Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software

Tarcza Antykryzysowa 3.0 - opublikowana w Dzienniku Ustaw

e-petrol.pl
2020-05-19 / 09:59
Tarcza Antykryzysowa 3.0 - opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw została opublikowana trzecia część tzw. tarczy antykryzysowej mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa na gospodarkę – informują w alercie doradcy podatkowi z kancelarii Cabaj Kotala. Najważniejszą zmianą, która została przewidziana w tej ustawie, jest „odmrożenie” biegu terminów procesów i sądowych, które zostały zawieszone na podstawie „tarczy 1.0”.

Z „tarczy 3.0” wynika, że po upływie 7 dni od dnia jej wejścia w życie (czyli w dniu 24 maja 2020 r.), rozpoczynają bieg lub biegną dalej terminy procesowe i sądowe w:
– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;
– postępowaniach egzekucyjnych;
– postępowaniach karnych;
– postępowaniach karnych skarbowych;
– postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
– postępowaniach administracyjnych;
– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej;
– kontrolach celno-skarbowych;
– postępowaniach w sprawach o grach hazardowych;
– innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Na podstawie przedmiotowej nowelizacji odmrażane są również terminy materialne przewidziane przepisami prawa administracyjnego, tj.:
– od zachowania, których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem;
– przedawnienia;
– dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
– których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;
– zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony;
– do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Wszystkie powyższe terminy był zawieszone na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, które obowiązywały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r.

Odwieszenie terminów dotyczy wszystkich przypadków, które dotychczas były objęte zawieszeniem na podstawie specustawy COVID.

Eksperci z Cabaj Kotala Doradztwa Podatkowego podkreślili, że jeśli np. otrzymali Państwo w dniu 11 maja 2020 r. wezwanie od organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, na które należało odpowiedzieć w ciągu 7 dni, to termin ten zaczyna biec dopiero od 24 maja 2020 r. Podatkowcy zwrócili uwagę, że  z konstrukcji przepisów trzeciej części tarczy antykryzysowej wynika, że już od dnia wejścia jej w życie, tj. od 16 maja 2020 r., nie obowiązują już przepisy o zawieszaniu biegu „nowych” terminów. Oznacza to, że trzeba uważać w zakresie terminów, które zaczynają po 16 maja 2020 r. (nie można czekać z ich liczeniem na 24 maja).

Niezależnie od powyższych zmian informujemy jednocześnie, że w „tarczy 3.0” zostały doprecyzowane przepisy dot. zwolnienia z obowiązku opłacania przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z przyjętymi przepisami samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód nie przekroczył 7 000 zł w miesiącu, za który składany jest wniosek, będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek ZUS również w zakresie opłaconych już składek za kwiecień i maj 2020 r.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.