MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - zagadnienia ogólne

W dniu 1 stycznia 2007r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.). Obok ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych rangi ustawowej, regulujący tak istotną dziedzinę, jaką w ostatnich latach stało prawo paliwowe.


Przystępując do omówienia wskazanej ustawy, należy w pierwszej kolejności wskazać, iż określa ona przede wszystkim zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw przeznaczonych do stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach; w instalacjach energetycznego spalania oraz statkach żeglugi śródlądowej; w wybranych flotach; przez rolników na własny użytek. Celem, jaki zamierza osiągnąć ustawodawca poprzez ustanowienie przepisów omawianej ustawy, jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi.
W powiązaniu z powyższą kwestią, omawiana ustawa kładzie duży nacisk na jakość paliw, stanowiąc w art. 3 ust. 1, iż paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, a także maszynach nieporuszających się po drogach. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż paliwami w rozumieniu omawianej ustawy są:

 • paliwa ciekłe;
 • biopaliwa ciekłe;
 • gaz skroplony (LPG);
 • sprężony gaz ziemny (CNG);
 • lekki olej opałowy;
 • ciężki olej opałowy oraz
 • olej do silników żeglugi śródlądowej.
Za paliwa ciekłe ustawa obecnie uważa benzyny silnikowe zawierające do 5% objętościowo bioetanolu lub do 15% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym oraz olej napędowy zawierający do 5% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Gazem skroplonym LPG jest, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 6) omawianej ustawy, mieszanina skroplonych gazów węglowodorowych, głównie propanu C3 i butanu C4, stosowana w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa.

Sprężony gaz ziemny CNG jest mieszaniną sprężonych gazów węglowodorowych, głównie metanu C1, stosowaną w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa.

Ponadto, lekki olej opałowy to olej stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczony kodami CN 2710 19 45 oraz 2710 19 49; ciężki olej opałowy jest olejem opałowym stosowanym do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczonym kodami CN 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 53, 2710 19 65 oraz 2710 19 69, natomiast olej do silników statków żeglugi śródlądowej to paliwo żeglugowe stosowane w statkach żeglugi śródlądowej.

Wyjaśnienia wymaga również na czym - według przepisów ustawowych - polegają czynności  transportowania, magazynowania, gromadzenia i wprowadzania do obrotu paliw. Otóż, pierwsza z wymienionych czynności polega na przewożeniu paliwa przeznaczonego do magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej - zespole urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do zaopatrywania w paliwa pojazdów, ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także wybranych flot, przez niego używanych, przy czym za maszyny nieporuszające się po drogach uważane są wszystkie maszyny jezdne, przewoźne wyposażenie przemysłowe lub robocze albo inne urządzenia wymagające do przemieszczenia się odrębnego środka transportu, a wybraną flotę stanowi grupa co najmniej 10 pojazdów, ciągników rolniczych lub maszyn, o jakich mowa powyżej albo grupa lokomotyw lub statków wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będąca własnością lub użytkowana przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Z kolei, magazynowanie to taki rodzaj działalności gospodarczej, który polega na przechowywaniu paliwa przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu - z reguły ta ostatnia czynność polega na sprzedaży lub innej formie zbycia paliw, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Natomiast gromadzenie paliw wiąże się z przechowywaniem paliw nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, LPG, CNG oraz olejów zostaną określone w drodze rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie, projekty tych rozporządzeń znajdują się w fazie uzgodnień międzyresortowych). Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 7 omawianej ustawy, istnieje zakaz transportowania, magazynowania, gromadzenia w stacjach zakładowych i wprowadzania do obrotu paliw wszystkich wyżej wymienionych rodzajów, jeśli nie spełniają one wymagań jakościowych określonych przepisami powyższych rozporządzeń.

Ponadto, przedsiębiorcy (ustawa wyraźnie wskazuje, iż jest to przedsiębiorca rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. - wykonujący działalność w zakresie wytwarzania, transportowania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie są obowiązani:

 • nie wprowadzać takich biopaliw ciekłych do obrotu poza wybraną flotą;
 • zapewnić zgodność takich biopaliw ciekłych z wymaganiami jakościowymi, ustalonymi w odrębnych przepisach, o jakich była mowa powyżej;
 • oznakować zbiorniki, w których magazynowane będą biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranych flotach, w sposób odróżniający je od zbiorników przeznaczonych do paliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych dopuszczonych do wprowadzenia do obrotu, oraz umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie.
Zgodnie z art. 9 omawianej ustawy, stosowanie w wybranych flotach biopaliw ciekłych, spełniających wymagania jakościowe, podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy czym zgłoszenie to winno być dokonane jeszcze przed planowanym terminem stosowania biopaliw ciekłych. Należy zaznaczyć w tym miejscu, iż Prezesowi UOKiK, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powyższego zgłoszenia, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego zgłoszenia. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony w przepisanym terminie, biopaliwa ciekłe objęte zgłoszeniem mogą być stosowane. Powyższe zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę, adres oraz siedzibę właściciela lub użytkownika wybranej floty;
 • dane dotyczące rodzaju i wielkości wybranej floty;
 • informacje o miejscach zaopatrywania się wybranej floty w biopaliwo ciekłe;
 • informacje o przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie.
Ponadto, do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • 1) dane zawarte w zgłoszeniu są kompletne i zgodne z prawdą;
 • 2) nie będę wprowadzał stosowanych biopaliw ciekłych do obrotu;
 • 3) znane mi są wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200) i będę ich przestrzegał;
 • 4) oznakuję dystrybutor, zaopatrujący wybraną flotę w biopaliwo ciekłe, w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie oraz odróżnienie tych biopaliw od biopaliw dopuszczonych do wprowadzenia do obrotu".
Powyższe oświadczenie winno także zawierać oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściciela lub użytkownika wybranej floty.

Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie o treści:


„Oświadczam, że:

 • 1) biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranej flocie nie będą wprowadzane do obrotu poza tą flotą;
 • 2) znane mi są wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r. Nr 169, poz. 1200) i będę ich przestrzegał;
 • 3) biopaliwa ciekłe przeznaczone do stosowania w wybranej flocie magazynowane będą w zbiornikach oznakowanych w sposób odróżniający je od zbiorników dla paliw ciekłych, a także biopaliw ciekłych dopuszczonych do wprowadzania do obrotu, oraz umożliwiający identyfikacje rodzaju biopaliwa ciekłego i udziałów objętościowych, wyrażonych w procentach, biokomponentów zawartych w tym biopaliwie".
Powyższe oświadczenie musi zawierać także nazwę, adres oraz siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą we wskazanym zakresie, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, a także podpis osoby uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy.

            Każdy właściciel lub użytkownik wybranej floty ma obowiązek informować Prezesa UOKiK o każdej zmianie danych, zawartych w powyższym zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.


Oprac.: M. Skórkowska

Zadaj pytanie w kategorii Prawo Energetyczne

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
E100 Mobility - Przyszłość rozliczeń za paliwo

Więcej w kategorii

Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Prezydent RP 2 listopada podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa”), która wprowadza mechanizm czasowego zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla przedsiębiorców z tzw. sektora MŚP. Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe – partner sekcji prawnej e-petrol.pl przygotowała artykuł wyjaśniający kto i na jakich warunkach może skorzystać na zmianach prawa.
Ostatnie dni na poinformowanie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 01.01.2023 r.
Ostatnie dni na poinformowanie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 01.01.2023 r.
Do 17. października br., czyli najbliższego poniedziałku podatnicy, dla których z dniem 1. stycznia 2023 r. zmianie ulega właściwy urząd skarbowy muszą dokonać stosownego zawiadomienia swojego aktualnie właściwego urzędu skarbowego o tym fakcie – przypomina zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe.
Limit kosztów usług niematerialnych - możliwość uzyskania zwrotu podatku
Limit kosztów usług niematerialnych - możliwość uzyskania zwrotu podatku
Z początkiem tego roku został uchylony art. 15e ustawy o CIT, który ograniczał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych kategorii wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski

Opracowania tematyczne

Nowe przepisy dotyczące unijnych norm ubytków
Nowe przepisy dotyczące unijnych norm ubytków
Eksperci z Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informują, że zostało opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wspólnych „unijnych norm ubytków”.
To żyje! Mikrobiologia paliw
To żyje! Mikrobiologia paliw
Wysokie temperatury i intensywne opady deszczu oznaczają zwiększone ryzyko skażenia mikrobiologicznego. W materiale dotyczącym jakości paliw ekspertka z firmy SGS przedstawia powody, dla których warto monitorować rozwój mikroorganizmów w zbiornikach z paliwem.
Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe w dniu 27 kwietnia 2022 r. przeprowadziła cykliczną konferencję akcyzową. Była ona poświęcona przede wszystkim ostatnim i nadchodzącym zmianom w przepisach akcyzowych oraz najciekawszym bieżącym zagadnieniom z praktyki ich stosowania. Poniżej przedstawiamy
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Handlowy olej napędowy w Polsce podlega systematycznej ocenie pod względem spełnienia wymagań aktualnej specyfikacji PN-EN 590+A1:2017-06. Zapisane we wspominanej normie wymagania dla parametrów takich jak między innymi: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, gęstość, zawartość siarki, czy też zawartość wielopierścieniowych
e-Doręczenia – rewolucyjne zmiany w komunikacji z podmiotami publicznymi
e-Doręczenia – rewolucyjne zmiany w komunikacji z podmiotami publicznymi
Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych, na podstawie której nałożono na przedsiębiorców oraz podmioty publiczne obowiązek elektronicznej wymiany korespondencji („e-Doręczenia”).
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Opublikowana w 2018 r. dyrektywa 2018/2001 (RED II) wyznacza cel 32 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w 2030 roku, w tym 14 proc. w transporcie oraz 40 proc. redukcję CO2. Cel OZE w transporcie będzie zrealizowany z wykorzystaniem 3,5 proc. biopaliw wyprodukowanych z surowców z załącznika IX do tej dyrektywy i przy ograniczeniu
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Pozostałe aktualności

e-petrol.pl: powolny spadek cen paliw
e-petrol.pl: powolny spadek cen paliw
Spadające koszty tankowania powinny być powodem do zadowolenia wśród kierowców. Ostatnie obniżki na stacjach bardziej niż radość, mogą jednak budzić frustrację, bo ich dynamika jest zdecydowanie zbyt niska. W najbliższych dniach paliwa powinny jednak zauważalnie potanieć. Na taki kierunek zmian jasno wskazuje kombinacja taniejącej na światowych giełdach ropy naftowej i umacniającej się w relacji do dolara złotówki.
Kto wyprodukuje napoje energetyczne dla Orlenu?
Kto wyprodukuje napoje energetyczne dla Orlenu?
PKN Orlen chce wybrać producenta napojów energetycznych sprzedawanych pod marką własną należącą do koncernu Orlen. Napoje weszłyby do oferty sprzedaży w jego punktach detalicznych.
W Elblągu powstanie stacja paliw z myjnią
W Elblągu powstanie stacja paliw z myjnią
Władze miasta wydały decyzję środowiskową w sprawie budowy stacji paliw z myjnią automatyczną przy ul. Mazurskiej. Inwestorem jest firma Cleaner.
Wnioski po spotkaniu ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Iraku
Wnioski po spotkaniu ministrów energii Arabii Saudyjskiej i Iraku
Ministrowie energii Arabii Saudyjskiej i Iraku podkreślili znaczenie przestrzegania cięć wydobywczych OPEC+, które potrwają do końca 2023 r., podało saudyjskie ministerstwo energii w piątkowym oświadczeniu.
UE chce okresu przejściowego przed limitem cen ropy
UE chce okresu przejściowego przed limitem cen ropy
Unia Europejska proponuje uzgodnienie 45-dniowego okresu przejściowego przed przyjęciem limitu cen ropy z Federacji Rosyjskiej, a także złagodzenie wymagań dla transportu morskiego związanych z transportem tego surowca.
Chińskie CNOOC rozważa sprzedaż amerykańskich aktywów
Chińskie CNOOC rozważa sprzedaż amerykańskich aktywów
Chiński państwowy koncern naftowo-gazowy China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) konsultuje się z amerykańskim bankiem JPMorgan w sprawie sprzedaży swoich amerykańskich aktywów – poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją.
Irak zwiększył w październiku eksport ropy
Irak zwiększył w październiku eksport ropy
Eksport ropy z Iraku w październiku wyniósł 3,381 mln baryłek dziennie - to o 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
Niższe dochody z eksportu ropy Arabii Saudyjskiej
Niższe dochody z eksportu ropy Arabii Saudyjskiej
Przychody Arabii Saudyjskiej z eksportu ropy we wrześniu osiągnęły najniższy poziom od marca - Królestwo eksportowało ropę o łącznej wartości 100,192 miliardów riali (26,7 miliardów USD), czyli około 900 milionów USD dziennie, podał krajowy urząd statystyczny.
Indonezja chce uwolnić swój potencjał naftowy i gazowy
Indonezja chce uwolnić swój potencjał naftowy i gazowy
Przemysł naftowy i gazowy Indonezji wymaga inwestycji w wysokości około 179 miliardów USD - poinformowała specjalna indonezyjska grupa zadaniowa ds. poszukiwania i wydobycia ropy i gazu.