Shell Franczyza

Metodologia przygotowania notowań LPG
według formuły FCA LHS (południowa Polska)

 • Informacje dotyczące cen LPG według formuły FCA południowa Polska, pozyskiwane są bezpośrednio od kluczowych traderów w każdy poniedziałek, środę  i czwartek (lub w kolejnym dniu roboczym, jeśli dzień przygotowania notowania jest dniem wolnym od pracy).
 • W tabelach prezentowane ceny są ceny netto, wyrażone w [zł/tonę] towaru, dostępnego w terminalach zlokalizowanych przy LHS (Sławków, Sosnowiec, Gołuchów). Zawierają koszty przeładunku i opłaty celne (jeśli wymagane).
 • Cena propan-butan w formule FCA dotyczy mieszanki 50/50 procent (lub mieszanek o innych, lecz zbliżonych proporcjach tych dwóch składników, biorąc pod uwagę sezonową specyfikę towaru w okresach letnim i zimowym). Uwzględnia ponadto podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową, według obowiązujących stawek. *
 • Cena średnia LHSAVG wyliczana jest ze wszystkich zebranych w danym dniu danych, jako średnia ważona, uwzględniająca wagi przypisane uczestnikom rynku oraz podane ceny transakcyjne. Cena średnia obliczana jest na podstawie następującego wzoru:

  LHSAVG = (w1c1+ w2c2+…. +wkck) / (w1+ w2+…. +wk)

  gdzie:
  LHSAVG – średnia ważona indeksu FCA południowa Polska dla produktu dostępnego w terminalach zlokalizowanych przy LHS
  wi – waga ceny przypisana dla podmiotu, który oferuje towar w formule FCA południowa Polska
  ci – średnia cena transakcyjna, wynikająca z kontraktów zawartych do realizacji w dniu przygotowania notowania
 • Wagi poszczególnych cen użytych do obliczenia ceny średniej odzwierciedlają udział w rynku poszczególnych podmiotów uczestniczących w notowaniach, w odniiesienu do lokalizacji tj. terminali zlokalizowanych przy LHS.
 • W przypadku, gdy brak jest bieżącej ceny transakcyjnej od uczestnika rynku, np. w wyniku chwilowej niedostępności towaru, nie jest on uwzględniany w bieżącym notowaniu. Wagi pozostałych podmiotów pozostają wówczas bez zmian.


* Od dnia 1 stycznia 2015 r. cena LPG w notowaniach prowadzonych na portalu e-petrol.pl uwzględnia dodatkowo obowiązkową opłatę zapasową w wysokości 99 PLN/t.

Uwaga:
Od 1 stycznia 2014 r. ujednolicony został sposób prezentacji danych dotyczących cen produktów LPG na portalu e-petrol.pl. W ramach notowań bieżących i archiwalnych w tabelach prezentowane są wyłącznie wartości średnie, bez minimów i maksimów cenowych.