XI Konferencja Biopaliwa Transportowe
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Dobrze wykorzystany potencjał operacyjny

Widać, że w pierwszym półroczu tego roku Lotos w pełni wykorzystuje swój potencjał operacyjny. Wysiłek włożony w realizację założeń Programu 10+ przynosi bardzo dobre rezultaty. Świadczy o tym między innymi rekordowy przerób ropy oraz zwiększony wolumen sprzedaży, odnotowane w II kwartale tego roku. W pierwszym półroczu Grupa Lotos uzyskała ze sprzedaży 16 216,4 mln zł, czyli o 1/5 więcej w stosunku do danych z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dobrze wykorzystany potencjał operacyjny
Podczas sierpniowej konferencji podsumowującej wyniki za pierwsze półrocze br. (II kwartał działalności rynkowej), Paweł Olechnowicz - prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Lotos SA już na wstępie zaznaczył, iż stacje sieci Optima rosą i ilościowo projekt dobrze się rozwija (już w trakcie konferencji została potwierdzona wiadomość, iż uruchomiono stację nr 56). Zainteresowani przedstawiciele branży – a na pewno wszyscy konkurenci rynkowi – uzyskali tym samym potwierdzenie dynamiki sieci oraz etapowego wypełniania założeń strategicznych koncernu. Na koniec roku – jak oczekuje Zarząd – stacji będzie “100 lub nawet więcej” (zadanie budowy sieci i utrzymania jej dynamiki wzrostu spoczywa bezpośrednio na osobie prezesa Pawła Lisowskiego, szefa spółki Lotos Paliwa oraz na Marku Szoździe, wiceprezesie i Dyrektorze ds. Handlu). Z rozwojem sieci łączy się naturalne pozyskiwanie rynku handlu detalicznego, który zgodnie z planami strategicznymi Grupy Lotos ma sięgać 10 proc. w perspektywie nadchodzących 2 lat. Z kolei udział w rynku paliwowym, hurtowym sięgnął poziomu 34 proc., czyli znalazł się w obszarze przekraczającym założenia strategiczne sytuowane na poziomie 30 proc.

Prezesa Olechnowicza, wprowadzającego zebranych w szczegóły sprawozdania, wyraźnie cieszył wzrost sprzedaży benzyn, bo rynek nie jest łatwy, jednak – jak podkreślił – produkty i wyroby lotosowe  “dobrze się sprzedają”. Zadowolenie Zarządu, choć może nie optymizm, psuł tylko jeden element, którego detalom i rokowaniom poświęcono na spotkaniu dużo miejsca i czasu. Sprawa dotyczy projektu Yme, prowadzonego już od kilku lat, który znalazł się na poziomie, który aktualnie “stwarza trochę kłopotów”. W związku z realiami, Zarząd Grupy Lotos – w porozumieniu z audytorem – podjął decyzję o dokonaniu maksymalnego odpisu na projekcie, tak by do tego tematu nie wracać. Ostatecznie, jak zapewnił prezes Olechnowicz, “bilans firmy po odpisie jest bilansem bezpiecznym. Poziom płynności gotówki w kasie jest na poziomie większym niż było w pierwszym kwartale – więc jest bardzo bezpieczny”. Prezes operację ową określił jednoznacznie: - “Nie jest to strata pieniędzy, tylko księgowe zarachowanie tego, co zdecydowaliśmy się odpisać, z możliwością odzyskania tych środków i zagospodarowania ich w kierunku dalszego rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia – na inne projekty w okresie maksimum 3 lat”. Paweł Olechnowicz zapewnił o niezmienności priorytetów zawartych w strategii koncernu (rozpisanej do 2015 r.), choć nie wykluczył pewnych modyfikacji w określonych projektach. Tak z pewnością stanie się w przypadku projektu Yme, omówionemu – wraz z niuansami sytuacyjnymi – w trzeciej części spotkania przez Zbigniewa Paszkowicza, nowo mianowanego wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia.

Skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2012 r.

Wyniki uzyskane przez Grupę Lotos po dwóch kwartałach tegorocznej działalności omówił Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Grupie Lotos. Prezentacja pod hasłem “Dynamiczna kontynuacja Strategia 2011 – 2015” szczegółowo ilustrowała okoliczności podjęcia decyzji dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów związanych z koncesją Yme. Kwota w wysokości 935 mln zł wywarła negatywny wpływ na skonsolidowany wynik netto w wysokości 289 mln zł. W efekcie tego wartość bilansowa aktywów Yme na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 330 mln zł.  Poprzez ten ruch zostało utworzone odroczone aktywo podatkowe w wysokości 1 051 mln zł. Komentujący wydarzenia Mariusz Machajewski, wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w Grupie Lotos przekonywał, iż złoże Yme nadal przedstawia istotną wartość. Koncesja ta – zgodnie z norweskim prawem - generuje aktywo podatkowe o znacznej wartości. Jest to forma rekompensaty podatkowej z tytułu poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. Oznacza to, że jeżeli  Lotos będzie produkować ropę w kontekście norweskiego prawa, nie będzie musiał płacić z tego tytułu podatku (aż do czasu wykorzystania tegoż aktywa). Wiceprezes Machajewski podkreślił, iż w związku z możliwością, jaką stwarza miejscowe prawo (norweskie), koncern aktualnie intensyfikuje poszukiwania projektów produkcyjnych w Norwegii (jak wyjaśnił w sesji pytań po konferencji prezes Olechnowicz, chodzi o możliwą współpracę na aktywnie wykorzystywanym już złożu, przy wydobyciu surowca).

Podsumowując analizę finansową Mariusz Machajewski podkreślił, iż - wyłączając efekt dokonanego odpisu - wyniki finansowe Lotosu w I półroczu 2012 można przedstawić następująco: 472 mln zł jako zysk operacyjny, i 336 mln zł jako zysk netto.  Dział Aktywa notuje ogólny spadek wartości bilansowej do poziomu 19 959 mln zł z 20 432 mln zł w porównaniu z 2011 r. (przy czym odpis na projekcie YME w wys. 935 mln zł spowodował wzrost pozycji odroczonych aktywów podatkowych o 649 mln zł). Natomiast dział Pasywa w finansach koncernu wskazuje na stabilne kapitały własne w porównaniu z końcem ub.r., nawet pomimo straty operacyjnej 442 mln zł. Efekt odroczonego podatku poprawił ostatecznie zysk netto, który w I półroczu 2012 r. sytuuje się na poziomie 68 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe - niższe teraz o 410 mln zł - są efektem niższych zobowiązań z tytułu dostaw ropy naftowej (w porównaniu z końcem 2011 r.).

Mariusz Machajewski przypomniał, iż I półrocze charakteryzowało się dość wysokimi cenami i nie było jednorodne. W I kwartale średnia cena ropy Brent oscylowała wokół 120 dolarów, zaś w II kwartale br. spadała o ok. 6 dolarów na baryłce. To miało wpływ na osiągnięte przez koncern wyniki - trend cenowy wpływał w I kwartale pozytywnie, a w drugim negatywnie. Można więc zaryzykować twierdzenie, że oba zjawiska się zrównoważyły. W takich okolicznościach średnia marżowość rafineryjna została uznana za całkiem dobrą i pozytywnie rokującą na bieżący kwartał działalności firmy. Prezes Machajewski powrócił jeszcze do faktu omawianego przez szefa firmy, informując, iż wspomniany odpis na majątku (złoże Yme) miał swoje uzasadnienie również w ruchu, który wykonał operator złoża, firma Talisman. Ona pierwsza zdecydowała się wykonać właśnie ów ruch finansowy (już po I kwartale odpisała wartość nakładów poniesionych na realizację złoża). Prezentacja wiceprezesa wyjaśniała sytuację finansową firmy niejako dwutorowo, z uwzględnieniem wspomnianych realiów oraz sytuacji, w jakiej problemów powstałych na złożu Yme by nie było. Choć półrocze, nawet z odpisem zamknęło się wynikiem dodatnim, to bez odpisu Lotos mógłby pochwalić się wynikiem rzędu 336 mln zł. Lotos zwyczajnie poniósł więc koszty pewnego ryzyka biznesowego, który towarzyszy inwestycjom w obszarze poszukiwania i wydobycia ropy.

Złoża i wydobycie

Prezentując obszar wydobycia Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia, omówił szczegółowo zakres prac wykonywanych na poszczególnych złożach należących do Grupy Lotos.  I tak operująca na Bałtyku spółka Lotos Petrobaltic w II kw. 2012 r. wydobywała ropę i gaz ze złoża B3 bez niespodzianek. B3 to nadal główne złoże produkcyjne koncernu. Jednocześnie Lotos prowadzi prace poszukiwawcze, by pozyskać kolejne złoża z możliwością wydobycia surowca. W kwietniu br. zakończono tymczasową eksploatację złoża B8, które zostało dokładnie przeanalizowane pod względem geologicznym i sejsmicznym. Analiza prób złożowych na B8 potwierdziła możliwość zwiększenia wydobycia ropy naftowej przy zastosowaniu odpowiednich technik. Zdaniem Zbigniewa Paszkowicza, wykonane wiercenia badawcze “potwierdzają racjonalność uruchomienia produkcji ropy”. Lotos prowadzi także zaawansowane rozmowy z międzynarodowym partnerem zmierzające do urealnienia projektu wspólnego zagospodarowania bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. Wydobycie na tych złożach może być uruchomione w 2016 roku.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym działa spółka Lotos E&P Norge, która zamierza w drugiej połowie roku wywiercić 2 otwory poszukiwacze na koncesjach PL498 (jako operator) i PL497/PL497B (jako partner). Jak wykazała przygotowana prezentacja rezerwy na Szelfie Norweskim wskazują na możliwość wydobycia nawet 13 mln baryłek, co przy obecnym poziomie cen ma wartość 1,5 mld USD. - “Czekamy na pojawienie się tej ropy na rynku” - powiedział wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia. Zbigniew Paszkowicz przypomniał, iż zakładany strategicznie poziom wydobycia miałby osiągnąć 1,2 mln ton na rok.

W okresie I półrocza br. na terenie Litwy kolejna spółka - Lotos Geonafta, prowadziła stabilną produkcję ropy naftowej ze złóż lądowych oznaczonych jako: Girkaliai, Kretinga, Nausodis i Genciu. Poziom wydobycia osiąga tam 100 tys. t rocznie. Dodatkowo spółka ta zakończyła wiercenie otworu produkcyjnego na złożu Auksoras. Testowe wydobycie na tej inwestycji rozpoczęło się w połowie lipca br. W tej chwili Grupa Lotos  monitoruje wydarzenia, oczekuje na nową rundę koncesyjną ogłoszoną przez rząd litewski. Będą do zdobycia koncesje zarówno na gaz łupkowy, jak i na ropę łupkową. Koncern ma ambicję rozwinięcia aktywności wydobywczej: - “Chcemy być w szerszym stopniu obecni na terenie Litwy”, powiedział wiceprezes Paszkowicz.

Hurt i detal

Pomimo urlopowej nieobecności wiceprezesa ds. handlu, pokrótce przedstawiono sytuację w obszarze działalności hurtowej  i sprzedaży detalicznej. Na koniec czerwca br. udział Lotosu w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł 34,1 proc. Jak zauważył prezes Olechnowicz na wstępie, wynik ten istotnie przewyższa cel strategiczny ustalony (do końca 2015) na poziomie 30 proc. Jednocześnie koncern odnotował wzrost udziału w rynku benzyn o 3 punkty procentowe w układzie rok do roku. Co ciekawe, wzrost ów osiągnięto w okresie gdy konsumpcja paliw płynnych w Polsce skurczyła się o 7,1 proc. rok do roku. W pierwszym półroczu kontynuowano rozbudowę sieci detalicznej pod logo Lotos, zwłaszcza w ramach sieci stacji paliw Lotos Optima. Z prezentowanej analizy wynika, iż Lotos jest aktualnie najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce – odnotował bowiem wzrost o blisko 16 proc. (r./r.). Rozbudowa sieci stacji przekłada się na wzrost wyniku z obszaru handlu detalicznego. Udział Lotosu w detalicznym rynku paliw – według wolumenu sprzedanej benzyny i ON - na koniec II kwartału 2012 r. wyniósł 8 proc. (na koniec II kw. 2011 r. było to  7,6%). Udział marki Lotos w sprzedaży stacyjnej oleju napędowego wzrósł do 9,6 proc. (+0,6 punktu proc. w układzie r./r.).

Sektor rafineryjny

Na przestrzeni I półrocza br. rafineria Grupy Lotos przerobiła rekordową ilość surowca, tj. 2 415,5 tys. t. Jest to więcej o 6,3 proc. w relacji porównawczej kwartał do kwartału i o 8,8 proc. w układzie rok do roku (r/r). Natomiast w całym pierwszym półroczu Lotos przerobił blisko 4,7 mln t ropy naftowej, tj. o ok. 6 proc. więcej niż w ub. r. Rafineria gdańska przerabiała ropę typu m.in. Ural, Rozewie oraz ok. 150 rodzajów rop arabskich. Wszystkie instalacje tworzą zintegrowaną całość, z obciążeniem przerobowym ropy 1200 t/godz. (obciążenie maksymalne, chwilowe obciążenia są zmieniane w zależności od potrzeb). Wspominana już poprawa marży rafineryjnej, która osiągnęła średnio kwartalną wartość 6,52 USD za baryłkę, wraz z wykorzystaniem harmonijnej pracy całej rafinerii pozwoliła w II kwartale br. na wyprodukowanie większej ilości benzyn motorowych, tj. 56,8 tys. t, analizując wynik w relacji kwartał do kwartału. Podkreślić trzeba, że marża z notowań dla tego produktu wzrosła o 42 USD/t w porównaniu z I kw. 2012. Jak zaznaczył Marek Sokołowski, wiceprezes oraz dyrektor ds. produkcji i rozwoju, rynek benzyn jest dość ograniczony w Europie, stąd obserwowalna jest ucieczka od ich produkcji w kierunku poszukiwanych rynkowo ksylenów. Grupa Lotos podpisała m.in. 3-letni kontrakt z koncernem Mitsubishi na dostawę tego produktu, jest też zdecydowana samodzielnie handlować ksylenami. Rekordowa okazała się również tegoroczna produkcja paliwa lotniczego. Marża z notowań tego produktu zwyżkowała w omawianym okresie o 12 USD/t, co przełożyło się na zwiększenie produkcji o 38,4 tys. t w ujęciu kw./kw. (52 tys. t r/r).  Marek Sokołowski przypomniał również, iż w czerwcu minął rok od zakończenia realizacji Programu 10+ i obecnie już wszystkie nowo wybudowane instalacje są w pełni zintegrowane z resztą rafinerii. W tym roku realizowane będą kolejne inwestycje rafineryjne, zaś w lipcu uruchomiono instalację produkującą frakcję ksylenową.
Wiceprezes Sokołowski zapowiedział na połowę września gotowość instalacji i elektrociepłowni do przejścia na pełne zasilanie gazem ziemnym. Jak to określił w wystąpieniu: “Elektrownia zacznie gazowe życie”. Przy  tego typu zasilaniu inwestycja “korzystać będzie z utrzymującego się od dłuższego czasu kursu na wyższą cenę produktów naftowych w stosunku do kursu gazu naftowego”. Grupa Lotos, która zawsze mocno podkreśla zaangażowanie ekologiczne swoich inwestycji, liczy i tym razem na tzw. plus środowiskowy - obniży się bowiem emisyjność przedsiębiorstwa. Dzięki zmianie zasilania uwolniona zostanie dodatkowa pula gazu LPG i ciężkiego oleju opałowego, którą można przeznaczyć do sprzedaży rynkowej. Uroczystość uruchomienia instalacji zasilanej gazem zapowiedziano na 17 września br.
Słowa kluczowe:
Dotrzyj do nowej grupy klientów dzięki GreenWay Polska

Więcej w kategorii

Amic Energy i Subway mają już 60 wspólnych lokalizacji
Amic Energy i Subway mają już 60 wspólnych lokalizacji
Sieć Amic Energy podała w komunikacie, że 21 września w Katowicach otworzyła się 60. stacja na której działa restauracja Subway.
PKN Orlen zapewni Polsce dywersyfikację dostaw gazu
PKN Orlen zapewni Polsce dywersyfikację dostaw gazu
We wtorek PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące m.in. realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa.
W Suwałkach otwarto nową stację paliw
W Suwałkach otwarto nową stację paliw
Sieć stacji paliw Moya poinformowała, że w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 40 uruchomiony został nowy obiekt niebiesko-czerwonych barwach. Zapowiedziano, że z okazji otwarcia na klientów czekają atrakcyjne promocje.
Zapłon pieca w Orlenie
Zapłon pieca w Orlenie
We wtorek na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku doszło do chwilowego zapłonu pieca na jednej z instalacji – podało biuro prasowe PKN Orlen spółki. Według informacji przekazanych przez reportera TVN24 w zdarzeniu zginęły dwie osoby.
Kogo dotknie podatek od nadmiarowych zysków?
Kogo dotknie podatek od nadmiarowych zysków?
Podatek od nadmiarowych zysków zapłacą wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób - podał dziennik „Rzeczpospolita”, powołując się na swoje źródła.
Zgoda rządu na połączenie Orlenu i PGNiG
Zgoda rządu na połączenie Orlenu i PGNiG
Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek, jako element procesu konsolidacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego.
W czwartek w Rybniku otwarcie stacji paliw
W czwartek w Rybniku otwarcie stacji paliw
Lokalne media podały, że w czwartek (29 września) przy ul. Mikołowskiej 111 uruchomiona zostanie stacja paliw Orlen. Na kierowców będzie czekało 6 stanowisk do tankowania paliw oraz promocje.
Baltic Power bliżej budowy farmy wiatrowej
Baltic Power bliżej budowy farmy wiatrowej
Spółka Baltic Power poinformowała o podpisaniu umów rezerwacyjnych na dostawy turbin, kabli eksportujących wyprodukowaną energię na ląd oraz budowę lądowej stacji odbierającej energię. Na wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power złoży się 76 turbin, każda o mocy 15 MW.
Zapłacił za paliwo banknotem pamiątkowym
Zapłacił za paliwo banknotem pamiątkowym
Garwolińscy policjanci ustalili mężczyznę, który na stacji paliw zapłacił za paliwo imitacją banknotu z napisem „souvenir” o nominale 500 zł. Kasjerka wydała resztę w prawdziwych złotówkach. Jak podała policja, 21-latek usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
Wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych
Wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych
Wpływy do budżetu z proponowanego podatku od nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i firm prywatnych szacowane są na 13,5 mld zł - poinformował w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
PGNiG podpisało pakiet umów na dostawy gazu przez 10 lat
PGNiG podpisało pakiet umów na dostawy gazu przez 10 lat
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy na dostawy łącznie do 2,4 mld m3 gazu rocznie przez dziesięć lat ze spółkami z grupy Equinor, podała spółka w piątek.
Polska będzie zaopatrywać niemiecką rafinerię w Schwedt?
Polska będzie zaopatrywać niemiecką rafinerię w Schwedt?
Polska pomoże w dostawach ropy do niemieckiej rafinerii PCK Schwedt tylko wtedy, gdy rosyjska firma Rosneft Deutschland zostanie całkowicie usunięta jako udziałowiec, poinformowała agencja Reutera powołując się na informacje uzyskane z polskiego resortu klimatu.
Energia słoneczna dla stacji AVIA
Energia słoneczna dla stacji AVIA
Instalacje fotowoltaiczne powstały przy 5 stacjach paliw AVIA zarządzanych przez Grupę Unimot. W komunikacie prasowym operator podał, że łącznie moc nowych instalacji na stacjach AVIA przekracza 100 kWp.
Rebranding stacji przejętych od Lotosu za kilka miesięcy
Rebranding stacji przejętych od Lotosu za kilka miesięcy
PKN Orlen poinformował PAP, że planuje zakończyć w styczniu 2023 r. rebranding około 100 stacji paliw przejętych od Lotosu.
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Pozostałe aktualności

Sprzedaż aktywów na Morzu Północnym
Sprzedaż aktywów na Morzu Północnym
Shell i Exxon Mobil rozpoczęły jednoczesny proces sprzedaży dużego pakietu morskich aktywów gazowych w południowej Wielkiej Brytanii i holenderskim obszarze Morza Północnego. Do przeprowadzenia sprzedaży, która może pozwolić na uzyskanie ponad 2 miliardy dolarów został wynajęty bank inwestycyjny Jefferies.
Ropa poniżej 100 USD za baryłkę do końca 2022 r.
Ropa poniżej 100 USD za baryłkę do końca 2022 r.
Światowe ceny ropy mogą pozostać poniżej 100 USD za baryłkę przez resztę roku, ponieważ podwyżki stóp procentowych przez banki centralne zaostrzyły warunki udzielania kredytu i ograniczyły inwestycje w ryzykowne aktywa, powiedział we wtorek główny trader surowcowy w Trafigurze.
Wydobycie ropy i gazu na Sachalinie zatrzymane
Wydobycie ropy i gazu na Sachalinie zatrzymane
Wielkość wydobycia ropy i kondensatu w projekcie Sachalin-1 zmniejszyła się prawie o połowę w ciągu siedmiu miesięcy br., a obecnie wydobycie ropy i gazu zostało zupełnie wstrzymane.
Strajk w rafineriach TotalEnergies we Francji
Strajk w rafineriach TotalEnergies we Francji
Na skutek strajku w trzech rafineriach należących do TotalEnergies i jednego magazynu paliw we Francji we wtorek został zatrzymany transport paliw.
Shell prognozuje powrót do normalnego popytu na paliwo lotnicze w 2024 r.
Shell prognozuje powrót do normalnego popytu na paliwo lotnicze w 2024 r.
Oczekuje się, że światowe zapotrzebowanie na paliwo lotnicze w pełni powróci do poziomu sprzed pandemii, czyli ok. 300 milionów ton rocznie w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat, powiedział we wtorek szef działu paliw lotniczych w Shell.
JPMorgan wspiera przemysł naftowy i gazowy
JPMorgan wspiera przemysł naftowy i gazowy
JPMorgan Chase & Co. nie zamierza zaprzestać finansowania przemysłu naftowo-gazowego, powiedział prezes banku Jamie Dimon na spotkaniu z amerykańskimi prawodawcami.