Metodologia przygotowania notowań
LPG FCA granica wschodnia

 • Informacje dotyczące cen LPG według formuły FCA granica wschodnia RP, pozyskiwane są bezpośrednio od kluczowych traderów w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek (lub  w kolejnym dniu roboczym, jeśli dany dzień jest dniem wolnym od pracy).
 • W tabelach prezentowane ceny są ceny netto, wyrażone w [zł/tonę] towaru, po polskiej stronie granicy, dostępnego w terminalach północno-wchodniej Polski (Braniewo, Kuźnica, Siemianówka, Małaszewicze, Dorohusk). Zawierają koszty przeładunku i opłaty celne (jeśli wymagane). *
 • Cena propan-butan w formule FCA  dotyczy mieszanki  50/50 procent (lub mieszanek o innych, lecz zbliżonych proporcjach tych dwóch składników, biorąc pod uwagę sezonową specyfikę towaru w okresach letnim i zimowym). Uwzględnia ponadto podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową, według obowiązujących stawek.
 • Cena średnia FCAAVG wyliczana jest ze wszystkich zebranych w danym dniu danych, jako średnia ważona, uwzględniająca wagi przypisane uczestnikom rynku oraz podane ceny transakcyjne. Cena średnia obliczana jest na podstawie następującego wzoru:

  FCAAVG = (w1c1+ w2c2+…. +wkck) / (w1+ w2+…. +wk)

  gdzie:
  FCAAVG – średnia ważona indeksu FCA granica wschodnia dla produktu, dostępnego w terminalach północno wchodniej Polski
  wi – waga ceny przypisana dla podmiotu, który oferuje towar w formule FCA granica wschodnia
  ci – średnia cena transakcyjna, wynikająca z kontraktów zawartych do realizacji w dniu przygotowania notowania
 • Wagi poszczególnych cen użytych do obliczenia ceny średniej odzwierciedlają udział w rynku poszczególnych podmiotów uczestniczących w notowaniach, w odniesieniu do lokalizacji tj. terminali na północno-wchodniej granicy Polski
 • W przypadku, gdy brak jest bieżącej ceny transakcyjnej od uczestnika rynku, np. w wyniku chwilowej niedostępności towaru, nie jest on uwzględniany w bieżącym notowaniu. Wagi pozostałych podmiotów pozostają wówczas bez zmian.

* Od dnia 1 stycznia 2015 r. cena LPG w notowaniach prowadzonych na portalu e-petrol.pl uwzględnia dodatkowo obowiązkową opłatę zapasową w wysokości 99 PLN/t.

Uwaga:
Od 1 stycznia 2014 r. ujednolicony został sposób prezentacji danych dotyczących cen produktów LPG na portalu e-petrol.pl. W ramach notowań bieżących i archiwalnych w tabelach prezentowane są wyłącznie wartości średnie, bez minimów i maksimów cenowych.