Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Pytania i odpowiedzi
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Pytania i odpowiedzi
2017-10-09 09:51
Czy na odprowadzanie ścieków opadowych ze stacji paliw, poprzez separator koalescencyjny, do miejskiej kanalizacji deszczowej, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu?
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.). Należy zwrócić szczególną uwagę, iż pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku bezpośredniego odprowadzania ścieków ...     »

2017-09-20 09:32
Jaki jest właściwy moment do wypełnienia i wysłania zgłoszenia SENT 102 - komunikat do aktualizacji zgłoszenia przewozu przez przewoźnika?
Czy jest to moment pomiędzy pobraniem paliwa z bazy paliw a wyjazdem na drogę? Czy można takiej aktualizacji zgłoszenia dokonać wcześniej, przed wyruszeniem pustej cysterny z bazy - w momencie przyjęcia zlecenia przewozu? Większość baz paliw gwarantuje ilość towaru zgodną z zamówieniem, raczej nie jest możliwe by odbiór odbiegał od zamówienia o wię...     »

2017-09-18 14:10
Czy z cysterny, która stoi u mnie na placu i ma wszelką dokumentację i legalizację z Urzędu Miar można sprzedawać paliwo?
Czym to się różni od sytuacji gdzie dowozimy paliwo do maszyn drogowych typu walce, kruszarki lub inne maszyny pracujące np. w kopalni żwiru? Reasumując czyli jak my dojeżdżamy do klienta to jest legalne, ale jak klient do nas przyjedzie to jest to niezgodne z prawem? Kto kontroluje takie sytuacje i czy to jest karalne i przez kogo?     »

2017-08-30 09:49
Czy zmiana ustawy o dozorze technicznym dotycząca odzyskiwania par paliwa z dnia 20 lipca 2017r dotyczy tylko dystrybutorów (pistoletów) na benzynę silnikową czy także na olej napędowy?
Wskazana przez Pana zmiana ustawy o dozorze technicznym miała na celu zapewnienie prawidłowej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw w związku z jej zmianą wprowadzoną dyrektywą Komi...     »

2017-07-31 09:40
Przedsiębiorstwo posiada koncesję OPC, realizuje sprzedaż ON własnymi autocysternami w systemie obwoźnym. Często zdarza się sytuacja, w której pod koniec sprzedaży paliwo w określonej ilości zostaje na autocysternie (np. w konsekwencji odbioru mniejszego niż zadeklarowanego przez klienta).
Czy przedsiębiorstwo może podjąć decyzje o zużyciu tego paliwa na potrzeby własne - zatankować własne cysterny? Jeśli tak to jak powinno wyglądać zgłoszenie SENT, czy można nadać SENT, w którym widnieje się jako sprzedający, transportujący oraz odbierający jednocześnie?. Spółka posiada na bazie transportowej zbiornik paliwowy przeznaczony do tankow...     »

2017-07-28 14:52
Witam, właścicielem firmy jest osoba fizyczna. Firma posiada 3 stację paliw i posiada koncesję na obrót paliwa ciekłymi. Planowane jest założenie spółki z o.o., która to spółka dzierżawiłaby wszystkie stacje paliw. Co w takim przypadku z koncesją. Czy konieczne jest wystąpienie na nowo z wnioskiem o koncesję na nową spółkę?
Odpowiadając na Pana zapytanie w pierwszej kolejności wskazuję, że każda koncesja, w tym koncesja na obrót paliwami ciekłymi, posiada formę decyzji administracyjnej. Co za tym idzie, uprawnia ona do wykonywania określonej kategorii działalności gospodarczej wyłącznie ten podmiot, który został w jej treści wymieniony jako adresat uprawnienia. Tym sa...     »

2017-07-19 12:26
Przedmiotem zapytania jest kwestia umieszczania kodu CN na fakturach. Przedsiębiorstwo zajmuje się hurtowym handlem ON, posiada koncesje OPC, towar zakupuje oraz sprzedaje wyłącznie na terenie PL - towar więc jest już oclony.
Pierwsza kwestia, to czy Prawo Energetyczne normuje/nakazuje umieszczanie kodu CN każdorazowo na fakturze sprzedaży? Jeśli nie to czy taki obowiązek wynika z innych przepisów? Dodatkowo, przedsiębiorstwo nie magazynuje towaru (jedynie na cysternach), paliwo zakupowane jest jako CN 27101943 (B0) i CN 27102011 (BIO), czy istnieje potrzeba prowadzenia...     »

2017-07-10 12:43
Prowadzę stację paliw dodatkowo klientom którzy zakupią u mnie np. 600 l Oleju napędowego oferuję możliwość przewozu tego paliwa za pomącą zbiorników mobilnych w świetle nowych przepisów przewóz taki muszę zgłosić do PUESC czy na takie przewozy powinienem rozszerzyć koncesję w URE?
W pierwszej kolejności zwracam uwagę, że istnieje ryzyko oceny przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, że planowane przez Pana działanie pozostaje niedozwolone w świetle postanowień Ustawy – Prawo energetyczne. Otóż z treści Pana zapytania wynika, że planuje Pan przewozić zakupione paliwo z pomocą zbiorników mobilnych wyposażonych w pompy paliwo...     »

2017-07-06 11:40
Prowadzę skład podatkowy i dokonuję odpraw oleju napędowego.Urząd celny nakazuje mi każdorazowo rozładunek autocysterny do zbiornika magazynowego w celu ustalenia dokładnej ilości towaru. Do niedawna ilość towaru ustalałem na podstawie wskazań wagi samochodowej-legalizowanej. W interpretacjach odnalezionych w internecie odnalazłem informację, iż obowiązek rozładunku oleju napędowego do zbiorników naziemnych objęte są wyłącznie statki. Który z przepisów prawa definiuje tę kwestię?
Zgodnie z ustaleniami, jeśli cysterna była legalizowana, co wynika z Pańskiego zapytania, to wówczas służby celne nie powinny kwestionować wyników pomiarów na podstawie samego zważenia samochodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli ...     »

2017-06-13 09:18
Czy mogę dzierżawić koncesję wraz ze stacją od właściciel stacji który np. nie chce już jej prowadzić?
Koncesja jest aktem o charakterze konstytutywnym i osobistym. Daje koncesjonariuszowi określone prawa, skuteczne wobec osób trzecich oraz wobec organu administracji publicznej. Podnieść jednocześnie należy, iż sama ustawa - prawo energetyczne nie przewiduje możliwości " zbycia" koncesji na inny podmiot.     »

2017-06-12 14:24
Czy firma transportowa mająca paliwo na placu na swoje potrzeby może tym paliwem handlować jak na stacji paliw i jeszcze rozwozić po klientach oraz nie wystawiać paragonów i faktur w bardzo atrakcyjnych cenach.Nie ma też odpowiedniego zbiornika i dystrybutora?
Sprzedaż (obrót) paliwem to działalność regulowana, czyli taka działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa m. in. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopad...     »

2017-06-07 13:05
Proszę o wskazówkę dotyczącą złożenia reklamacji u dostawcy paliwa. Gdzie mogę zbadać jakość paliwa?
Pytanie Czytelnika: Jesteśmy małą firmą posiadającą kilkanaście samochodów. Mamy tzw. własną stację paliw, oznacza to, że posiadamy umowę na dostarczanie paliwa do zbiornika umieszczonego na terenie naszej firmy (właścicielem zbiornika jest dostawca paliwa). W ostatnim czasie w 4 samochodach zauważyliśmy różne problemy, np. z wtryskiwaczem paliwa. ...     »

2017-05-18 09:45
Czy firma handlująca olejem napędowym i rozwożąca go do swoich klientów, ryzykuje utratę koncesji lub karę finansową w przypadku gdy zleje paliwo do zbiornika typu "mauzer" lub beczki i innego zbiornika jednopłaszczowego?
Odbiorca paliwa płynnego jest zobowiązany do jego przechowywania w zbiornikach spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów nafto...     »

2017-04-28 09:38
W świetle wchodzących od 18.04.2017 przepisów dotyczących przewozu paliwa klient kupując na mojej stacji paliw olej napędowy powyżej 500 litrów /1000l lub 1200l / do zbiorników samochodu ciężarowego ma obowiązek ubiegania się o nr SENT a ja mam obowiązek zgłaszania do PUESC
W odniesieniu do Pana zapytania w pierwszej kolejności wskazuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, utworzona została specjalna platforma w postaci elektronicznej, mająca w zamierzeniu służyć jako instrument do wykonywania obowiązków związanyc...     »

2017-04-19 07:31
Jak kształtuje się sprawa odpowiedzialności za niespełnienie wymogów zbiornika
Pytanie: Jesteśmy firmą, która sprzedaje i dowozi do klientów paliwa. Paliwo powinno być przechowywane w opomiarowanych metalowych zbiornikach naziemnych. Jak kształtuje się sprawa odpowiedzialności za niespełnienie wymogów zbiornika? Chcemy od klientów, z którymi współpracujemy, uzyskać oświadczenia, że paliwo przechowywane będzie zgodnie z wymoga...     »

2017-04-12 11:56
Czy jest, a jeżeli tak to gdzie rejestr związany z monitorowaniem przewozu towarów?
Na pytanie związane z funkcjonowaniem monitorowania przewozów odpowiada ekspert z Kancelarii Prawnej CWW – pełna treść poniżej.     »

2017-02-24 09:11
Słyszałem, że w 2017 roku weszły jakieś zmiany prawne, stąd pytanie ile mogę przewozić paliwa (ON) busem? (paliwo w mauserze)
Paliwa będące klasyfikowane zgodnie z umową ADR pod znakiem UN 1202 - oleje napędowe, których dotyczy Pana zapytanie, stanowią normatywną kategorię towarów niebezpiecznych. Na pytanie odpowiada ekspert z Kancelarii Prawnej CWW – pełna treść poniżej.     »

2017-02-21 09:50
Polska Firma A posiadająca OPZ importuje z Litwy gaz na zlecenie firmy B, następnie sprzedaje go firmie B w Polsce, która sprzedaje firmie C i innym również w Kraju. Firma litewska sprzedająca paliwo świadczy też usługę transportową.
Towar jedzie bezpośrednio od firmy z Litwy do firmy C. Kto w tym układzie powinien płacić VAT14 za nabycie wewnątrzwspólnowe? Czy prawidłowym jest, że płaci firma A, obciąża notą firmę B a ta swoich klientów w kraju - tj. firmę C? Czy też od razu firma C pokrywa ten podatek? Drugą kwestią jest VAT krajowy - czy po nabyciu wewnątrzwspólnotowym firma...     »

2016-10-14 12:06
Zakupiliśmy rok temu 2 autocysterny i jedna sprzedaliśmy nie zgłaszając do URE w związku z tym pytanie: Jakie są konsekwencje za tego typu czyny i czy możliwe jest uniknięcie kary?
Co do zasady przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi są zobowiązani do posiadania stosownej koncesji na wykonywanie tej działalności. W przypadku koncesji OPC (tj. na obrót paliwami ciekłymi) przedmiot działalności jest zazwyczaj określony jako prowadzenie obrotu określonymi paliwami przy wykorzystaniu ...     »

2016-09-08 10:04
Czy obrót paliwami całkowicie poza polskim obszarem celnym przez firmę zarejestrowaną w Polsce wymaga koncesji?
Przepis art. 32 ust. 1 ustawy prawo energetyczne (dalej: "ustawa") wskazuje zakres, w jakim działalność gospodarcza podlega koncesjonowaniu. ''Punktem wyjścia'' jest reguła ogólna, według której koncesjonowaniem jest objęta działalność gospodarcza, której przedmiotem jest wytwarzanie paliw i energii, magazynowanie paliw gazowych i ciekłych oraz prz...     »

Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.

W serwisie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.