Na Stacji Paliw. Magazyn branżowych inspiracji
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Kontrola obrotu paliwami – aspekt podatkowy

W udostępnionym nam “Sprawozdaniu z działalności Kontroli Skarbowej za 2011 rok” znaleźć można informacje o podjętych działaniach dotyczących nieprawidłowości w zakresie obrotu paliwami w obszarze podatku VAT. W ubiegłym roku kontrola skarbowa działała m.in. w obszarach, w których w latach uprzednich zaobserwowano zwiększone ryzyko nieprawidłowości podatkowych. Organy kontroli skarbowej podjęły czynności sprawdzające ogółem blisko 10 tys. razy.

Kontrola obrotu paliwami – aspekt podatkowy
Wydział Prasowy, Biuro Ministra, w odpowiedzi dotyczącej efektów monitorowania szarej strefy, zaznacza:

- Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że obrót paliwami to bardzo szeroki obszar. Zwalczaniem nieprawidłowości w tym zakresie zajmuje się wiele służb (min. Policja, ABW, CBŚ, UKS, Służba Celna). Dla służb podległych Ministrowi Finansów to jeden z priorytetów. Kontrole w tym zakresie prowadzone są na bieżąco zarówno przez Służbę Celną, jak i Kontrolę Skarbową. Przedstawiciele tych służb podejmują w tym zakresie również dialog z przedstawicielami branży paliwowej, a także z administracjami innych krajów

W przesłanym komentarzu czytamy, iż np. Departament Kontroli Skarbowej otrzymał w II półroczu 2011 r. od czeskiej administracji podatkowej (za pośrednictwem sieci EUROFISC) informację o możliwościach wystąpienia oszustwa związanego z omijaniem płacenia podatku VAT przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych (z wykorzystaniem mechanizmu „znikający podatnik”). - Informacja ta została skierowana do wszystkich urzędów kontroli skarbowej celem rozpoznania tego zjawiska i zwrócenia uwagi przy podejmowanych kontrolach obrotu paliwami płynnymi. Należy podkreślić, że Urzędy Kontroli Skarbowej w swojej praktyce kontrolnej zwracają szczególną uwagę na mechanizm oszustwa z wykorzystaniem „znikającego podatnika”, gdyż dotyczy on również oszustw w unikaniu płacenia podatku VAT przy obrocie innymi towarami – akcentuje charakter swojej działalności resort finansów.

Biuro Prasowe przyznało, iż pod koniec kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Służby Celnej z przedstawicielami PKN Orlen S.A. W trakcie spotkania omówiono m.in. aktualną sytuację na rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem importu i nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów napędowych. Według komentarza ministerstwa: “w segmencie tym nie notuje się istotnych nieprawidłowości dotyczących uiszczania podatku akcyzowego lub opłat importowych w zgłaszanych dostawach wewnątrzwspólnotowych”. 

Nieco inaczej rysuje się sytuacja rynkowa omówiona we wspomnianym już „Sprawozdaniu z działalności Kontroli Skarbowej za 2011 rok”. Cieszyć może fakt, iż “organy kontroli skarbowej są w stanie kierować swe działania na obszary zagrożone największymi nieprawidłowościami, w zależności od aktualnej sytuacji na rynku obrotu gospodarczego”. Wysokie kompetencje przydają się zwłaszcza wtedy, gdy wychwytuje się coraz bardziej “śmiałe”, acz wysoce niekorzystne zjawiska, w tym nowe rodzaje oszustw. Opracowanie wykonane przez Departament Kontroli Skarbowej sugeruje, iż w minionym roku “szczególną uwagę skierowano na wykrywanie przestępczości paliwowej”, nadużyć w obrocie złomem, nieujawnianiu przez podatników faktycznych źródeł przychodu, ukrywaniu rzeczywistych rozmiarów oraz niezgłaszanie do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród ujawnionych przypadków znajdują się m.in. nieprawidłowości popełniane przez “podmioty uczestniczące w obrocie wewnątrzwspólnotowym”. Jak zaznaczono w badanym Sprawozdaniu, do szczególnie niekorzystnych dla budżetu państwa zjawisk (wychwytywanych bez względu na kontrolowana branżę) nadal należy zaliczyć wprowadzanie przez nieuczciwe podmioty do obrotu gospodarczego faktur opisujących fikcyjne zdarzenia. Chodzi tu o tzw. fikcyjne faktury wystawiane wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodu. W minionym roku kontrola skarbowa odnalazła 120 tys. sztuk fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 5,8 mld zł.

Wśród przykładów ubiegłorocznych działań kontroli skarbowej [Sprawozdanie za 2011r.] znalazły się opisy zwalczania przypadków przestępczości paliwowej. Mimo, iż w wielu aspektach wydają się one bardzo typowe, można zadać sobie trud prześledzenia przynajmniej kilku z nich. Oto w jednej z opisywanych spraw pewna spółka wprowadziła do obrotu ON pochodzący z niewiadomego źródła. Jak ustalono, paliwo zakupione przez ową spółkę nie pochodziło od podmiotów uwidocznionych na fakturach. Zapłata za otrzymywane od rzekomych dostawców paliwo następowała wyłącznie w formie gotówkowej. Czynności sprawdzające wykazały, iż zakupiony olej napędowy używany był do działalności własnej firmy, ale wprowadzono go również do sprzedaży detalicznej na stacji paliw. W wyniku kontroli ustalono, że wspomniana spółka zawyżyła podatek VAT do odliczenia o kwotę blisko 3,2 mln zł, przy czym wysokość należnej akcyzy wynosiła 8,5 mln zł (spółka ta nie wniosła odwołań od wydanych decyzji na powyższe kwoty). W innym opisanym przypadku znaczącą rolę odegrała współpraca między Prokuraturą, CBŚ i Urzędem Celnym. W wyniku kontroli przeprowadzonej w zorganizowanej grupie podmiotów, wykryto działalność o charakterze przestępczym w zakresie obrotu paliwami płynnymi sprowadzanymi z terenu Niemiec. Jako wewnątrzwspólnotowy nabywca wskazana była firma - tzw. słup – która zawyżała podatek VAT do odliczenia i jednocześnie nie wystawiała faktur sprzedaży na zakupione partie paliw. Faktyczni nabywcy dokumentowali zakup tych partii paliw fakturami od innych, powiązanych podmiotów. W efekcie ujawniono 506 fikcyjnych faktur na łączną kwotę 42,5 mln zł (łączne uszczuplenia podatków wyliczono tu na ponad 35 mln zł). Inna rozpoznana grupa przestępcza, działająca na obszarze całego kraju, wprowadzała do obrotu nielegalne paliwo. Członkowie tej grupy dokonywali zmiany przeznaczenia produktów ropopochodnych (np. benzyny do lakieru, oleju bazowego, nafty ochronnej) poprzez ich mieszanie i wprowadzanie do obrotu, jako pełnowartościowe paliwa silnikowe. Podczas kontroli jednej z firm zamieszanej w ów proceder udowodniono, iż podmiot ten sprzedał prawie 4 mln litrów oleju napędowego niepochodzącego od dostawców wskazanych na zakupowych fakturach VAT. Kontrola wykazała, iż działalność ujawnionej grupy przestępczej miała na celu osiągnięcie zysku ze sprzedaży paliw, od których nie zapłacono należnych podatków. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji określającej zaległość w zakresie podatku VAT na poziomie ponad 3 mln zł, a w zakresie podatku akcyzowego w kwocie prawie 1,7 mln zł. 

Dość częstym przypadkiem osiągania nielegalnego dochodu jest również obrót olejem opałowym sprzedawanym jako olej napędowy. W jednym z przypadków przywołanych w Sprawozdaniu z kontroli skarbowej wykazano, iż pewna zarejestrowana firma jedynie pozorowała realne funkcjonowanie. Jej zasadniczym celem było jedynie uprawdopodobnienie legalności działań firmy prowadzonej przez kontrolowanego. On sam nabywał olej opałowy i sprzedawał kontrahentowi, kupując jednocześnie od niego olej napędowy w tej samej ilości (wszystko to działo się jedynie na papierze). Dzięki tym nieprawdziwym transakcjom podatnik uzyskiwał faktury VAT z wykazanym zakupem ON, które legalizowały jego handel olejem opałowym. Ujawnianie tego procederu zakończyło całą działalność firmy w zakresie handlu olejem grzewczym, a decyzje w zakresie podatku akcyzowego i VAT opiewały tu na sumę 179 mln zł (podatnik nie wniósł odwołania). 

Jaki jest sens przytaczania owych – powiedzmy szczerze – haniebnych przypadków “inwencji biznesowej” w tekście artykułu? Czy chodzić może jedynie o swoiste memento? Z pewnością tak, bo prewencja – również w działalności kontroli skarbowej – przynosi coraz lepsze rezultaty. Jednak każdy z czytelników z dużą dozą pewności przypomni sobie podobne i jeszcze “ciekawsze” pomysły na oszukańczą działalność handlową. Czego to dowodzi? W podsumowaniu do Sprawozdania z kontroli skarbowych za rok ubiegły, jego autorzy zwracają uwagę na pozytywne tendencje. Za takie uważają m.in. wzrost ilości wpłat wnoszonych do budżetu państwa w efekcie wykonanych kontroli. Przy tym od kilku już lat suma owych wpłat przewyższa kwotę kosztów ponoszonych przez same służby kontroli skarbowej. „Można zatem powiedzieć – konkluduje ministerialny analityk – że obecnie kontrola skarbowa w pełni zarabia na swoje utrzymanie.” Zatem na plus poczytany zostaje tu fakt, iż rok 2011 okazał się kolejnym rokiem wzrostu wpłat od skontrolowanych podmiotów, i kolejnym, w którym przewyższyły koszty działalności urzędów, tym razem o 81 proc. 

Zrozumiała i godna odnotowania jest radość urzędników kontroli skarbowej powodowana faktem, iż praca ich daje wyraźne rezultaty i wysokie wpływy do budżetu, wszak wszyscy skorzystamy na jego zasobności. Warto jednak, a nawet należy zastanowić się, na ile powody do radości znaleźć tu może dowolny przedstawiciel branży paliwowej. Prawdą jest, iż wykrywanie wykroczeń i przestępstw gospodarczych sprzyja umocnieniu i stabilizacji rynku, chociażby z uwagi na lepszą i godniejszą konkurencję między firmami. W tle pozostają jednak inne ważne pytania. Czy mamy tu do czynienia jedynie ze wzrostem wykrywalności nieprawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej – a wobec tego jest się z czego cieszyć, czy też obserwujemy realny wzrost nieodpowiednich zachowań wśród przedsiębiorców działającym na rynku paliw?  Wygrana tego drugiego wnioskowania kazałaby zacieśnić szeregi i zacząć działać przeciw tym, którzy wolą powiększać dochody szarej strefy.

Optymistom pozostaje jedynie dobra wiara, że choć liczba kontroli wynikowych (tj. zakończonych decyzją lub korektą deklaracji dokonaną przez podatnika w toku postępowania kontrolnego) wzrosła w 2011 roku w stosunku do 2010 o blisko 6 proc., spadek wykazują liczebniki umieszczone w kategorii „Liczba kontroli  (ogółem)”. W ostatnim okresie wykonano ich 10 168, 10 075 i 9 906, odpowiednio w latach: 2009, 2010 i 2011. 

Więcej w kategorii

Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Policja zatrzymała seryjnego złodzieja paliw
Krotoszyńska policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, który odpowie za kilka kradzieży paliwa. Mężczyzna kradł olej napędowy z pojazdów i maszyn na terenie powiatu krotoszyńskiego. Jak podali policjanci, sprawca usłyszał dwanaście zarzutów, teraz grozi mu 10 lat więzienia.
 Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Promocje na rynku paliw mogą wyhamować inflację
Zdaniem ekonomisty z banku PKO BP Piotra Bujaka w obniżaniu inflacji dużą rolę może odegrać promocja na rynku paliw wprowadzona przez Orlen. Za tym koncernem podążają konkurenci i dzięki temu w lipcu inflacja może być niższa niż w czerwcu.
Mniej rejestracji nowych samochodów
Mniej rejestracji nowych samochodów
W poniedziałek Instytut Samar przekazał, że w czerwcu br. zarejestrowano w Polsce ponad 45 tys. samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony, czyli o 10,7 proc. mniej w porównaniu do danych ubiegłego roku.
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Decyzje o połączeniu spółek Orlenu i Lotosu zapadną 20-21 lipca
Akcjonariusze Orlenu i Lotosu w dniach 20 i 21 lipca podczas NWZA zdecydują o połączeniu spółek. Podejmą też uchwałę w sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do Lotos Terminale.
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
PGNiG w I półroczu br. przyjęło więcej ładunków LNG
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku Spółka sprowadziła aż 29 ładunków LNG.
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Tańsze tankowanie na stacjach Moya
Sieć stacji paliw Moya wprowadza wyjątkową wakacyjną promocję na paliwo. Od 2 lipca br. kierowcy detaliczni mogą zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa podczas tankowania! Sieć zaznaczyła, że promocja nie jest ograniczona limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Zmiany w zarządzie Anwim S.A.
Rada Nadzorcza Anwim S.A. 30 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu spółki Artura Krzyka – poinformowała spółka w komunikacie. Będzie on pełnił także funkcję dyrektora operacyjnego ds. importu w Anwim S.A.
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Kolejna sieć proponuje wakacyjne rabaty
Po decyzji PKN Orlen i Grupy Lotos, także sieć bp proponuje podobną promocję, która umożliwi w okresie wakacyjnym uzyskanie nawet 30 groszy rabatu na paliwo.
Avia ma sto stacji
Avia ma sto stacji
Tylko w 2022 roku do sieci przyłączono już 15 nowych obiektów. Szwajcarska marka stacji paliw AVIA rozwijana przez Grupę Unimot obecna jest na polskim rynku już od 5 lat.
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
Czy przejęcie Lotosu będzie opłacalne?
PKN Orlen nie publikuje szczegółowych wyliczeń dotyczących ekonomicznych efektów fuzji z Lotosem. Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, koncern tłumaczy to informacyjne embargo rozchwianiem rynków, niestabilnym otoczeniem ekonomicznym i ryzykiem wynikającym z rosyjską agresją na Ukrainę.
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Wakacyjne rabaty także w sieci Lotos
Gdański koncern reaguje na wakacyjną promocję PKN Orlen i w swojej sieci stacji paliw także wprowadza 30-groszowy rabat dla użytkowników programu Navigator.
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Lotos Lab zainwestuje w badania katalizatorów
Spółka z Grupy Lotos podpisała umowę na zakup specjalistycznej instalacji do badania katalizatorów i procesów katalitycznych.
Nowa samoobsługowa Moya express
Nowa samoobsługowa Moya express
Stacja w Pile jest zlokalizowana przy ul. Szybowników 9. Można na niej zatankować benzynę 95, olej napędowy standardowy oraz uszlachetniony ON MOYA Power.
Unimot nie podzieli się zyskiem
Unimot nie podzieli się zyskiem
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy.
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Polska i Orlen mają największy potencjał dostaw paliw na Ukrainę
Zdaniem Serhija Kujuna z Grupy Konsultingowej „A-95” Polska ma największe możliwości zwiększenia dostaw produktów naftowych na Ukrainę.
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Kolejna stacja Moya w Małopolsce
Do sieci w niebiesko-czerwonych barwach dołączyła nowa stacja w Andrychowie (woj. małopolskie), zlokalizowana przy ul. Szewskiej 46a. Obiekt jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Pozostałe aktualności

Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacja zamraża ceny paliw
Chorwacki rząd wydał rozporządzenie, w którym zdecydował o zamrożeniu na kolejne dwa tygodnie cen paliw podstawowych na stacjach benzynowych. Rozporządzenie reguluje ceny detaliczne i hurtowe.
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy robotnicy naftowi i gazowi rozpoczynają strajk
Norwescy pracownicy sektora wydobywczego rozpoczęli we wtorek strajk, który zmniejszy wydobycie ropy i gazu, przekazał agencji Reutera związek prowadzący akcję protestacyjną.
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Embargo na mieszanki z rosyjską ropą
Unia Europejska, wraz z embargiem na rosyjską ropę, również zdecydowała o zakazie stosowania mieszanek zawierających rosyjskie surowce.
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie MON nie kupi rosyjskiej ropy
Brytyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło dostawcom paliw zerwaniem umów, jeśli będą one choć w części wyprodukowane na bazie rosyjskiej ropy, donosi dziennik „The Telegraph”. Gazeta, powołując się na przedstawiciela departamentu, napisała, że w takim przypadku zostaną podjęte natychmiastowe działania w celu zmiany dostawców na alternatywnych.
OPEC+ musi produkować więcej ropy
OPEC+ musi produkować więcej ropy
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że OPEC+ musi wyprodukować więcej ropy, aby spróbować poradzić sobie z rosnącym kryzysem konsumenckim i obniżyć ceny.
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Sankcje podniosą ceny ropy do 380 USD za baryłkę
Analitycy z jednego z największych amerykańskich banków JPMorgan Chase & Co przewidują wzrost cen ropy do 380 USD za baryłkę. Ich zdaniem stanie się tak, jeśli kraje G7 narzucą limit cenowy na rosyjskie surowce.