Magazyn Branżowych Inspiracji

Nowy właściciel objętej sankcjami spółki Novatek Green Energy zaprosił do współpracy kluczowych odbiorców paliw płynnych

W dniu 5 grudnia 2023 r., utworzona przez osoby zatrudnione w Novatek Green Energy spółka pracownicza GELEO, będąca nowym właścicielem objętej sankcjami firmy, wysłała zaproszenia do współpracy do podmiotów działających na rynku paliw płynnych.

W dniu 25 kwietnia 2022 roku znaczący na polskim rynku dostawca gazu płynnego LPG oraz skroplonego gazu ziemnego – Novatek Green Energy – został wpisany na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Było to jednoznaczne z natychmiastowym zaprzestaniem działalności operacyjnej firmy i ten stan zawieszenia trwa do dzisiaj. Niespełna rok później, polscy obywatele zatrudnieni w Novatek Green Energy utworzyli spółkę pracowniczą GELEO, aby skorzystać z przysługującego im ustawowego prawa pierwszeństwa w prowadzonym przez zarządcę przymusowego procesie sprzedaży wybranych aktywów Novatek Green Energy. Aby jednak przyspieszyć przedłużające się procedury, których nadrzędnym celem miało być przywrócenie działalności operacyjnej spółki i zachowanie ponad 120 miejsc pracy, w dniu 4 października 2023 r. GELEO Sp. z o.o. nabyła 100 proc. udziałów w Novatek Green Energy od jej dotychczasowego właściciela, szwajcarskiej spółki Novatek Gas&Power GmbH. Dzięki temu nie istnieją już żadne powiązania osobowe, czy też kapitałowe z podmiotami rosyjskimi, co uzasadniałoby dalsze utrzymywanie sankcji nałożonych na Novatek Green Energy. W związku z powyższym, zgodnie z procedurami GELEO zwróciło się niezwłocznie do odpowiednich organów administracji państwowej z właściwymi wnioskami w tej sprawie i oczekuje obecnie na pozytywne decyzje.

- Aby nie tracić cennego czasu, postanowiliśmy już teraz zaprosić do współpracy kluczowe podmioty działające na rynku paliw płynnych i bardzo liczymy na pozytywny odzew, zwłaszcza że od momentu utworzenia spółki pracowniczej docierają do nas bardzo przychylne informacje i wsparcie ze strony środowiska biznesowego, które sprzyja naszym planom i dobrze życzy naszej załodze – powiedziała Anna Matuszewska, prezes zarządu GELEO Sp. z o.o.

Taka inicjatywa wysłania pism intencyjnych może znacząco przyspieszyć wznowienie działań operacyjnych spółki, a tym samym utrzymanie wielu miejsc pracy osób, które od prawie 20 miesięcy funkcjonują w stanie permanentnego stresu i niepewności, deklarując jednocześnie pełną gotowość do pracy, gdy tylko zostaną sformalizowane kwestie związane z usunięciem Novatek Green Energy z listy sankcyjnej. Podejmowanie przez załogę działań już teraz zwiększa szanse na uratowanie przedsiębiorstwa zbudowanego wieloletnim wysiłkiem jego pracowników.

***
GELEO Sp. z o.o. to spółka pracownicza utworzona w dniu 13 kwietnia 2023 r. w celu przystąpienia do procesu sprzedaży aktywów Novatek Green Energy wpisanej na listę sankcyjną w dniu 25 kwietnia 2022 roku z wykorzystaniem przysługującego jej prawa pierwokupu. Spółkę tworzy 66 pracowników, a więc ponad 50 proc. zatrudnionych w Novatek Green Energy. Wszyscy są obywatelami polskimi i nie są w żaden sposób powiązani z podmiotami lub osobami objętymi sankcjami. Na mocy umowy z dnia 4 października 2023 roku GELEO Sp. z o.o. nabyła 100 proc. udziałów w Novatek Green Energy Sp. o.o. od dotychczasowego jedynego udziałowca Novatek Gas&Power GmbH. Więcej informacji znajduje się na stronie www.geleo.pl