MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Metodologia przygotowania notowań
autogaz hurt (w dostawach do stacji)


  • Informacje dotyczące cen autogazu w dostawach do stacji pozyskiwane są bezpośrednio od kluczowych uczestników rynku o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym, w każdy wtorek, lub następny dzień roboczy, jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy;
  • Prezentowane ceny są cenami netto, w złotych polskich za litr. Uwzględniają koszt dostarczenia towaru do stacji transportem sprzedającego;
  • Notowany jest autogaz, czyli mieszanka propan-butan w proporcjach 50/50 (lub mieszanki o innych, lecz zbliżonych proporcjach tych dwóch składników, biorąc pod uwagę sezonową specyfikę towaru w okresach letnim i zimowym), wykorzystywana jako paliwo do napędzania silników samochodowych (zawiera więc akcyzę i opłatę paliwową*);
  • Ceny prezentowane są w podziale na województwa w Polsce;
  • Cena średnia wyliczana jest ze wszystkich zebranych tego dnia, dla każdego województwa osobno, danych, jako średnia ważona uwzględniająca częstotliwość występowania danego poziomu cenowego w badanej próbie;
  • W przypadku gdy brak jest bieżącej ceny transakcyjnej od uczestnika rynku, np. w wyniku chwilowej niedostępności towaru, nie jest on uwzględniany w bieżącym notowaniu. Podstawą do wyliczenia średniej są ceny uzyskane od wszystkich pozostałych dostawców z danego województwa.


* Od dnia 1 stycznia 2015 r. cena LPG w notowaniach prowadzonych na portalu e-petrol.pl uwzględnia dodatkowo obowiązkową opłatę zapasową w wysokości 99 PLN/t.

Uwaga:
Od 1 stycznia 2014 r. ujednolicony został sposób prezentacji danych dotyczących cen produktów LPG na portalu e-petrol.pl. W ramach notowań bieżących i archiwalnych w tabelach prezentowane są wyłącznie wartości średnie, bez minimów i maksimów cenowych.