Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Pytania i odpowiedzi
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Pytania i odpowiedzi
2017-06-13 09:18
Czy mogę dzierżawić koncesję wraz ze stacją od właściciel stacji który np. nie chce już jej prowadzić?
Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej. Podnieść jednocześnie należy, iż sama ustawa - prawo energetyczne nie przewiduje możliwości " zbycia" koncesji na inny podmiot.     »

2017-06-12 14:24
Czy firma transportowa mająca paliwo na placu na swoje potrzeby może tym paliwem handlować jak na stacji paliw i jeszcze rozwozić po klientach oraz nie wystawiać paragonów i faktur w bardzo atrakcyjnych cenach.Nie ma też odpowiedniego zbiornika i dystrybutora?
Sprzedaż (obrót) paliwem to działalność regulowana, czyli taka działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa m. in. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad...     »

2017-06-07 13:05
Proszę o wskazówkę dotyczącą złożenia reklamacji u dostawcy paliwa. Gdzie mogę zbadać jakość paliwa?
Pytanie Czytelnika: Jesteśmy małą firmą posiadającą kilkanaście samochodów. Mamy tzw. własną stację paliw, oznacza to, że posiadamy umowę na dostarczanie paliwa do zbiornika umieszczonego na terenie naszej firmy (właścicielem zbiornika jest dostawca paliwa). W ostatnim czasie w 4 samochodach zauważyliśmy różne problemy, np. z wtryskiwaczem paliwa. ...     »

2017-05-18 09:45
Czy firma handlująca olejem napędowym i rozwożąca go do swoich klientów, ryzykuje utratę koncesji lub karę finansową w przypadku gdy zleje paliwo do zbiornika typu "mauzer" lub beczki i innego zbiornika jednopłaszczowego?
Odbiorca paliwa płynnego jest zobowiązany do jego przechowywania w zbiornikach spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów nafto...     »

2017-04-28 09:38
W świetle wchodzących od 18.04.2017 przepisów dotyczących przewozu paliwa klient kupując na mojej stacji paliw olej napędowy powyżej 500 litrów /1000l lub 1200l / do zbiorników samochodu ciężarowego ma obowiązek ubiegania się o nr SENT a ja mam obowiązek zgłaszania do PUESC
W odniesieniu do Pana zapytania w pierwszej kolejności wskazuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, utworzona została specjalna platforma w postaci elektronicznej, mająca w zamierzeniu służyć jako instrument do wykonywania obowiązków związanyc...     »

2017-04-19 07:31
Jak kształtuje się sprawa odpowiedzialności za niespełnienie wymogów zbiornika
Pytanie: Jesteśmy firmą, która sprzedaje i dowozi do klientów paliwa. Paliwo powinno być przechowywane w opomiarowanych metalowych zbiornikach naziemnych. Jak kształtuje się sprawa odpowiedzialności za niespełnienie wymogów zbiornika? Chcemy od klientów, z którymi współpracujemy, uzyskać oświadczenia, że paliwo przechowywane będzie zgodnie z wymoga...     »

2017-04-12 11:56
Czy jest, a jeżeli tak to gdzie rejestr związany z monitorowaniem przewozu towarów?
Na pytanie związane z funkcjonowaniem monitorowania przewozów odpowiada ekspert z Kancelarii Prawnej CWW – pełna treść poniżej.     »

2017-02-24 09:11
Słyszałem, że w 2017 roku weszły jakieś zmiany prawne, stąd pytanie ile mogę przewozić paliwa (ON) busem? (paliwo w mauserze)
Paliwa będące klasyfikowane zgodnie z umową ADR pod znakiem UN 1202 - oleje napędowe, których dotyczy Pana zapytanie, stanowią normatywną kategorię towarów niebezpiecznych. Na pytanie odpowiada ekspert z Kancelarii Prawnej CWW – pełna treść poniżej.     »

2017-02-21 09:50
Polska Firma A posiadająca OPZ importuje z Litwy gaz na zlecenie firmy B, następnie sprzedaje go firmie B w Polsce, która sprzedaje firmie C i innym również w Kraju. Firma litewska sprzedająca paliwo świadczy też usługę transportową.
Towar jedzie bezpośrednio od firmy z Litwy do firmy C. Kto w tym układzie powinien płacić VAT14 za nabycie wewnątrzwspólnowe? Czy prawidłowym jest, że płaci firma A, obciąża notą firmę B a ta swoich klientów w kraju - tj. firmę C? Czy też od razu firma C pokrywa ten podatek? Drugą kwestią jest VAT krajowy - czy po nabyciu wewnątrzwspólnotowym firma...     »

2016-10-14 12:06
Zakupiliśmy rok temu 2 autocysterny i jedna sprzedaliśmy nie zgłaszając do URE w związku z tym pytanie: Jakie są konsekwencje za tego typu czyny i czy możliwe jest uniknięcie kary?
Co do zasady przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi są zobowiązani do posiadania stosownej koncesji na wykonywanie tej działalności. W przypadku koncesji OPC (tj. na obrót paliwami ciekłymi) przedmiot działalności jest zazwyczaj określony jako prowadzenie obrotu określonymi paliwami przy wykorzystaniu ...     »

2016-09-08 10:04
Czy obrót paliwami całkowicie poza polskim obszarem celnym przez firmę zarejestrowaną w Polsce wymaga koncesji?
Przepis art. 32 ust. 1 ustawy prawo energetyczne (dalej: "ustawa") wskazuje zakres, w jakim działalność gospodarcza podlega koncesjonowaniu. ''Punktem wyjścia'' jest reguła ogólna, według której koncesjonowaniem jest objęta działalność gospodarcza, której przedmiotem jest wytwarzanie paliw i energii, magazynowanie paliw gazowych i ciekłych oraz prz...     »

2016-08-11 10:45
1 sierpnia weszła życie nowa ustawa "Pakiet Paliwowy" dotycząca paliw sprowadzonych z zagranicy. Jakimi dokumentami muszą dysponować podmioty, które sprowadzają paliwa na potwierdzenie nowych warunków? Z punktu widzenia podmiotu kupującego od podmiotu OPZ lub od podmiotu następnego,jak sprawdzić czy dany pomiot spełnił wymagane Ustawą warunki? Jakich dokumentów żądać?
Zgodnie z art. 33 ust. 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2016 r. (dalej: Prawo energetyczne), Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który:     »

2016-04-29 09:45
Czy kaucja gwarancyjna przy imporcie paliw musi być tylko wpłacona czy też inne formy ( hipoteki nieruchomości ) są dopuszczalne?”
    »

2016-02-12 10:36
Uzyskanie koncesji jest (przynajmniej w ciągu ostatniego roku było) bardzo czasochłonne i ciężkie do osiągnięcia. Wiem, że w tym roku wiele udzielonych koncesji traci swoją ważność. Czy w związku z tym URE w tym roku będzie znacznie przychylniejsze do przyznania koncesji? Czy to prawda, że wraz z nowym rządem weszły nowe,surowsze postanowienia co do przyznawania koncesji?
    »

2016-02-11 11:31
Istnieje wiele ofert sprzedaży spółki z koncesją na OPC. Ceny spółek są różne,a na przełomie miesięcy różnica w cenie to nawet 50 tysięcy. Od czego to zależy i jakich cen można spodziewać się w nowym roku?
    »

2015-12-23 14:13
Jestem osobą która współpracowała jako handlowiec z pewną firmą paliwową. Aktualnie mam kontakt z wieloma hurtowniami w Polsce. Chciałbym założyć agencję pośrednictwa paliwowego, w której współpracując z hurtowniami znajduję klientowi dostawcę na najlepszych warunkach. Wiem, że do obrotu paliwami potrzebna jest koncesja i tu pytanie czy jako pośrednik muszę ją posiadać?
Jak prawidłowo Pan zauważył, co do zasady - zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) - działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami lub energią wymaga uzyskania koncesji. W tym miejscu należy wyjaśnić, na czym polega obrót paliwami.(...)     »

2015-12-09 10:05
Sprzedajemy hurtowo olej napędowy pochodzący z importu. Co musimy uzyskać i czym musimy dysponować abyśmy mogli wystawiać dowód wydania (typu dowodu wydania TanQuid z bazy Radzionków) posiadamy własne legalizowane zbiorniki.
Informacje zawarte w pytaniu odnośnie stanu faktycznego są nazbyt ogólne, aby móc dokładnie i precyzyjnie określić Pana obowiązki a także listę niezbędnych dokumentów, certyfikatów czy świadectw, które będą niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej zajmującej się importem paliwa z zagranicy oraz jego obrotem w Polsce. Niemniej...     »

2015-07-30 08:54
Prowadząc stację paliw (sprzedaż detaliczna) mam obowiązek posiadać świadectwo jakości każdorazowo otrzymane przez dostawcę? Czy muszę posiadać je zawsze do kontroli i czy może być ono inne niż w języku polskim?
Kwestia będąca przedmiotem pytania regulowana jest przez Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1728), a także przez Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148), które to łącznie normują sposób przeprowadzania przez inspektorów Inspekcj...     »

2015-05-20 13:54
Chciałbym uzyskać pomoc w następującej kwestii: rozważam złożenie i otwarcie firmy, która zajmowałaby się wyszukiwaniem dla klientów końcowych (gospodarstwa domowe lub firmy) najlepszej oferty cenowej na dany dzień - chciałbym reprezentować kilka dużych firm oferujących gaz LPG.
W pierwszej kolejności należy zadać pytanie, co rozumiemy przez słowo pośrednictwo. Można uznać, iż jest to taka działalność gospodarcza, która niejako wyłącznie komunikuje dwa podmioty (koncesjonariusza - sprzedawcę oraz odbiorcę końcowego). Pośrednikiem może być również taki podmiot, który prócz wyszukania odpowiednich kontrahentów, przekazuje za...     »

2015-03-23 09:27
Proszę o wyczerpującą informacje jakie są sposoby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2015 r. Jakie transakcje należy dokonać i jak je udokumentować aby mogły być prawidłowe rozliczone zgodnie z ustawą z dn. 25.08.2006 i biokomponentach i biopaliwach (Dz. U. z 2013 r. poz.1164 z późn. zm.)
Na wstępie zaznaczam, iż zagadnienie, które Pan porusza jest bardzo obszerne, wobec tego w niniejszej odpowiedzi skupię się wyłącznie na najważniejszych informacjach, które są niezbędne dla podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy. Poruszone zostaną kwestie niezbędnych dokumentów, terminów i koniecznych oświadczeń.     »

Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.