Jesteś tutaj: Jesteś tutaj: Strona główna » Wiadomości » Jakość Paliw
Live Chat Software
Lotos Paliwa

Życiodajne paliwo …

2014-08-21 / 07:52
Życiodajne paliwo …

Paliwo przeznaczone do celów silnikowych musi charakteryzować się określonymi właściwościami eksploatacyjnymi, które zostały zawarte w specyfikacjach oraz przepisach prawnych. Jakość paliw jest więc ciągle udoskonalana w oparciu o nowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, nowe konstrukcje silników oraz strategie zmniejszenia ilości spalania. Dodatkowo przepisy prawa aktywizują wprowadzanie do paliw substancji naturalnych łatwo biodegradowalnych w postaci biokomponentów, które poprawiają proces spalania. Zdaniem ekspertów rynku paliwowego, konsekwencje zmiany składu chemicznego paliw mogą być nie do końca przewidywalne i stanowić przyczynę generowania nowych zjawisk biochemicznych, o których warto wiedzieć, ponieważ świadomość ich obecności pomaga zapobiegać negatywnym skutkom.

Jak wynika z obserwacji laborantów, pomimo scharakteryzowania właściwości związanych z przechowywaniem paliwa, z jego zasilaniem w układzie wtryskiwania, procesem spalania oraz ochrony środowiska, parametry, które wpływają na jakość paliwa mogą być niezależne i zachodzić poza świadomością oraz bezpośrednim udziałem człowieka.

Niezwykle istotnym aspektem, który nie jest uwzględniany w świadomości uczestników rynku paliwowego to mikroskopijny świat wszechobecnych drobnoustrojów, zasiedlających nie tylko ziemię, powietrze oraz wodę, ale żyjących także w organizmie człowieka, zwierząt i roślin. Warto przypomnieć, że występują one w wielu formach jako: grzyby, pleśnie, bakterie i drożdże. Z ich udziałem dokonują się różne procesy metaboliczne. Rozmiary tych mikroorganizmów sprawiają, że ich istnienie nie jest na co dzień zauważalne do momentu, kiedy efekt ich działalności jest widoczny i niesie za sobą określone skutki. W porównaniu z organizmami wyższymi wykazują zdumiewającą zdolność przystosowania się zarówno do warunków fizycznych, jak i chemicznych środowiska, zaś w środowiskach skrajnie niekorzystnych pojawiają się jako pierwsze i zamierają jako ostatnie. Rozwój mikroorganizmów jest ściśle uzależniony od warunków środowiskowych. Służy im odpowiednia temperatura, poziom pH, określona wilgotność powietrza oraz obecności określonych substancji pokarmowych jak organiczne związki węgla w postaci cząsteczek paliwa i biokomponentów oraz pierwiastków biogennych jak np. siarka, azot oraz fosfor zawartych np. w dodatkach uszlachetniających.

W świecie mikroorganizmów zachodzą procesy życiowe ponieważ mikroby te oddychają, odżywiają się, rozmnażają i wydalają produkty przemiany materii. Szybkość tych procesów jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości organizmu. W ciągu godziny komórka bakterii metabolizuje substancje w ilości przekraczającej trzykrotnie masę jej ciała. Małe rozmiary drobnoustrojów mają wpływ na rozprzestrzenianie się komórek.

Aktywność mikroorganizmów jest możliwa tylko w obecności wody pochodzącej np. z kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. Dystrybutorzy paliw powinni także wiedzieć, że przy wentylacji zbiorniki paliwowe są narażone na zmiany temperatury, a w efekcie kondensację wilgoci, która przedostając się z powietrzem, skrapla się na ściankach i jako krople opada na dno zbiornika magazynowego jako faza cięższa od węglowodorów. Inne zanieczyszczenia np. mechaniczne mogą być także źródłem infekcji i siedliskiem dla mikroorganizmów w zbiorniku magazynowym. Bez wody mikroorganizmy są „uśpione” w formie przetrwalnikowej lub giną.

Wzrost mikroorganizmów jest ściśle uzależniony od panującej temperatury. Optymalnymi warunkami do rozwoju jest zakres temperatury: 10-45ºC, stąd biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, dokonały okres do ich wzrostu panuje od wiosny do jesieni.

Mikroorganizmy bytujące na granicy woda-paliwo mogą przy odżywianiu prowadzić do tworzenia emulsji paliwowo-wodnych. Ponadto obie fazy zawierają tlen, który jest bardzo ważny do oddychania mikroorganizmów aerobowych (tlenowych). Naturalnie, zarodniki grzybów, pleśni i bakterie zawsze stwarzają ryzyko zanieczyszczenia paliwa ponieważ są obecne praktycznie wszędzie, a są za małe, aby je usunąć mechanicznie np. poprzez filtrację.

Rozwój tych form życia następuje najszybciej w miejscu pomiędzy wodą i paliwem zależnie od typu mikroorganizmów i warunków, a ich ewolucja może rozszerzać się na fazę paliwową lub wodną. Okres powstawania nowej generacji bakterii zależnie od gatunku może wynosić od 15 minut do kilku dni, dla większości gatunków wynosi od 40 do 180 minut.

Skutkami rozwoju mikroorganizmów jest formowanie się osadu w postaci śliskiej mazi na ściankach zbiornika. Proces ten może prowadzić do zaciemnienia i zmętnienia paliwa choć normalnie jest ono jasne i klarowne. W rezultacie tworzy się biomasa, która powoduje nie tylko w pojazdach, ale i w dystrybutorach zablokowanie filtra paliwa, co skutkuje koniecznością jego wymiany. W dodatku materiały konstrukcyjne zbiorników mogą być narażone na zniszczenia korozyjne, które są oznaką kwasowych produktów metabolizmu przy rozwoju mikroorganizmów.

Zdaniem technologów konsekwencje niekontrolowanego rozwoju mikroorganizmów w systemach paliwowych są różnorodne. Te formy życia używają składników paliwa jako pokarmu, powodując niejednokrotnie zmianę niektórych parametrów jakościowych. W systemie długiego przechowywania produktów chemiczna zmiana wskaźników przy bezpośrednim zakażeniu jest generalnie niewykrywalna. Efekty metabolizmu produktów są znacznie bardziej dostrzegalne. Biosurfaktanty czyli substancje powierzchniowo czynne wytwarzają emulsje prowadzącą do zmętnienia paliwa oraz uformowania się tym samym procesu biodeterioracji czyli degradacji produktu.

W zbiornikach paliwowych wyszczególniono kilka typowych efektów spowodowanych skażeniem mikrobiologicznym, przy czym najbardziej widoczne to te związane z:

 • obecnością biomasy w paliwa, która powoduje zatykanie filtrów w pojazdach oraz podczas przepompowania paliwa w systemie dystrybucji,
 • biodegracją paliwa wskutek procesów metabolicznych mikroorganizmów
 • biokorozją zbiorników, układów i podzespołów napędowych pojazdów.

Oprócz niepożądanych zjawisk powodujących problemy eksploatacyjne np. na stacjach paliw, w wielu przypadkach odnotowano również zmiany z powodu utraty właściwości dodatków uszlachetniających i stabilizujących. W instalacjach paliwowych skażenie mikrobiologiczne może być odczuwalne przez kierowców głównie poprzez zaczopowanie wtryskiwaczy, zapchanie filtrów i przewodów paliwowych, spadek wydajności silnika oraz większe zużycie jego podzespołów.

Najskuteczniejszą bronią w przypadku rozwijającego się życia mikrobiologicznego w zbiornikach paliwowych jest bazowanie na doświadczeniach i wiedzy ekspertów.

Warto więc pamiętać, aby zapobiegać nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów. Ważnym aspektem w tym wypadku jest systematyczna kontrola zawartości zbiorników umożliwiająca monitorowanie ich stanu, a niekiedy także podjęcia określonych działań zapobiegawczych dostosowanych do indywidualnych przypadków. Ważnym czynnikiem jest również wzrost świadomości o warunkach środowiskowych panujących w zbiornikach.

Życiodajne paliwo

W przypadku wystąpienia dużego skażenia mikrobiologicznego jego zwalczenie jest konieczne. Wówczas należałoby wykonać odkażanie, które polega na przeprowadzeniu oprócz operacji czysto fizycznych, także zastosowania metod z użyciem środków chemicznych, jakimi są biocydy w odpowiednich dawkach. Nie jest to łatwa procedura ponieważ wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej związanej z wykorzystaniem tego typu środków chemicznych oraz umiejętności związanych z przeprowadzeniem procesu dezynfekcji.

O ile procesy przerobu ropy i produkcji rafineryjnej są zazwyczaj procesami wysokotemperaturowymi zabezpieczającymi paliwo przed skażeniem - także przy użyciu dodatków biobójczych - i podlegają stałej kontroli mikrobiologicznej, o tyle odbiorcy i sprzedawcy paliw nie do końca są świadomi istniejącego ryzyka, a tym samym strat ekonomicznych.

Problem skażenia mikrobiologicznego składowanych paliw pomimo jego dobrego rozpoznania w dalszym ciągu jest traktowany przez niektórych dystrybutorów marginalnie, a pojawiające się problemy ze skażeniem mikrobiologicznym są wynikiem niskiej świadomości bądź lekceważenia zjawiska.

Jakość Paliw

Witamy Państwa na stronie poświęconej tematyce jakości paliw. Cieszymy się, iż zdecydowaliście się Państwo zaufać naszemu wieloletniemu doświadczeniu w kwestii badań jakościowych produktów naftowych. Od stycznia 2011 roku znajdziecie tu Państwo artykuły i informacje dotyczące technicznych aspektów jakości paliw i innych interesujących Państwa kwestii w tym zakresie.

Spółka ORLEN Laboratorium powstała 1 stycznia 2003 roku w wyniku wydzielenia jej ze struktur PKN ORLEN. Obecnie jesteśmy jedną z największych w Polsce firm działających na rynku usług analitycznych świadczącą usługi w zakresie:

ANALIZY PRODUKTÓW NAFTOWYCH
 • analizy benzyn i olejów napędowych
 • analizy olejów opałowych
 • analizy gazów
 • analizy ropy naftowej
 • analizy gazu płynnego LPG
 • analizy paliwa lotniczego JET A-1
 • analizy asfaltów
 • analizy benzyny lakowej, ekstrakcyjnej, aptecznej
 • analizy płynów niskozamarzajacych
 • analizy innych produktów rafineryjnych, petrochemicznych i innych chemikaliów (płyny chłodnicze, oleje smarowe, oleje silnikowe przepracowane, gazy, siarka, metan, etylen, propylen, butadien, frakcje C3-C4, frakcje pentanowe, benzen, ksylen, toluen, aceton, fenol, heksan, kumen, eter etylotertbutylowy [EETB], glikole)


ANALIZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 • analizy wód
 • analizy ścieków
 • analizy osadów
 • analizy gruntów
 • analizy powietrza
 • pobór oraz analiza próbek z otworów obserwacyjnych (piezometrów)


  • ANALIZY ŚRODOWISKA NA STANOWISKACH PRACY
   • analizy stężeń substancji chemicznych, pyłu całkowitego oraz pyłu respirabilnego w powietrzu
   • oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach
   • pomiar czynników fizycznych:
    - hałasu
    - drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym
    - oświetlenia
    - mikroklimatu
    - pola elektromagnetycznego
   • pomiar i ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
   • ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
   • ocena narażenia pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia


   Spółka ponadto:
   • wdraża systemy monitoringu jakości paliw w sieciach stacji oraz w bazach magazynowych
   • świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego
   • przeprowadza przeglądy, konserwacje i naprawy silników do badań paliw
   • przeprowadza kontrole analityczne procesów technologicznych w rafineriach
   • prowadzi pobór próbek produktów do analiz i ich transport do wyznaczonego miejsca

   Dysponujemy siecią laboratoriów w 9 miastach Płocku, Jedliczach, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Szczecinie, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu. Posiadamy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC17025:2005. Potwierdzeniem wdrożenia systemu oraz kompetencji technicznych jest przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji o numerze AB 484. Spółka posiada również certyfikat przyznany przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów na bieżąco aktualizujemy stosowane normy i metody badawcze, a także rozszerzamy zakres akredytacji. Do chwili obecnej akredytowaliśmy około 270 metod analitycznych. Dokładny zakres akredytacji wraz z rocznikami metod akredytowanych w ORLEN Laboratorium znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl). Wykaz aktualnych norm znajduje się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacji (www.pkn.pl). Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy maja do dyspozycji nowoczesny sprzęt, dzięki czemu nasze usługi realizujemy szybko i sprawnie, a nas stosowanie metody analityczne są na bieżąco dostosowywane do obowiązujących norm europejskich i krajowych wymogów prawnych.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.