). Z rozwojem sieci łączy się naturalne pozyskiwanie rynku handlu detalicznego, który zgodnie z planami strategicznymi Grupy Lotos ma sięgać 10 proc. w perspektywie nadchodzących 2 lat. Z kolei udział w rynku paliwowym, hurtowym sięgnął poziomu 34 proc., czyli znalazł się w obszarze przekraczającym założenia strategiczne sytuowane na poziomie 30 proc.

Prezesa Olechnowicza, wprowadzającego zebranych w szczegóły sprawozdania, wyraźnie cieszył wzrost sprzedaży benzyn, bo rynek nie jest łatwy, jednak – jak podkreślił – produkty i wyroby lotosowe  “dobrze się sprzedają”. Zadowolenie Zarządu, choć może nie optymizm, psuł tylko jeden element, którego detalom i rokowaniom poświęcono na spotkaniu dużo miejsca i czasu. Sprawa dotyczy projektu Yme, prowadzonego już od kilku lat, który znalazł się na poziomie, który aktualnie “stwarza trochę kłopotów”. W związku z realiami, Zarząd Grupy Lotos – w porozumieniu z audytorem – podjął decyzję o dokonaniu maksymalnego odpisu na projekcie, tak by do tego tematu nie wracać. Ostatecznie, jak zapewnił prezes Olechnowicz, “bilans firmy po odpisie jest bilansem bezpiecznym. Poziom płynności gotówki w kasie jest na poziomie większym niż było w pierwszym kwartale – więc jest bardzo bezpieczny”. Prezes operację ową określił jednoznacznie: - “Nie jest to strata pieniędzy, tylko księgowe zarachowanie tego, co zdecydowaliśmy się odpisać, z możliwością odzyskania tych środków i zagospodarowania ich w kierunku dalszego rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia – na inne projekty w okresie maksimum 3 lat”. Paweł Olechnowicz zapewnił o niezmienności priorytetów zawartych w strategii koncernu (rozpisanej do 2015 r.), choć nie wykluczył pewnych modyfikacji w określonych projektach. Tak z pewnością stanie się w przypadku projektu Yme, omówionemu – wraz z niuansami sytuacyjnymi – w trzeciej części spotkania przez Zbigniewa Paszkowicza, nowo mianowanego wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia.

Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2012 r.

Wyniki uzyskane przez Grupę Lotos po dwóch kwartałach tegorocznej działalności omówił Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Grupie Lotos. Prezentacja pod hasłem “Dynamiczna kontynuacja Strategia 2011 – 2015” szczegółowo ilustrowała okoliczności podjęcia decyzji dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów związanych z koncesją Yme. Kwota w wysokości 935 mln zł wywarła negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto w wysokości 289 mln zł. W efekcie tego wartość bilansowa aktywów Yme na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 330 mln zł.  Poprzez ten ruch zostało utworzone odroczone aktywo podatkowe w wysokości 1 051 mln zł. Komentujący wydarzenia Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Grupie Lotos przekonywał, iż złoże Yme nadal przedstawia istotną wartość. Koncesja ta – zgodnie z norweskim prawem - generuje aktywo podatkowe o znacznej wartości. Jest to forma rekompensaty podatkowej z tytułu poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. Oznacza to, że jeżeli  Lotos będzie produkować ropę w kontekście norweskiego prawa, nie będzie musiał płacić z tego tytułu podatku (aż do czasu wykorzystania tegoż aktywa). Wiceprezes Machajewski podkreślił, iż w związku z możliwością, jaką stwarza miejscowe prawo (norweskie), koncern aktualnie intensyfikuje poszukiwania projektów produkcyjnych w Norwegii (jak wyjaśnił w sesji pytań po konferencji prezes Olechnowicz, chodzi o możliwą współpracę na aktywnie wykorzystywanym już złożu, przy wydobyciu surowca).

Podsumowując analizę finansową Mariusz Machajewski podkreślił, iż - wyłączając efekt dokonanego odpisu - wyniki finansowe Lotosu w I półroczu 2012 można przedstawić następująco: 472 mln zł jako zysk operacyjny, i 336 mln zł jako zysk netto.  Dział Aktywa notuje ogólny spadek wartości bilansowej do poziomu 19 959 mln zł z 20 432 mln zł w porównaniu z 2011 r. (przy czym odpis na projekcie YME w wys. 935 mln zł spowodował wzrost pozycji odroczonych aktywów podatkowych o 649 mln zł). Natomiast dział Pasywa w finansach koncernu wskazuje na stabilne kapitały własne w porównaniu z końcem ub.r., nawet pomimo straty operacyjnej 442 mln zł. Efekt odroczonego podatku poprawił ostatecznie zysk netto, który w I półroczu 2012 r. sytuuje się na poziomie 68 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe - niższe teraz o 410 mln zł - są efektem niższych zobowiązań z tytułu dostaw ropy naftowej (w porównaniu z końcem 2011 r.).

Mariusz Machajewski przypomniał, iż I półrocze charakteryzowało się dość wysokimi cenami i nie było jednorodne. W I kwartale średnia cena ropy Brent oscylowała wokół 120 dolarów, zaś w II kwartale br. spadała o ok. 6 dolarów na baryłce. To miało wpływ na osiągnięte przez koncern wyniki - trend cenowy wpływał w I kwartale pozytywnie, a w drugim negatywnie. Można więc zaryzykować twierdzenie, że oba zjawiska się zrównoważyły. W takich okolicznościach średnia marżowość rafineryjna została uznana za całkiem dobrą i pozytywnie rokującą na bieżący kwartał działalności firmy. Prezes Machajewski powrócił jeszcze do faktu omawianego przez szefa firmy, informując, iż wspomniany odpis na majątku (złoże Yme) miał swoje uzasadnienie również w ruchu, który wykonał operator złoża, firma Talisman. Ona pierwsza zdecydowała się wykonać właśnie ów ruch finansowy (już po I kwartale odpisała wartość nakładów poniesionych na realizację złoża). Prezentacja wiceprezesa wyjaśniała sytuację finansową firmy niejako dwutorowo, z uwzględnieniem wspomnianych realiów oraz sytuacji, w jakiej problemów powstałych na złożu Yme by nie było. Choć półrocze, nawet z odpisem zamknęło się wynikiem dodatnim, to bez odpisu Lotos mógłby pochwalić się wynikiem rzędu 336 mln zł. Lotos zwyczajnie poniósł więc koszty pewnego ryzyka biznesowego, który towarzyszy inwestycjom w obszarze poszukiwania i wydobycia ropy.

Złoża i wydobycie

Prezentując obszar wydobycia Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia, omówił szczegółowo zakres prac wykonywanych na poszczególnych złożach należących do Grupy Lotos.  I tak operująca na Bałtyku spółka Lotos Petrobaltic w II kw. 2012 r. wydobywała ropę i gaz ze złoża B3 bez niespodzianek. B3 to nadal główne złoże produkcyjne koncernu. Jednocześnie Lotos prowadzi prace poszukiwawcze, by pozyskać kolejne złoża z możliwością wydobycia surowca. W kwietniu br. zakończono tymczasową eksploatację złoża B8, które zostało dokładnie przeanalizowane pod względem geologicznym i sejsmicznym. Analiza prób złożowych na B8 potwierdziła możliwość zwiększenia wydobycia ropy naftowej przy zastosowaniu odpowiednich technik. Zdaniem Zbigniewa Paszkowicza, wykonane wiercenia badawcze “potwierdzają racjonalność uruchomienia produkcji ropy”. Lotos prowadzi także zaawansowane rozmowy z międzynarodowym partnerem zmierzające do urealnienia projektu wspólnego zagospodarowania bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. Wydobycie na tych złożach może być uruchomione w 2016 roku.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym działa spółka Lotos E&P Norge, która zamierza w drugiej połowie roku wywiercić 2 otwory poszukiwacze na koncesjach PL498 (jako operator) i PL497/PL497B (jako partner). Jak wykazała przygotowana prezentacja rezerwy na Szelfie Norweskim wskazują na możliwość wydobycia nawet 13 mln baryłek, co przy obecnym poziomie cen ma wartość 1,5 mld USD. - “Czekamy na pojawienie się tej ropy na rynku” - powiedział wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia. Zbigniew Paszkowicz przypomniał, iż zakładany strategicznie poziom wydobycia miałby osiągnąć 1,2 mln ton na rok.

W okresie I półrocza br. na terenie Litwy kolejna spółka - Lotos Geonafta, prowadziła stabilną produkcję ropy naftowej ze złóż lądowych oznaczonych jako: Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu. Poziom wydobycia osiąga tam 100 tys. t rocznie. Dodatkowo spółka ta zakończyła wiercenie otworu produkcyjnego na złożu Auksoras. Testowe wydobycie na tej inwestycji rozpoczęło się w połowie lipca br. W tej chwili Grupa Lotos  monitoruje wydarzenia, oczekuje na nową rundę koncesyjną ogłoszoną przez rząd litewski. Będą do zdobycia koncesje zarówno na gaz łupkowy, jak i na ropę łupkową. Koncern ma ambicję rozwinięcia aktywności wydobywczej: - “Chcemy być w szerszym stopniu obecni na terenie Litwy”, powiedział wiceprezes Paszkowicz.

Hurt i detal

Pomimo urlopowej nieobecności wiceprezesa ds. handlu, pokrótce przedstawiono sytuację w obszarze działalności hurtowej  i sprzedaży detalicznej. Na koniec czerwca br. udział Lotosu w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł 34,1 proc. Jak zauważył prezes Olechnowicz na wstępie, wynik ten istotnie przewyższa cel strategiczny ustalony (do końca 2015) na poziomie 30 proc. Jednocześnie koncern odnotował wzrost udziału w rynku benzyn o 3 punkty procentowe w układzie rok do roku. Co ciekawe, wzrost ów osiągnięto w okresie gdy konsumpcja paliw płynnych w Polsce skurczyła się o 7,1 proc. rok do roku. W pierwszym półroczu kontynuowano rozbudowę sieci detalicznej pod logo Lotos, zwłaszcza w ramach sieci stacji paliw Lotos Optima. Z prezentowanej analizy wynika, iż Lotos jest aktualnie najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce – odnotował bowiem wzrost o blisko 16 proc. (r./r.). Rozbudowa sieci stacji przekłada się na wzrost wyniku z obszaru handlu detalicznego. Udział Lotosu w detalicznym rynku paliw – według wolumenu sprzedanej benzyny i ON - na koniec II kwartału 2012 r. wyniósł 8 proc. (na koniec II kw. 2011 r. było to  7,6%). Udział marki Lotos w sprzedaży stacyjnej oleju napędowego wzrósł do 9,6 proc. (+0,6 punktu proc. w układzie r./r.).

Sektor rafineryjny

Na przestrzeni I półrocza br. rafineria Grupy Lotos przerobiła rekordową ilość surowca, tj. 2 415,5 tys. t. Jest to więcej o 6,3 proc. w relacji porównawczej kwartał do kwartału i o 8,8 proc. w układzie rok do roku (r/r). Natomiast w całym pierwszym półroczu Lotos przerobił blisko 4,7 mln t ropy naftowej, tj. o ok. 6 proc. więcej niż w ub. r. Rafineria gdańska przerabiała ropę typu m.in. Ural, Rozewie oraz ok. 150 rodzajów rop arabskich. Wszystkie instalacje tworzą zintegrowaną całość, z obciążeniem przerobowym ropy 1200 t/godz. (obciążenie maksymalne, chwilowe obciążenia są zmieniane w zależności od potrzeb). Wspominana już poprawa marży rafineryjnej, która osiągnęła średnio kwartalną wartość 6,52 USD za baryłkę, wraz z wykorzystaniem harmonijnej pracy całej rafinerii pozwoliła w II kwartale br. na wyprodukowanie większej ilości benzyn motorowych, tj. 56,8 tys. t, analizując wynik w relacji kwartał do kwartału. Podkreślić trzeba, że marża z notowań dla tego produktu wzrosła o 42 USD/t w porównaniu z I kw. 2012. Jak zaznaczył Marek Sokołowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. produkcji i rozwoju, rynek benzyn jest dość ograniczony w Europie, stąd obserwowalna jest ucieczka od ich produkcji w kierunku poszukiwanych rynkowo ksylenów. Grupa Lotos podpisała m.in. 3-letni kontrakt z koncernem Mitsubishi na dostawę tego produktu, jest też zdecydowana samodzielnie handlować ksylenami. Rekordowa okazała się również tegoroczna produkcja paliwa lotniczego. Marża z notowań tego produktu zwyżkowała w omawianym okresie o 12 USD/t, co przełożyło się na zwiększenie produkcji o 38,4 tys. t w ujęciu kw./kw. (52 tys. t r/r).  Marek Sokołowski przypomniał również, iż w czerwcu minął rok od zakończenia realizacji Programu 10+ i obecnie już wszystkie nowo wybudowane instalacje są w pełni zintegrowane z resztą rafinerii. W tym roku realizowane będą kolejne inwestycje rafineryjne, zaś w lipcu uruchomiono instalację produkującą frakcję ksylenową.
Wiceprezes Sokołowski zapowiedział na połowę września gotowość instalacji i elektrociepłowni do przejścia na pełne zasilanie gazem ziemnym. Jak to określił w wystąpieniu: “Elektrownia zacznie gazowe życie”. Przy  tego typu zasilaniu inwestycja “korzystać będzie z utrzymującego się od dłuższego czasu kursu na wyższą cenę produktów naftowych w stosunku do kursu gazu naftowego”. Grupa Lotos, która zawsze mocno podkreśla zaangażowanie ekologiczne swoich inwestycji, liczy i tym razem na tzw. plus środowiskowy - obniży się bowiem emisyjność przedsiębiorstwa. Dzięki zmianie zasilania uwolniona zostanie dodatkowa pula gazu LPG i ciężkiego oleju opałowego, którą można przeznaczyć do sprzedaży rynkowej. Uroczystość uruchomienia instalacji zasilanej gazem zapowiedziano na 17 września br.
Słowa kluczowe:

Więcej w kategorii

PERN zamontuje dodatkowe urządzenia na Rurociągu Pomorskim

PERN zamontuje dodatkowe urządzenia na Rurociągu Pomorskim

PERN poinformował o planowanym montażu na Rurociągu Pomorskim skidów, czyli urządzeń dozujących substancję DRA, redukującą opory przepływu ropy naftowej.

Ustalenia w sprawie Orlen Trading Switzerland

Ustalenia w sprawie Orlen Trading Switzerland

Dziennik "Rzeczpospolita" podał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegała Daniela Obajtka przed zatrudnieniem Samera A., który został prezesem spółki Orlen Trading Switzerland.

W 2023 roku przybyło stacji paliw

W 2023 roku przybyło stacji paliw

Polska Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) poinformowała, że w minionym roku liczba stacji paliw w Polsce wyniosła 7 915 wobec 7 898 punktów na koniec 2022 r. Liderem pozostał oczywiście Orlen, który w swoich barwach miał 1 929 stacji.

Szczegóły w sprawie wypłaconych zaliczek przez OTS z Grupy Orlen

Szczegóły w sprawie wypłaconych zaliczek przez OTS z Grupy Orlen

Biuro prasowe płockiego koncernu poinformowało Polską Agencję Prasową, że Orlen Trading Switzerland (OTS), wypłaciła od maja 2023 r. około 1,6 mld zł zaliczek bez zastosowania zabezpieczeń, które trafiły do podmiotów, z którymi Orlen nigdy wcześniej nie współpracował.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024