Jeste tutaj: Strona główna » Spotkania Branżowe » VII Spotkanie Branży Biopaliw, Hotel Windsor Palace & Conference Center, 9-10 IV 2014
VII Spotkanie Branży Petrochemicznej "Polski Rynek Biopaliw - Debata 2014"
9-10 kwietnia 2014, Hotel Windsor Palace & Conference Center, Jachranka


Spotkanie branży biopaliw
Trzy gorące panele dyskusyjne, dwunastu prelegentów i ważne tematy, które emocjonują polską branżę biopaliw. Tak w skrócie można podsumować VII już Spotkanie Polski Rynek Biopaliw - Debata 2014. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wnioskami z tego najważniejszego wydarzenia w branży.

Tematem pierwszej dyskusji panelowej była znowelizowana ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i gotowość branży na nową rzeczywistość związaną m.in. z obowiązkiem poświadczenia spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy w debacie głos zabrał Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Gospodarki, który zaprezentował na wstępie krótkie podsumowanie znowelizowanej ustawy, omawiając tym samym najważniejsze mechanizmy certyfikacji, które zaczną obowiązywać przedsiębiorców z początkiem stycznia 2015 roku. W swojej wypowiedzi Pańczyszyn oprócz najważniejszych obszarów związanych certyfikacją, wskazał także pewne ryzyko czy też wyzwania, które mogą się pojawić przed przedsiębiorcami. Debata 2014

Pierwsze pytanie, które padło z sali zadał przedstawiciel firmy Bureau Veritas Polska Michał Cierpiałowski, który zapytał przedstawiciela resortu gospodarki z Departamentu Energii Odnawialnej czy będą nadal honorowane obecnie certyfikaty wystawione w oparciu o schematy europejskie.

W swojej odpowiedzi, Pańczyszyn podkreślił, że obecnie wystawione certyfikaty obowiązują w UE, natomiast jeśli chodzi o realizację narodowych celów wskaźnikowych, niezbędne jest, by jednostka certyfikująca uzyskała wpis w rejestrze prezesa Agencji Rynku Rolnego. Druga wątpliwość przedstawiciela Bureau Veritas Polska dotyczyła biomasy, która zostanie wyprodukowana przed wejściem ustawy w życie, czyli przed ósmym maja. Tu odpowiedź naczelnika była konkretna: biomasa zaliczana od przyszłego roku do realizacji NCW będzie musiała mieć poświadczenia zgodności z KZR.

Mając świadomość wszystkich swoich przyszłych transakcji, przedsiębiorcy powinni zagwarantować, że będą mieli spełnione kryteria zrównoważonego rozwoju. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeszcze przed momentem zbiorów uzyskać potrzebne certyfikaty, przy czym certyfikaty uzyskane za granicą polska ustawa honoruje, a potem znaleźć się w systemie rejestracji Agencji Rynku Rolnego. Przyznał on jednak, że nowelizacja przepisów nie jest jednoznaczna w kwestii tego co zrobić z biomasą wyprodukowaną w okresie po 8 maja do końca października, kiedy nie wszystkie jednostki certyfikujące będą posiadały wpis w rejestrze Prezesa ARR i w tym zakresie może być potrzebne jednoznaczne stanowisko administracji.

Debata 2014 Z kolei uczestnicząca w debacie Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw Agencji Rynku Rolnego Elżbieta Jerzak zapewniła uczestników konferencji, że wszelkie certyfikaty oparte o systemy uznane przez Komisję Europejską, gwarantują, że polskie prawo z pewnością nie będzie kwestionować ich wiarygodności. Z sali padło również pytanie przedstawiciela firmy Ekobenz - Stanisława Jabłońskiego, który zapytał o wątek wspólnej realizacji NCW, a mianowicie czy nie ma przeszkód prawnych w obszarze wspólnego rozliczania się podmiotów na rynku floty czy komunikacji miejskiej. Na co Tomasz Pańczyszyn odpowiedział, że przepisy owszem dopuszczają wspólne rozliczanie się, ale w odniesieniu do narodowego celu redukcyjnego. W odniesieniu do NCW nie ma takiej możliwości.

Z kolejnym pytaniem z sali do Ministerstwa Gospodarki zwróciła się Aneta Rosiak z PKN Orlen. Uczestniczka konferencji zapytała o przypadek nadwyżek surowca, który będąc na stanach magazynowych nie zostanie wykorzystany. Czy firmy w świetle ustawy muszą się godzić na taką niegospodarność w obszarze produktu, który jest nadwyżką. Tak postawione pytanie nie wybiło jednak przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki z rytmu, który stwierdził, iż nie przewiduje wielkich ilości nadwyżek, ponieważ wynikają one z błędów w opomiarowania. Jeśli jednak jakieś się zdarzą w jednym okresie, to będzie można je rozliczyć w następnym.

Po serii pytań do przedstawicieli resortu gospodarki i ARR głos zabrał uczestniczący w debacie Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw, który powiedział jak wygląda sytuacja u wytwórców biokomponentów tuż przed wejściem w życie ustawy o kryteriach zrównoważonego rozwoju. Zdaniem eksperta do tej zmiany branża miała już trochę czasu, by się przygotować, bo dyskusja nie trwa od dziś i „ta lekcja została odrobiona”.

Debata 2014 Na zakończenie pierwszej części konferencji wystąpiła Delfina Rogowska z Instytutu Nafty i Gazu, która zaprezentowała uczestnikom konferencji prace INiGu nad autorskim system KZR INiG.

Ekspertka omówiła nie tylko Dyrektywę 2009/28/WE ale również przedstawiła jak przebiega procedura uznania systemu dobrowolnego. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jaki jest zakres certyfikacji oraz co ważne jakie są wymagania systemu KZR INiG - m.in. kto jest jego uczestnikiem.

Panel II rozpoczął się od prelekcji przedstawiciela firmy Rafineria Trzebinia - Dawida Bernego, który opowiedział słuchaczom o wyzwaniach branży biopaliw z perspektywy doświadczeń polskiego podmiotu wytwórczego jakim jest Rafineria Trzebinia. W swojej prelekcji, przedstawiciel firmy podjął się omówienia istotnych obszarów jak: legislacja, czyli wątek podwójnego naliczania oraz kryteriów zrównoważonego rozwoju, które należy spełnić zgodnie z założeniami Dyrektywy, a także substytutów obecnych biopaliw czyli tych zaawansowanych, jak np. algi - w tym temacie ekspert wyjaśnił klasyfikację surowców, którą uwzględnia Dyrektywa. Na koniec zaprezentował przed uczestnikami debaty jakie widzi szanse oraz zagrożenia dla branży. Wg eksperta szansą dla branży jest założony cel 10 proc. energii odnawialnej oraz możliwość wykorzystania olejów niejadalnych.

Debata 2014 Z kolei do zagrożeń Dawid Berny zaliczył ILUC, spadek konsumpcji oleju napędowego, wielokrotne naliczanie - rozdzielenie limitów na podział I generacji i II generacji. Jednak za największe zagrożenie ekspert uważa niejasne propozycje KE, które wprowadzają sporą niepewność co do kierunków przyszłej legislacji.

Jako druga w tej części konferencji wystąpiła Katarzyna Gołąb z francuskiej firmy Greenea, która przedstawiła słuchaczom informacje na temat rynku olejów posmażalniczych w Europie, a także podjęła watek podwójnego naliczania. Wg prelegentki, rynek ten jest bardzo rozdrobniony, głównie funkcjonuje na nim wiele małych firm zbierających od 25-50 ton miesięcznie. Firmy te stanowią lwią część tego rynku. UCO obejmuje głównie rynek gastronomiczny, ale duży i ciągle niewykorzystany potencjał kryje się w obszarze domów prywatnych. Ekspertka poza charakterystyka rynku omówiła także główne tendencje na rynku, jak. np. konsolidacja wsteczna. Nie zabrakło także informacji na temat popytu oraz podaż w Europie. Ekspertka omówiła też jak wygląda system podwójnego naliczenia w poszczególnych krajach w Europie.

Ostatnim ekspertem w II panelu dyskusyjnym był Stanisław Jabłoński, który reprezentował firmę Ekobenz. Prelegent szczegółowo omówił zainteresowanym słuchaczom technologię opracowaną przez spółkę Ekobenz, która pozwala produkować paliwa syntetyczne na ścieżce fermentacji alkoholowej. Słuchacze dowiedzieli się jakie są cele wypracowanej technologii, a także jakie niesie ona ze sobą korzyści dla gospodarki oraz dla środowiska.

Panel III został poświęcony tematowi utworzenia planowanej strefy wolego handlu pomiędzy UE a USA. Zaproszeni eksperci zastanawiali się wspólnie czy jest to szansa czy może zagrożenie dla branży biopaliw w Polsce i Europie. Jako pierwszy swoje wystąpienie na ten temat rozpoczął Adam Orzechowski z Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki, który we wstępie omówił najważniejsze informacje dotyczące umowy handlowej pomiędzy UE a USA - jak m.in. czas trwania rozmów, oraz formę ich zakończenia, a także opowiedział jak przebiegają konsultacje i analizy wpływu TTIP na poszczególne sektory gospodarki.

Debata 2014 Podczas debaty omówiono m.in. kwestię relacji handlowych w sektorze biopaliw pomiędzy UE a USA. Na ten temat, jako drugi wypowiedział się Grzegorz Maziak, przedstawiciel Information Market - organizatora tegorocznego Spotkania, który przedstawił relacje przepływów biodiesla i bioetanolu ze Stanów do Europy i omówił istniejący problem nieuczciwej konkurencji. Ekspert wskazał istotny moment, w którym nastąpiło poważne załamanie importu surowców, który jego zdaniem związany był właśnie z działaniami prowadzonymi przez Unię Europejską, która uznała, że rynek w Europie jest poddawany nieuczciwej konkurencję ze strony firm ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego też zdaniem przedstawiciela Information Market umowa wolnego handlu pomiędzy USA a UE zasadnie budzi pewne obawy branży biopaliwowej. Prelegent poddał również w wątpliwość transparentność umowy oraz problem dostępu do materiałów. Na koniec ekspert zadał pytanie czy w świetle tych wszystkich informacji, rząd polski oraz instytucje europejskie są świadome potrzeby ochrony branży biopaliw.

Wątek nieuczciwej konkurencji podjął w swoim wystąpieniu także Zygmunt Gzyra - Prezes Krajowej Izby Biopaliw. Na początek prelegent wskazał, iż jest świadomy tego, że likwidacja barier handlowych pomiędzy krajami na całym świecie jest nieuchronna. Swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia przypływów biopaliwowych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Biopaliwa to kilka procent wolumenu jeśli chodzi o strumień rzeczowy paliw. Ciekawostką, którą powiedział prezes KIB, był fakt, że benzyna w jakimś sensie była subsydiowana w eksporcie przez bioetanol.

Nawiązując do wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, który nawoływał branżę biopaliwową do przedstawiania swojego stanowiska w kontekście TTIP, Prezes Gzyra stwierdził, że obydwie organizacje, które reprezentują bioetanol i biodiesel zwracają uwagę na zagrożenia, które mogą wynikać z wprowadzenia strefy wolnego handlu.

Wskazał także, że o ile Amerykanie nie są jeszcze tak liczący się w świecie producentem biodiesla to w przypadku bioetanolu są hegemonem. Zdaniem eksperta brak decyzji o wyjęciu z listy towarów eksportowych bioetanolu może w bardzo łatwy sposób doprowadzić do zniszczenia przemysłu bioetanolowego w Europie w stosunkowo krótkim okresie czasu. Rozwiązaniem, które by ochroniło bioetanol może być właśnie czasowe wyłączenie go z listy produktów objętych umową o wolnym handlu. Zanim Europa zbuduje silny system bioetanolu powinna zadbać o odpowiednie przepisy, które uchronią europejskie interesy.

Z ostatnią prelekcją wystąpiła Pani Wioletta Górska - Włodarczyk z firmy Orlen Laboratorium, tym samym kończąc III - ostatni panel dyskusyjny. Przedstawicielka firmy zaprezentowała ciekawą prezentację pod enigmatycznym tytułem: „Czy wiesz co żyje w paliwie?”.

Ekspertka Orlen Laboratorium zaznajomiła zgromadzonych uczestników konferencji z problemem mikroorganizmów znajdujących się w różnych rodzajach paliw. Nie tylko w swoim wystąpieniu omówiła co ma wpływ na ich rozwój, ale również wskazała, które dodatki w biokomponentach są szczególnie wrażliwe na ataki mikroorganizmów.
SPONSOR
Rafineria Trzebinia
SPONSOR
DOM volvo
SPONSOR
Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
SPONSOR
Ekobenz

PARTNER
KIB

Zobacz również
VI Spotkanie Branży Biopaliw w 2013 roku

Lokalizacja
Lokalizacja Debaty Lokalizacja Debaty mapa dojazdowa Mapka dojazdowa
Live Chat