Jesteś tutaj: Strona Główna » Sekcja Prawna
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software

Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?

e-petrol.pl
2021-02-12 / 09:06
Czy dla osoby fizycznej obowiązkowy jest SENT gdy sprzedajemy olej opałowy powyżej 500 litrów?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 1a ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859; dalej „Ustawa o SENT”) systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce. Omawiane przepisy obowiązują od 1 września 2019 r., kiedy wszedł w życie tzw. „pakiet opałowy”. (Poniżej dalsza część odpowiedzi opracowana przez Kancelarię Cabaj Kotala).

Paliwami opałowymi, zgodnie z art. 2 pkt. 5a, są towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722; dalej: „ustawa o akcyzie”). Czyli są to:

9)  oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;
10) oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:
a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;
b) pozostałe, niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych;
15) pozostałe paliwa opałowe:
a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów,
– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów.

Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osoby fizycznej jest więc objęta systemem SENT. Potwierdza to rozszerzenie definicji podmiotu odbierającego w art. 2  pkt. 6 lit. b Ustawy o SENT o zużywający podmiot olejowy nieprowadzący działalności gospodarczej. Na podstawie definicji z art. 2 ust. 1 pkt. 22b ustawy o akcyzie każdy podmiot zużywający oleje na cele opałowe powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego do urzędu skarbowego i obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych zużywających oleje na cele opałowe.

Jedyny wyjątek od obowiązku dokonywania zgłoszeń SENT do sprzedaży oleju opałowego osobom fizycznym dotyczy sytuacji określonej w art. 3 ust. 5a Ustawy o SENT.

Zgodnie z tym przepisem systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138ta ustawy o akcyzie. Art. 138ta ustawy o akcyzie wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów nabywających wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz określa dane wymagane w tym rejestrze. Sprzedaż detaliczna małych wolumenów oleju opałowego na zasadach określonych w art. 3 ust. 5a ustawy o SENT nie będzie więc objęta obowiązkiem zgłaszania SENT pod warunkiem zaewidencjonowania tej sprzedaży w rejestrze określonym w art. 138ta ustawy o akcyzie.

Opracowanie:

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe
http://cabajkotala.com

Ostatnio zadane pytania
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Partner sekcji
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Partner sekcji
Instytut Nafty i Gazu

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.