Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Koncesje
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Koncesje
2016-05-17 / 13:05
Nakaz dalszego prowadzenia działalności po wygaśnięciu koncesji

Na wstępie pragnę przypomnieć o istniejącej w Polsce zasadzie swobody wykonywania działalności gospodarczej, określonej w art. 20 i 22 Konstytucji RP, oraz w art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dzięki niej przedsiębiorca ma prawo swobodne decydować o podjęciu, wykonywaniu, a także zakończeniu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Jakiekolwiek ograniczenia tej wolności mogą być dokonane jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. »

2016-05-10 / 11:10
Obowiązek uiszczania opłaty koncesyjnej

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż każdy przedsiębiorca posiadający koncesję jest zobowiązany do uiszczania opłaty koncesyjnej, bez względu na to, czy faktycznie prowadzi działalność koncesjonowaną czy też nie. Jedynie ustanie bytu prawnego koncesji, czyli np. jej wygaśnięcie, cofnięcie czy uchylenie skutkuje ustaniem tegoż obowiązku. Należy jednak pamiętać, iż w takiej sytuacji przedsiębiorca jest nadal zobowiązany do uregulowania zaległych opłat koncesyjnych, powstały przed ustaniem koncesji. Obowiązek ten wynika wprost z art. 34 § 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – zwana dalej „prawo energetyczne”. »

2015-07-08 / 09:13
Jak przedłużyć ważność uzyskanej koncesji?

Podstawą prawną decyzji Prezesa URE o przedłużeniu ważności koncesji jest art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Zgodnie z pierwszym przepisem przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem, natomiast zgodnie z art. 155 k.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. »

2015-06-09 / 09:43
Przeniesienie koncesji – czy jest to możliwe?

Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej. W doktrynie i w orzecznictwie sporna jest kwestia możliwości przeniesienia koncesji w szczególności w kontekście przepisów kodeksu cywilnego - artykułu 551 oraz 552 k.c., czyli możliwości jej przeniesienia łącznie z całym przedsiębiorstwem. Pierwszy ze wskazanych artykułów definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, które obejmuje jednocześnie m.in. koncesje, licencje i zezwolenia. Drugi stanowi natomiast, iż czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. »

2015-05-07 / 09:41
Promesa koncesji

O wydanie promesy koncesji może starać się podmiot, który planuje wykonywać działalność gospodarczą wymagającą koncesji i polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (art. 43 ust. 1 ustawy prawo energetyczne). Tego typu zabezpieczenie umożliwia wnioskodawcy podjęcie inwestycji, a także przygotowanie się do podjęcia koncesjonowanej działalności gospodarczej. Nie należy jednak zapominać, iż promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji. »

2014-11-06 / 11:52
Cofnięcie koncesji, a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), wymieniono dwa przypadki, których wystąpienie obliguje organ koncesyjny do wydania decyzji o cofnięciu koncesji. Pierwszym z nich jest wydanie prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją (może nastąpić w postępowaniu karnym czy postepowaniu upadłościowym). Drugim przypadkiem uzasadniającym obowiązkowe cofnięcie koncesji, jest brak podjęcia przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją (mimo wezwania organu koncesyjnego) lub trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W przypadku natomiast, gdy cofnięcie koncesji dokonane przez organ nastąpiło w sposób nieuprawniony to każda osoba (w tym wypadku przedsiębiorca), której prawa, zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zostały naruszone może złożyć skargę do ETPCz pod warunkiem, iż wykorzysta wcześniej wszelkie możliwe środki odwoławcze dostępne w kraju. »

2014-10-01 / 12:17
Odpowiedzialność przedsiębiorcy za obrót paliwami bez wymaganej koncesji

Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), zwana dalej „ustawą” obrotem jest działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią. Powyższe działanie jest obarczone w ustawie obowiązkiem uzyskania koncesji ze wskazanymi wprost wyłączeniami. Uzyskanie koncesji jest obwarowane określonymi w art. 33 ust. 1 ustawy kryteriami, do których należą między innymi obowiązek: posiadania miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej, obowiązek dysponowania środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności i inne. Powyższe wymagania częstokroć powodują wiele trudności przy uzyskiwaniu koncesji i aby tego uniknąć przedsiębiorcy [...] »

2014-09-01 / 07:51
Uzyskanie koncesji OPC na podstawie znowelizowanych przepisów

Koncesja OPC jest rodzajem koncesji zezwalającym na obrót paliwami ciekłymi w kraju i z zagranicą. W celu uzyskania koncesji OPC pozwalającej na obrót z zagranicą przedsiębiorca zobowiązany jest spełniać warunki wskazane w art. 33 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. »

Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.