Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Dobrze wykorzystany potencjał operacyjny

Widać, że w pierwszym półroczu tego roku Lotos w pełni wykorzystuje swój potencjał operacyjny. Wysiłek włożony w realizację założeń Programu 10+ przynosi bardzo dobre rezultaty. Świadczy o tym między innymi rekordowy przerób ropy oraz zwiększony wolumen sprzedaży, odnotowane w II kwartale tego roku. W pierwszym półroczu Grupa Lotos uzyskała ze sprzedaży 16 216,4 mln zł, czyli o 1/5 więcej w stosunku do danych z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dobrze wykorzystany potencjał operacyjny
Podczas sierpniowej konferencji podsumowującej wyniki za pierwsze półrocze br. (II kwartał działalności rynkowej), Paweł Olechnowicz - prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Lotos SA już na wstępie zaznaczył, iż stacje sieci Optima rosą i ilościowo projekt dobrze się rozwija (już w trakcie konferencji została potwierdzona wiadomość, iż uruchomiono stację nr 56). Zainteresowani przedstawiciele branży – a na pewno wszyscy konkurenci rynkowi – uzyskali tym samym potwierdzenie dynamiki sieci oraz etapowego wypełniania założeń strategicznych koncernu. Na koniec roku – jak oczekuje Zarząd – stacji będzie “100 lub nawet więcej” (zadanie budowy sieci i utrzymania jej dynamiki wzrostu spoczywa bezpośrednio na osobie prezesa Pawła Lisowskiego, szefa spółki Lotos Paliwa oraz na Marku Szoździe, wiceprezesie i Dyrektorze ds. Handlu). Z rozwojem sieci łączy się naturalne pozyskiwanie rynku handlu detalicznego, który zgodnie z planami strategicznymi Grupy Lotos ma sięgać 10 proc. w perspektywie nadchodzących 2 lat. Z kolei udział w rynku paliwowym, hurtowym sięgnął poziomu 34 proc., czyli znalazł się w obszarze przekraczającym założenia strategiczne sytuowane na poziomie 30 proc.

Prezesa Olechnowicza, wprowadzającego zebranych w szczegóły sprawozdania, wyraźnie cieszył wzrost sprzedaży benzyn, bo rynek nie jest łatwy, jednak – jak podkreślił – produkty i wyroby lotosowe  “dobrze się sprzedają”. Zadowolenie Zarządu, choć może nie optymizm, psuł tylko jeden element, którego detalom i rokowaniom poświęcono na spotkaniu dużo miejsca i czasu. Sprawa dotyczy projektu Yme, prowadzonego już od kilku lat, który znalazł się na poziomie, który aktualnie “stwarza trochę kłopotów”. W związku z realiami, Zarząd Grupy Lotos – w porozumieniu z audytorem – podjął decyzję o dokonaniu maksymalnego odpisu na projekcie, tak by do tego tematu nie wracać. Ostatecznie, jak zapewnił prezes Olechnowicz, “bilans firmy po odpisie jest bilansem bezpiecznym. Poziom płynności gotówki w kasie jest na poziomie większym niż było w pierwszym kwartale – więc jest bardzo bezpieczny”. Prezes operację ową określił jednoznacznie: - “Nie jest to strata pieniędzy, tylko księgowe zarachowanie tego, co zdecydowaliśmy się odpisać, z możliwością odzyskania tych środków i zagospodarowania ich w kierunku dalszego rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia – na inne projekty w okresie maksimum 3 lat”. Paweł Olechnowicz zapewnił o niezmienności priorytetów zawartych w strategii koncernu (rozpisanej do 2015 r.), choć nie wykluczył pewnych modyfikacji w określonych projektach. Tak z pewnością stanie się w przypadku projektu Yme, omówionemu – wraz z niuansami sytuacyjnymi – w trzeciej części spotkania przez Zbigniewa Paszkowicza, nowo mianowanego wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia.

Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2012 r.

Wyniki uzyskane przez Grupę Lotos po dwóch kwartałach tegorocznej działalności omówił Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Grupie Lotos. Prezentacja pod hasłem “Dynamiczna kontynuacja Strategia 2011 – 2015” szczegółowo ilustrowała okoliczności podjęcia decyzji dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów związanych z koncesją Yme. Kwota w wysokości 935 mln zł wywarła negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto w wysokości 289 mln zł. W efekcie tego wartość bilansowa aktywów Yme na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 330 mln zł.  Poprzez ten ruch zostało utworzone odroczone aktywo podatkowe w wysokości 1 051 mln zł. Komentujący wydarzenia Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Grupie Lotos przekonywał, iż złoże Yme nadal przedstawia istotną wartość. Koncesja ta – zgodnie z norweskim prawem - generuje aktywo podatkowe o znacznej wartości. Jest to forma rekompensaty podatkowej z tytułu poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. Oznacza to, że jeżeli  Lotos będzie produkować ropę w kontekście norweskiego prawa, nie będzie musiał płacić z tego tytułu podatku (aż do czasu wykorzystania tegoż aktywa). Wiceprezes Machajewski podkreślił, iż w związku z możliwością, jaką stwarza miejscowe prawo (norweskie), koncern aktualnie intensyfikuje poszukiwania projektów produkcyjnych w Norwegii (jak wyjaśnił w sesji pytań po konferencji prezes Olechnowicz, chodzi o możliwą współpracę na aktywnie wykorzystywanym już złożu, przy wydobyciu surowca).

Podsumowując analizę finansową Mariusz Machajewski podkreślił, iż - wyłączając efekt dokonanego odpisu - wyniki finansowe Lotosu w I półroczu 2012 można przedstawić następująco: 472 mln zł jako zysk operacyjny, i 336 mln zł jako zysk netto.  Dział Aktywa notuje ogólny spadek wartości bilansowej do poziomu 19 959 mln zł z 20 432 mln zł w porównaniu z 2011 r. (przy czym odpis na projekcie YME w wys. 935 mln zł spowodował wzrost pozycji odroczonych aktywów podatkowych o 649 mln zł). Natomiast dział Pasywa w finansach koncernu wskazuje na stabilne kapitały własne w porównaniu z końcem ub.r., nawet pomimo straty operacyjnej 442 mln zł. Efekt odroczonego podatku poprawił ostatecznie zysk netto, który w I półroczu 2012 r. sytuuje się na poziomie 68 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe - niższe teraz o 410 mln zł - są efektem niższych zobowiązań z tytułu dostaw ropy naftowej (w porównaniu z końcem 2011 r.).

Mariusz Machajewski przypomniał, iż I półrocze charakteryzowało się dość wysokimi cenami i nie było jednorodne. W I kwartale średnia cena ropy Brent oscylowała wokół 120 dolarów, zaś w II kwartale br. spadała o ok. 6 dolarów na baryłce. To miało wpływ na osiągnięte przez koncern wyniki - trend cenowy wpływał w I kwartale pozytywnie, a w drugim negatywnie. Można więc zaryzykować twierdzenie, że oba zjawiska się zrównoważyły. W takich okolicznościach średnia marżowość rafineryjna została uznana za całkiem dobrą i pozytywnie rokującą na bieżący kwartał działalności firmy. Prezes Machajewski powrócił jeszcze do faktu omawianego przez szefa firmy, informując, iż wspomniany odpis na majątku (złoże Yme) miał swoje uzasadnienie również w ruchu, który wykonał operator złoża, firma Talisman. Ona pierwsza zdecydowała się wykonać właśnie ów ruch finansowy (już po I kwartale odpisała wartość nakładów poniesionych na realizację złoża). Prezentacja wiceprezesa wyjaśniała sytuację finansową firmy niejako dwutorowo, z uwzględnieniem wspomnianych realiów oraz sytuacji, w jakiej problemów powstałych na złożu Yme by nie było. Choć półrocze, nawet z odpisem zamknęło się wynikiem dodatnim, to bez odpisu Lotos mógłby pochwalić się wynikiem rzędu 336 mln zł. Lotos zwyczajnie poniósł więc koszty pewnego ryzyka biznesowego, który towarzyszy inwestycjom w obszarze poszukiwania i wydobycia ropy.

Złoża i wydobycie

Prezentując obszar wydobycia Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia, omówił szczegółowo zakres prac wykonywanych na poszczególnych złożach należących do Grupy Lotos.  I tak operująca na Bałtyku spółka Lotos Petrobaltic w II kw. 2012 r. wydobywała ropę i gaz ze złoża B3 bez niespodzianek. B3 to nadal główne złoże produkcyjne koncernu. Jednocześnie Lotos prowadzi prace poszukiwawcze, by pozyskać kolejne złoża z możliwością wydobycia surowca. W kwietniu br. zakończono tymczasową eksploatację złoża B8, które zostało dokładnie przeanalizowane pod względem geologicznym i sejsmicznym. Analiza prób złożowych na B8 potwierdziła możliwość zwiększenia wydobycia ropy naftowej przy zastosowaniu odpowiednich technik. Zdaniem Zbigniewa Paszkowicza, wykonane wiercenia badawcze “potwierdzają racjonalność uruchomienia produkcji ropy”. Lotos prowadzi także zaawansowane rozmowy z międzynarodowym partnerem zmierzające do urealnienia projektu wspólnego zagospodarowania bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. Wydobycie na tych złożach może być uruchomione w 2016 roku.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym działa spółka Lotos E&P Norge, która zamierza w drugiej połowie roku wywiercić 2 otwory poszukiwacze na koncesjach PL498 (jako operator) i PL497/PL497B (jako partner). Jak wykazała przygotowana prezentacja rezerwy na Szelfie Norweskim wskazują na możliwość wydobycia nawet 13 mln baryłek, co przy obecnym poziomie cen ma wartość 1,5 mld USD. - “Czekamy na pojawienie się tej ropy na rynku” - powiedział wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia. Zbigniew Paszkowicz przypomniał, iż zakładany strategicznie poziom wydobycia miałby osiągnąć 1,2 mln ton na rok.

W okresie I półrocza br. na terenie Litwy kolejna spółka - Lotos Geonafta, prowadziła stabilną produkcję ropy naftowej ze złóż lądowych oznaczonych jako: Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu. Poziom wydobycia osiąga tam 100 tys. t rocznie. Dodatkowo spółka ta zakończyła wiercenie otworu produkcyjnego na złożu Auksoras. Testowe wydobycie na tej inwestycji rozpoczęło się w połowie lipca br. W tej chwili Grupa Lotos  monitoruje wydarzenia, oczekuje na nową rundę koncesyjną ogłoszoną przez rząd litewski. Będą do zdobycia koncesje zarówno na gaz łupkowy, jak i na ropę łupkową. Koncern ma ambicję rozwinięcia aktywności wydobywczej: - “Chcemy być w szerszym stopniu obecni na terenie Litwy”, powiedział wiceprezes Paszkowicz.

Hurt i detal

Pomimo urlopowej nieobecności wiceprezesa ds. handlu, pokrótce przedstawiono sytuację w obszarze działalności hurtowej  i sprzedaży detalicznej. Na koniec czerwca br. udział Lotosu w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł 34,1 proc. Jak zauważył prezes Olechnowicz na wstępie, wynik ten istotnie przewyższa cel strategiczny ustalony (do końca 2015) na poziomie 30 proc. Jednocześnie koncern odnotował wzrost udziału w rynku benzyn o 3 punkty procentowe w układzie rok do roku. Co ciekawe, wzrost ów osiągnięto w okresie gdy konsumpcja paliw płynnych w Polsce skurczyła się o 7,1 proc. rok do roku. W pierwszym półroczu kontynuowano rozbudowę sieci detalicznej pod logo Lotos, zwłaszcza w ramach sieci stacji paliw Lotos Optima. Z prezentowanej analizy wynika, iż Lotos jest aktualnie najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce – odnotował bowiem wzrost o blisko 16 proc. (r./r.). Rozbudowa sieci stacji przekłada się na wzrost wyniku z obszaru handlu detalicznego. Udział Lotosu w detalicznym rynku paliw – według wolumenu sprzedanej benzyny i ON - na koniec II kwartału 2012 r. wyniósł 8 proc. (na koniec II kw. 2011 r. było to  7,6%). Udział marki Lotos w sprzedaży stacyjnej oleju napędowego wzrósł do 9,6 proc. (+0,6 punktu proc. w układzie r./r.).

Sektor rafineryjny

Na przestrzeni I półrocza br. rafineria Grupy Lotos przerobiła rekordową ilość surowca, tj. 2 415,5 tys. t. Jest to więcej o 6,3 proc. w relacji porównawczej kwartał do kwartału i o 8,8 proc. w układzie rok do roku (r/r). Natomiast w całym pierwszym półroczu Lotos przerobił blisko 4,7 mln t ropy naftowej, tj. o ok. 6 proc. więcej niż w ub. r. Rafineria gdańska przerabiała ropę typu m.in. Ural, Rozewie oraz ok. 150 rodzajów rop arabskich. Wszystkie instalacje tworzą zintegrowaną całość, z obciążeniem przerobowym ropy 1200 t/godz. (obciążenie maksymalne, chwilowe obciążenia są zmieniane w zależności od potrzeb). Wspominana już poprawa marży rafineryjnej, która osiągnęła średnio kwartalną wartość 6,52 USD za baryłkę, wraz z wykorzystaniem harmonijnej pracy całej rafinerii pozwoliła w II kwartale br. na wyprodukowanie większej ilości benzyn motorowych, tj. 56,8 tys. t, analizując wynik w relacji kwartał do kwartału. Podkreślić trzeba, że marża z notowań dla tego produktu wzrosła o 42 USD/t w porównaniu z I kw. 2012. Jak zaznaczył Marek Sokołowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. produkcji i rozwoju, rynek benzyn jest dość ograniczony w Europie, stąd obserwowalna jest ucieczka od ich produkcji w kierunku poszukiwanych rynkowo ksylenów. Grupa Lotos podpisała m.in. 3-letni kontrakt z koncernem Mitsubishi na dostawę tego produktu, jest też zdecydowana samodzielnie handlować ksylenami. Rekordowa okazała się również tegoroczna produkcja paliwa lotniczego. Marża z notowań tego produktu zwyżkowała w omawianym okresie o 12 USD/t, co przełożyło się na zwiększenie produkcji o 38,4 tys. t w ujęciu kw./kw. (52 tys. t r/r).  Marek Sokołowski przypomniał również, iż w czerwcu minął rok od zakończenia realizacji Programu 10+ i obecnie już wszystkie nowo wybudowane instalacje są w pełni zintegrowane z resztą rafinerii. W tym roku realizowane będą kolejne inwestycje rafineryjne, zaś w lipcu uruchomiono instalację produkującą frakcję ksylenową.
Wiceprezes Sokołowski zapowiedział na połowę września gotowość instalacji i elektrociepłowni do przejścia na pełne zasilanie gazem ziemnym. Jak to określił w wystąpieniu: “Elektrownia zacznie gazowe życie”. Przy  tego typu zasilaniu inwestycja “korzystać będzie z utrzymującego się od dłuższego czasu kursu na wyższą cenę produktów naftowych w stosunku do kursu gazu naftowego”. Grupa Lotos, która zawsze mocno podkreśla zaangażowanie ekologiczne swoich inwestycji, liczy i tym razem na tzw. plus środowiskowy - obniży się bowiem emisyjność przedsiębiorstwa. Dzięki zmianie zasilania uwolniona zostanie dodatkowa pula gazu LPG i ciężkiego oleju opałowego, którą można przeznaczyć do sprzedaży rynkowej. Uroczystość uruchomienia instalacji zasilanej gazem zapowiedziano na 17 września br.
Słowa kluczowe:

Więcej w kategorii

Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Krotoszyńska policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który odpowie za kilka kradzieży paliwa. Mężczyzna kradł olej napędowy z pojazdów i maszyn na terenie powiatu krotoszyńskiego. Jak podali policjanci, sprawca usłyszał dwanaście zarzutów, teraz grozi mu 10 lat więzienia.
 Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Zdaniem ekonomisty z banku PKO BP Piotra Bujaka w obniżaniu inflacji dużą rolę może odegrać promocja na rynku paliw wprowadzona przez Orlen. Za tym koncernem podążają konkurenci i dzięki temu w lipcu inflacja może być niższa niż w czerwcu.
Mniej rejestracji nowych samochodów
Mniej rejestracji nowych samochodów
W poniedziałek Instytut Samar przekazał, że w czerwcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony, czyli o 10,7 proc. mniej w porównaniu do danych ubiegłego roku.
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Akcjonariusze Orlenu i Lotosu w dniach 20 i 21 lipca podczas NWZA zdecydują o połączeniu spółek. Podejmą też uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do Lotos Terminale.
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku Spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG.
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Sieć stacji paliw Moya wprowadza wyjątkową wakacyjną promocję na paliwo. Od 2 lipca br. kierowcy detaliczni mogą zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa podczas tankowania! Sieć zaznaczyła, że promocja nie jest ograniczona limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Rada Nadzorcza Anwim S.A. 30 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Artura Krzyka – poinformowała spółka w komunikacie. Będzie on pełnił także funkcję dyrektora operacyjnego ds. importu w Anwim S.A.
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Po decyzji PKN Orlen i Grupy Lotos, także sieć bp proponuje podobną promocję, która umożliwi w okresie wakacyjnym uzyskanie nawet 30 groszy rabatu na paliwo.
Avia ma sto stacji
Avia ma sto stacji
Tylko w 2022 roku do sieci przyłączono już 15 nowych obiektów. Szwajcarska marka stacji paliw AVIA rozwijana przez Grupę Unimot obecna jest na polskim rynku już od 5 lat.
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
PKN Orlen nie publikuje szczegółowych wyliczeń dotyczących ekonomicznych efektów fuzji z Lotosem. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, koncern tłumaczy to informacyjne embargo rozchwianiem rynków, niestabilnym otoczeniem ekonomicznym i ryzykiem wynikającym z rosyjską agresją na Ukrainę.
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Gdański koncern reaguje na wakacyjną promocję PKN Orlen i w swojej sieci stacji paliw także wprowadza 30-groszowy rabat dla użytkowników programu Navigator.
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Spółka z Grupy Lotos podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych.
Nowa samoobsługowa Moya express
Nowa samoobsługowa Moya express
Stacja w Pile jest zlokalizowana przy ul. Szybowników 9. Można na niej zatankować benzynę 95, olej napędowy standardowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power.
Unimot nie podzieli się zyskiem
Unimot nie podzieli się zyskiem
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy.
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Zdaniem Serhija Kujuna z Grupy Konsultingowej „A-95” Polska ma największe możliwości zwiększenia dostaw produktów naftowych na Ukrainę.
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Do sieci w niebiesko-czerwonych barwach dołączyła nowa stacja w Andrychowie (woj. małopolskie), zlokalizowana przy ul. Szewskiej 46a. Obiekt jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Pozostałe aktualności

Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacki rząd wydał rozporządzenie, w którym zdecydował o zamrożeniu na kolejne dwa tygodnie cen paliw podstawowych na stacjach benzynowych. Rozporządzenie reguluje ceny detaliczne i hurtowe.
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy pracownicy sektora wydobywczego rozpoczęli we wtorek strajk, który zmniejszy wydobycie ropy i gazu, przekazał agencji Reutera związek prowadzący akcję protestacyjną.
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Unia Europejska, wraz z embargiem na rosyjską ropę, również zdecydowała o zakazie stosowania mieszanek zawierających rosyjskie surowce.
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło dostawcom paliw zerwaniem umów, jeśli będą one choć w części wyprodukowane na bazie rosyjskiej ropy, donosi dziennik „The Telegraph”. Gazeta, powołując się na przedstawiciela departamentu, napisała, że w takim przypadku zostaną podjęte natychmiastowe działania w celu zmiany dostawców na alternatywnych.
OPEC+ musi produkować więcej ropy
OPEC+ musi produkować więcej ropy
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że OPEC+ musi wyprodukować więcej ropy, aby spróbować poradzić sobie z rosnącym kryzysem konsumenckim i obniżyć ceny.
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Analitycy z jednego z największych amerykańskich banków JPMorgan Chase & Co przewidują wzrost cen ropy do 380 USD za baryłkę. Ich zdaniem stanie się tak, jeśli kraje G7 narzucą limit cenowy na rosyjskie surowce.